• 2D digitální holografie v blízkém poli 

  Klok, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční ...
 • Konstrukce modulu simulátoru pro analýzu tření a opotřebení zubů při čištění 

  Snopek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem modulu pro tribologický simulátor Bruker UMT TriboLab, který bude využit při výzkumu v oblasti analýz opotřebení tvrdých zubních tkání a výplňových materiálů v důsledku čištění zubů. Cílem této ...
 • Optická charakterizace perovskitů pomocí časově rozlišitelné spektroskopie 

  Schlor, Michal
  Tato práce se zabývá experimentální optickou charakterizací moderních organicko–anorganických perovskitů, které slibují brzký posun v technologii fotovoltaických článků pro solární panely. Fotovoltaické články na bázi ...
 • Moderní aplikace vytápění rodinného domu 

  Šoupal, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rešerši základních zdrojů, způsobů a možností vytápění moderních rodinných domů. Práce je členěná do tří částí, z nichž první je zaměřená na výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění, ...
 • Konstrukce lineárních hodin řízených pomocí Arduino Uno 

  Hladík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat funkční vzorek lineárních hodin s analogovou stupnicí pomocí 3D tisku. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání dostupných zařízení a výběr použitelných elektronických ...
 • Návrh výměníku tepla spaliny-voda 2020 

  Pálka, Jaroslav
  Cílem práce bylo navrhnout výměník spaliny – voda se zadaným výkonem a vstupními teplotami. Navrhovaný výměník je určen pro atmosférický plynový kotel. Byl zpracován přehled vhodných technologií pro toto použití a zvolen ...
 • Šnekový dopravník 

  Kolčava, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením předpokladu funkčnosti šnekového dopravníku v závislosti na úhlu sklonu, určením hlavních rozměrů a návrhem pohonu šikmého šnekového dopravníku s maximálním úhlem sklonu, který ...
 • Návrh výroby kuchyňského dřezu 

  Dvořák, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby kruhového kuchyňského dřezu s úzkým lemem po obvodu. Polotovarem je plech korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 o tloušťce 0,8 mm. Velikost výrobní série je stanovena na 200 000 kusů ...
 • Koncepční návrh kompletní hydrauliky sklápěcí korby 

  Vávra, Daniel
  Hlavním tématem této práce je objasnění základních typů sklápěcích koreb těžkých nákladních vozidel a zjednodušený návrh hydrauliky sklápěcí korby. V první části jsou zmíněny nejběžnější typy sklápěcích koreb a hydraulického ...
 • Emisní systémy osobních automobilů se zážehovým motorem 

  Hána, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snižování emisí u osobních automobilů se zážehovým motorem. V úvodu jsou popsány jednotlivé emisní složky, jejich vznik a dopad na životní prostředí a lidský organismus. Hlavní část práce ...
 • Sněhová fréza jako přídavné zařízení malého nakladače 

  Diviš, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem sněhové frézy jako přídavného zařízení smykového nakladače. Práce obsahuje rešeršní pojednání o způsobu konstrukce těchto zařízení, popis jednotlivých dílů ...
 • HCCI motory 

  Otáhalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motorů HCCI. Z důvodu pozdější potřeby znalosti základních principů je začátek práce věnován historii spalovacích motorů, principu jejich fungování a rozdělení těchto motorů ...
 • Robotizace nýtovacích procesů 

  Tomeček, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou 3D modelu a simulací robotizovaného nýtovacího pracoviště. Cílem je vytvořit pohyblivý 3D model tohoto pracoviště včetně simulace procesu nýtování a manipulačních operací. ...
 • Moderní trendy navrhování nosných konstrukcí strojů 

  Holík, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití moderních metod při navrhování strojních konstrukcí, zejména topologickou optimalizací. V první části je popsána historie konstruování, metody navrhování z hlediska přístupu ...
 • Návrh a hodnocení procesních zařízení poškozovaných degradačními mechanismy 

  Cablková, Zuzana
  Tato bakalářská práce je cílena na hodnocení vybraných degradačních mechanismů, které se vyskytují u procesních zařízení. Hodnocení má nepochybně význam z hlediska bezpečnosti a predikce zbytkové životnosti. Tato problematika ...
 • Plazmové řezání vysokopevnostních ocelí 

  Šmak, Martin
  Dělení je jednou ze základních operací při zpracování oceli a výrobě produktů. Dělení vysokopevnostních ocelí nicméně představuje významný technologický problém, jelikož při použití řady metod dělení dochází ke vnesení ...
 • Motory s homogenním plněním spalovacího prostoru 

  Janečková, Radka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi prevedenia motorov pracujúcich v HCCI režime. Pre lepšie zaradenie a pochopenie problematiky sú najprv v úvode popísané konvenčné metódy tvorby zmesi a spaľovania u zážihových a ...
 • Modifikace experimentálního stendu pro testování kavitační eroze 

  Spielmann, Šimon
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kavitační eroze a modifikaci experimentálního stendu pro testování kavitační eroze. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to rešeršní část a část návrhovou. V rešeršní ...
 • Portálový kontejnerový jeřáb 

  Straka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukční řešení kolejového portálového jeřábu určeného pro manipulaci a nakládku kontejnerů nacházejících se v prostoru kontejnerového terminálu. Jde tedy o návrh hlavních nosných ...
 • Posouzení integrace odpařovací jednotky do provozu bioplynové stanice 

  Peťovský, Patrik
  Hlavním výstupním odpadním produktem bioplynové stanice je digestát, který se používá jako hnojivo a dále jej lze zpracovávat. Digestát nelze volně vypouštět do povrchových vod, a s tím jsou spojeny vysoké náklady na ...