Now showing items 1-1 of 1

  • Krízový manažment a krízové plánovanie 

    Szabo, Ľuboslav; Grznár, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Príspevok je venovaný dopadom hospodárskej krízy na podnikateľské subjekty a rozhodovaniu manažmentu podnikov v krízových situáciách. Charakterizuje prejavy krízy v priemyselnej výrobe SR, identifikuje hlavné oblasti prejavov ...