Show simple item record

Identification and isolation of PHA producing bacteria

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorPernicová, Ivacs
dc.date.accessioned2021-03-17T03:58:58Z
dc.date.available2021-03-17T03:58:58Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPERNICOVÁ, I. Identifikace a izolace PHA produkujících bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.cs
dc.identifier.other133858cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196468
dc.description.abstractPolyhydroxyalkanoáty (PHA) jsou mikrobiální zásobní polyestery, které mohou představovat obnovitelnou a ekologicky šetrnou alternativu k petrochemickým plastům. Jejich výroba a využití jsou do velké míry znevýhodněny vysokou produkční cenou. Jednou z možností, jak snížit cenu produkce PHA, je využití extrémofilních PHA producentů, které s sebou přináší především výhody vyplývající z vysoké robustnosti procesu vůči mikrobiální kontaminaci. V předložené práci byla pozornost zaměřena na studium produkce PHA pomocí vybraných halofilních a termofilních mikroorganismů. Z halofilních mikroorganismů byly testováni především vybraní sbírkoví zástupci rodu Halomonas, a to vzhledem k jejich možnému využití k produkci PHA z levného odpadního fritovacího oleje. Byli identifikováni dva slibní PHA producenti, a to konkrétně Halomonas hydrothermalis a Halomonas neptunia. Oba kmeny dosahovaly v rámci baňkových experimentů solidních výtěžků PHA a při přídavku vhodných strukturních prekurzorů byly také schopny produkce kopolymerů se zajímavými materiálovými vlastnostmi. Hlavní důraz byl však v práci kladen na studium produkce PHA pomocí termofilních mikroorganismů. V rámci práce byla provedena izolace termofilních PHA producentů z různých termofilních konsorcií (aktivní kal, kompost atd.). V průběhu izolačních experimentů byl navržen originální izolační postup využívající změny osmotického tlaku tzv. osmoselekce. Touto originální cestou bylo získáno několik desítek slibných termofilních producentů PHA, kteří byli taxonomicky zařazeni pomocí sekvenace genu 16S rRNA a byl u nich testován PHA produkční potenciál. Nejslibnějším PHA producentem byl izolát klasifikovaný jako Aneurinibacillus sp. H1. K produkci PHA pomocí Aneurinibacillus sp. H1 lze využít řadu substrátů včetně odpadního glycerolu. Ještě významnější je schopnost syntetizovat kopolymery s vysokým obsahem 4-hydroxybutyrátu. Monomerní složení PHA kopolymeru, a tím i materiálové vlastnosti připraveného kopolymeru, je možné kontrolovat vhodným nastavením kultivačních podmínek. Připravený kopolymer P(3HB-co-4HB) má unikátní vlastnosti a velký aplikační potenciál v řadě high-end aplikací například v oblasti péče o zdraví, potravinářství nebo kosmetice.cs
dc.description.abstractPolyhydroxyalkanoates (PHA) are microbial storage polyesters that represent a renewable and environmentally friendly alternative to petrochemical plastics. However, their production and use are severely disadvantaged by the high production cost. The use of extremophilic PHA producers is one of the ways to reduce the cost of PHA production. Extremophiles bring numerous advantages resulting from the high robustness of the process against microbial contamination. In this doctoral thesis, attention was focused on the study of PHA production using selected halophilic and thermophilic microorganisms. Representatives of the genus Halomonas were mainly from public collections of microorganisms. Two promising PHA producers on waste frying oil were identified, namely Halomonas hydrothermalis and Halomonas neptunia. Both strains achieved good PHA yields in flask experiments. With the addition of suitable structural precursors, they were also able to produce copolymers with interesting material properties. However, in the proposed thesis, the main emphasis was placed on the study of PHA production using thermophilic microorganisms. As a part of the work, the isolation of thermophilic PHA producers from various thermophilic consortia (active sludge, compost, etc.) was performed. During isolations experiments, an original isolation procedure was designed using changes in osmotic pressure, the so-called osmoselection. Dozens of promising thermophilic PHA producers were obtained thanks to this original approach. They were taxonomically classified using 16S rRNA and tested for production potential. The most promising PHA producer was the isolate which was classified as Aneurinibacillus sp. H1. This bacterium is able to utilize a variety of substrates, including waste glycerol, to produce PHA. Even more important is the capability of synthesizing copolymers with a high content of 4-hydroxybutyrate. The monomer composition of the PHA copolymer and thus the material properties of the prepared copolymer can be controlled by suitable adjustment of the cultivation conditions. The prepared copolymer P(3HB-co-4HB) has unique properties and the great application potential in numerous high-end applications, for example in the field of health care, food industry or cosmetics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoátycs
dc.subjectextrémofilní mikroorganismycs
dc.subjecttermofilní bakteriecs
dc.subjectizolace bakteriícs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoatesen
dc.subjectextremophilic microorganismen
dc.subjectthermophilic bacteriaen
dc.subjectisolation of bacteriaen
dc.titleIdentifikace a izolace PHA produkujících bakteriícs
dc.title.alternativeIdentification and isolation of PHA producing bacteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-03-16cs
dcterms.modified2021-03-16-17:11:25cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid133858en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.03.17 04:58:57en
sync.item.modts2021.03.17 04:12:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOndrejovič, Miroslavcs
dc.contributor.refereeRychtera, Mojmírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (člen) doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)cs
but.defenceZ důvodu nouzového stavu proběhla obhajoba Ing. Ivy Pernicové kombinovaným způsobem - doktorandka, většina fakultních členů komise a školitel (který není členem komise) byli přítomni při obhajobě prezenčně a mimofakultní členové komise byli připojeni formou videokonference. Průběh obhajoby byl nahráván. Hlasování proběhlo tajně online formou. Předsedkyně komise představila doktorandku. Ing. Pernicová absolvovala několik zahraničních stáží např. ve Španělsku nebo na Slovensku. Má rovněž pracovní zkušenosti, od r. 2016 - dosud pracuje na CMV FCH VUT v Brně. Doktorandka má velmi bohatou publikační činnost, je spoluautorkou řady článků v časopisech s impakt faktorem, v časopisech zařazených v databázi Scopus. Má také jeden patent a velké množství konferenčních příspěvků. V powerpointové prezentaci představila doktorandka podstatné výsledky své disertační práce. Byly přečteny dva posudky, které doporučovaly práci k obhajobě. Doktorandka zodpověděla dotazy obsažené v posudcích. Následně se otevřela diskuze. Doktorandka uspokojivým způsobem odpověděla také na všechny otázky obsažené v diskuzi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record