Recent Submissions

 • Návrh peristaltického čerpadla a jeho výroba pomocí 3D tiskárny 

  Ballo, Igor
  Hlavným zameraním tejto práce je návrh peristaltického čerpadla, a jeho následné zhotovenie pomocou 3D tlačiarne. Návrh vychádzal z podrobnej štúdie konštrukčných riešení peristaltických čerpadiel zameraných najme na ...
 • Štěpkovač dřeva s připojením za traktor 

  Šaroun, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače dřeva se zapojením za traktor. Ze začátku se věnuji různým druhům štěpkovačů a jejich parametrů. Dále uvádím potřebné výpočty částí, ze kterých se štěpkovač skládá. Součástí ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro systém chlazení kondenzátoru spalin 

  Pavlíček, Adam
  Cílem bakalářské práce je rešerše principu tepelného čerpadla a stručný popis druhů tepelných čerpadel. V praktické části je návrh tepelného čerpadlo pro systém chlazení kondenzátoru spalin. Hlavní komponenty tepelného ...
 • Planetové převodovky v konstrukci osobních a nákladních automobilů 

  Novák, Petr
  Práce se věnuje užití planetových převodů v samočinných převodovkách pro osobní a nákladní vozy. Převodovou část tvoří často ustálené soukolí Simpson a Ravigneaux. Je zde proto proveden jejich kinematický rozbor. Kompletní ...
 • Stabilizační jízdy jednostopých vozidel 

  Jeřela, Martin
  Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel.
 • Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí 

  Vašát, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru současného stavu poznání. V ...
 • Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění 

  Strejček, David
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu počítačového vidění a možnostmi ...
 • Návrh dávkovacího zařízení pro 3D tisk čokoládou 

  Valenta, Otakar
  Práce se zabývá kritickou rešerší a návrhem tiskové hlavy 3D tiskárny čokolády. Cílem práce je provedení studie rozšíření 3D portálového manipulátoru tiskovou hlavou pro 3D tisk čokolády. V první části je uveden přehled ...
 • IoT senzor pro pokojovou rostlinu 

  Schweidler, Daniel
  Cílem této práce je zpracovat rešerši o již hotových senzorech pro pokojové rostliny, seznámit se s platformou Arduino a s její pomocí také navrhnout vlastní IoT zařízení pro sběr a odesílání dat týkajících se úspěšného ...
 • Požadavky pro vzdělávání dopravních pilotů v předmětu Letecký zákon a předpisy 

  Petrovič, Juraj
  Táto bakalárska práca sa venuje porovnaniu starých a nových predpisov pre vzdelanie dopravných pilotov v predmete Letecký zákon a predpisy. V úvode práce je stručná charakteristika predpisu JAR-FCL a nariadenia EU - Part-FCL ...
 • Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka) 

  Jasimová, Rafah
  Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných ...
 • Výroba hřídele 

  Jančík, Petr
  Bakalářská práce spadá pod obor Strojírenská technologie a navrhuje postup výroby hřídele z oceli 12 050 kombinovaným protlačováním. Předmětnou součást lze využívat například pro části těžících strojů, větší ozubená kola, ...
 • Výroba tělesa AC/DC adaptéru 

  Vašíček, Lukáš
  Bakalářská práce navrhuje vstřikovací formu na výrobu plastového adaptéru. Na základě zhodnocení technologických možností výroby plastového výrobku, byla vybrána technologie vstřikování plastů. První část práce je věnována ...
 • Laboratorní model ručního manipulátoru s kompenzací zátěže 

  Letrik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením jednoduchého jednoosého ručně ovládaného kompenzátoru váhy neboli HOBM (Hand-Operated Balanced Manipulator). Rešeršní část je věnována historii HOBM, základním mechanismům ...
 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...
 • Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru 

  Podloucký, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky výroby vysokotlakého hydraulického filtru technologií protlačování za studena. Výchozím polotovarem je kalota z oceli C15R o průměru 104 mm a výšce 57,9 mm. Výrobní série ...
 • Návrh malého vibračního budiče 

  Palík, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh malého vibračního budiče. Rešeršní část se věnuje prozkoumání trhu a dostupnosti různých budičů. Dále se práce zvlášť zaobírá návrhem elektro-magnetické i mechanické částí budiče. Návrh ...
 • Návrh zařízení pro měření průtoku vzduchu v kanále libovolného průřezu 

  Kuběnová, Karolína
  Cílem závěrečné práce bylo navrhnout a sestrojit průtokoměr založený na tlakovém doiferenciálu pro měření průtoku vzduchu v uzavřené trubici konstantního průřezu. V první části je zpracována rešeršní část, která tvoří úvod ...
 • Aplikace algoritmů prediktivní údržby na monitorování stavu experimentálního pneumatického zařízení 

  Štastný, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním indikátorů stavu pneumatického zařízení za použití algoritmů strojového učení a vytěžování dat. Cílem bylo určit měřitelnou veličinu a algoritmus jejího vyhodnocování, pomocí kterého ...
 • Výroba svorky 

  Svoboda, Petr
  Bakalářská práce předkládá modernizaci technologického postupu výroby svorky ve firmě FERRUM s.r.o. Díl slouží ke spojení ochranných prvků s výstupovým žebříkem. Součást je vyráběna z plechu o tloušťce 3 mm. Jako výchozí ...

View more