Now showing items 1-20 of 267

 • Akumulátorová sekačka na trávu 

  Picmaus, Jan
  Práce se zabývá přestavbou konvenční sekačky se spalovacím motorem na sekačku poháněnou elektromotory, které jsou napájen lithiovými články. Rozdělení na tři části, porovnávací, strojní a elektrickou, zajišťuje plynulost ...
 • Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou obvodů neceločíselných řádů. V první části je pojednáno o této problematice, dále byly uvedeny jednotlivé metody návrhů a typy obvodů, které lze v praxi využít. Následující kapitola ...
 • Analysis of feeding techniques of a patch antenna array for 5G NR 

  Křivák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analízou různých napájecích struktur pro 2x2 flíčkové antenní pole. Evaluace probíhá na střední frekvenci 25.5GHz, která spadá do pásma přiřazeného páté generaci mobilních komunikačního ...
 • Analýza a obvodové realizace speciálních chaotických systémů 

  Rujzl, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou elektronických dynamických systémů vykazujících chaotické řešení. V úvodní části jsou vysvětleny některé základní pojmy pro lepší pochopení dynamických systémů a jsou diskutovány ...
 • Analýza časového vývoje léčených nádorů páteře v CT datech 

  Nohel, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá časovým vývojem léčených nádorů páteře v CT datech. V teoretické části se zabývá anatomií, fyziologií a patofyziologií páteře a těl obratlů. Dále popisuje diagnostické a terapeutické možnosti ...
 • Analýza energetických toků v obci do 3 000 obyvatel a vysokou úrovní penetrace střešních FV instalací 

  Kolařík, Robin
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do distribuční soustavy a jejich následný provoz v síti. Teoretická část popisuje podmínky připojení a provozování zdrojů v síti dle stanovených ...
 • Analýza schopnosti jasového analyzátoru LDA - LumiDISP měřit náhradní teplotu chromatičnosti 

  Vlček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší komerčně dostupných jasových analyzátorů a kamer, které umožňují měření náhradní teploty chromatičnosti. Dále se zabývá výpočty náhradní teploty chromatičnosti dle různých dostupných ...
 • Analýza slabých stránek laserového 2D vibrometru a jeho vylepšení 

  Vybíral, Ondřej
  Diplomová práce navazuje na práci Ing. Tomka, kterou stručně popisuje, a analyzuje slabé stránky tohoto původního řešení. Na základě rozboru jsou navrženy opravy slabých míst a návrhy nových funkcionalit. Dále je popsána ...
 • Analýza směrovosti neuritů 

  Plišková, Diana
  Práca je zameraná na navrhnutie vhodnej metódy analýzy smerovosti neuritov. Využité boli snímky neurónov z fluorescenčnej mikroskopie. Pred samotnou segmentáciou bolo potrebné snímky predspracovať, pričom sa postupne využila ...
 • Analýza současných statistických výkazů a SW možností pro hodnocení energetických soustav 

  Pololáník, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou statistického výkaznictví Energetického regulačního úřadu. V úvodu je popsán obsah pravidelně vydávaných Zpráv o provozu elektrizační soustavy České republiky. V práci ...
 • Analýza textury objektů v zorném poli kamery 

  Klimeš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací algoritmů pro analýzu textury objektu v obraze pro účely automatizace procesu broušení povrchu. V první části práce byla provedena rešerše v oblasti analýzy textury v obraze. ...
 • Analýza vlivu trénovací datové sady na úspěšnost segmentace 

  Benešovská, Veronika
  Mikrobiální struktury jsou v každém živém organismu, proto je důležité je klasifikovat pro následné zkoumání jejich původu a funkce. Společnost Bruker, s.r.o vyvíjí právě pro tento účel přístroj MBT Pathfinder, který ...
 • Analýza využití pokročilých nástrojů v budoucí podobě tržního segmentu elektroenergetiky 

  Štefek, Martin
  Diplomová práce představuje problematiku decentralizace výroby elektřiny v kontextu budoucí podoby tržního segmentu elektroenergetiky. Předmětem práce je představení nových trendů jako je flexibilita, prosumeři, agregátor ...
 • Analýza zvukových nahrávek pomocí hlubokého učení 

  Kramář, Denis
  Tato diplomová práce se zabývá řešením problému audio-klasifikace zvuku těžby motorové pily v přirozeném prostředí s využitím převážně konvolučních neuronových sítí. Nejprve je probrána teorie týkající se grafické reprezentace ...
 • Anténa s řiditelným svazkem 

  Krejčíř, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény s řiditelným svazkem. V práci jsou popsány metody řízení svazku a následný návrh antény. Anténa byla navržena pro ISM pásmo a pracuje na kmitočtu 5,8 GHz. Celý návrh byl proveden ...
 • Aplikace optických vláknových senzorů 

  Ráboňová, Jana
  Diplomová práce se zabývá měřením teploty půdy. V teoretické části byly vysvětlenyoptické vláknové systémy se zaměřením na DSTS systémy a jejich uplatnění. V praktickéčásti byl vytvořen funkční systém k měření teploty půdy ...
 • Atributová autentizace na platformě Android 

  Strakoš, Jan
  Diplomová práce se zabývá implementací pilotního systému atributové autentizace na platformě Android. Podpora atributové autentizace na platformě Android je co do počtu implementací velmi slabá a je potřeba jí věnovat ...
 • Autentizace RF vysílačů na základě nedokonalostí rádiového řetězce 

  Youssefová, Kristina
  Tato práce se zaměřuje na klasifikaci vysokofrekvenčních vysílačů v závislosti na nedokonalostech jejich komponent pomocí algoritmu strojového učení. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou.V teoretické ...
 • Automatická detekce srdečních patologií pomocí vysokofrekvenčních složek komplexu QRS 

  Daňová, Ľudmila
  Cieľom tejto práce je analýza vysokofrekvenčných zložiek EKG na detekovanie srdcových patofyziológií. To je prevedené pomocou priemerovania vybraných QRS komplexov každého zvodu signálu , ktoré sú následne vyfiltrované v ...
 • Automatická stolní destilační kolona 

  Ružička, Michal
  Diplomová práca sa venuje problematike destilácie alkoholu a jej rozboru pre pochopenie na úrovni konštrukcie vlastného zariadenia. Pojednáva o požiadavkách na destilačné zariadenie a jeho potrebných parametroch pre získanie ...