Recent Submissions

 • Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána 

  Zbořilová, Lucie
  Předmětem diplomové práce „Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána“ je definování jednotlivých nástrojů marketingového mixu se zaměřením na marketingovou komunikaci na internetu a jejich využití pro systém SMSbrána. ...
 • Návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto Pvt. Ltd. v Indii 

  Mikolášek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu v Indii se zaměřením na aktivity české společnosti Škoda Auto India Pvt. Ltd., jejich zhodnocení a navrhnutí možných změn k lepší konkurenceschopnosti společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jaššáková, Tereza
  Diplomová práce se koncentruje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku, a to v rozmezí let 2006 až 2011, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se analýzou společnosti, jejími problémy a přináší ...
 • Marketingová komunikace elektronického obchodu 

  Sysalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace elektronického obchodu. První část je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Obsahem další části práce je podrobná analýza marketingového komunikačního ...
 • Návrh změn v oblasti výzkumu a vývoje pro posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Opletal, Zbyněk
  Předmětem této diplomové práce je návrh opatření, která povedou k reálnému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ZETOR TRACTORS a.s., výrobce traktorů, motorů a komponentů značky Zetor. Na základě vnitřní a vnější analýzy ...
 • Posilování konkurenceschopnosti podniku 

  Jašíčková, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti VBC CZECH,s.r.o poskytující telekomunikační služby. Nejprve je analyzována společnost a poté externí a interní ...
 • Návrh eliminace ztrát při výrobě feritových jader 

  Janec, Jiří
  Tématem diplomové práce je optimalizace výrobního procesu feritových jader ve společnosti Epcos, s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky ...
 • Výběr informačního systému 

  Chvátil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, respektive změn informačního systému v malém podniku. Na konkrétním příkladu popisuje návrh řešení podpory procesu péče o zákazníka prostřednictvím ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Langer, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o kreativitě, inovacích a organizační kultuře. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jejich vzájemné vazby, prvky a bariéry. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Studie MÚK Mohelnice - jih na dálnici D35 

  Ondřejová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá studií variantního řešení mimoúrovňové křižovatky MÚK Mohelnice – jih na plánované dálnici D35. Cílem práce je prověření proveditelnosti a optimalizace návrhových prvků MÚK Mohelnice-jih a také ...
 • Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem 

  Gromeš, Vít
  Polypropylenová vlákna se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou ...
 • Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů 

  Svozil, Jaroslav
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy ...
 • Optimalizace hydroenergetického využití VD Jesenice 

  Fajt, Mojmír
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Jesenice. V rámci této práce byly zpracovány dvě návrhové varianty možného řešení malé vodní elektrárny, zahrnující ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Hostinová, Zuzana
  Diplomová práca má slúžiť ako podklad pre posilnenie marketingového mixu spoločnosti Molpir, ktorá sa stala európskym zástupcom korporácie MSI a pôsobí ako inovátor, distribútor a integrátor multimediálnych systémov FUNTORO ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kaňová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku. Prostřednictvím vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy představených v úvodu práce je v části praktické zhodnocena konkrétní společnost Fersto, s.r.o. Na ...
 • Analýza procesu tuhnutí portlandských cementů se zaměřením na falešné tuhnutí 

  Pertlová, Alena
  Tato práce se zabývá procesem tuhnutí portlandských cementů se zaměřením na falešné tuhnutí. Zaměřuje se na namodelování podmínek vedoucích ke vzniku tzv. falešného tuhnutí portlandského cementu a nalezení jednoduché metody, ...
 • Studium procesu dehydratace sádrovce v roztocích kyselin 

  Zájeda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výrobou alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku koncentrované H2SO4. V teoretické části je shrnuta rešerše dosavadních poznatků beztlakové metody alfa sádry. V praktické části je provedena ...
 • Ceny a náklady v likvidační fázi životního cyklu stavby 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při demolicích, postupy a technologie, které jsou využívány při odstraňování staveb. Tato práce dále popisuje současnou praxi při demoličních projektech a cenotvorbu demolic. ...
 • Studium procesu dekarbonatace vápence 

  Koporcová, Diana Mária
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výzkumem souvislostí mezi typem vápence a procesem dekarbonatace. V teoretické části jsou popsány typy vápenců a geneze vápenců, dále proces dekarbonatace, metody využívané pro analýzu ...
 • Studium struktury a stability belitu 

  Adameková, Paulína
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prípravou slinkového minerálu belitu. Cieľom je optimalizovať prípravu belitu s následným sledovaním vplyvu vedľajších oxidov, spôsobu prípravy a tiež režimu výpalu na stabilitu ß – ...

View more