Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie projektu výrobního systému 

  Pravec, Libor
  Diplomová práce popisuje průchod výrobní zakázky ve společnosti Walter s.r.o. Jedná se o návrh na zlepšení systému na sledování průběhu zakázky montáží. Lépe řečeno sjednocení dat do jednoho centrálního místa a zpřístupnění ...
 • Získávání dotací z fondů EU 

  Dvorská, Věra
  Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Financování podnikových činností formou rizikového kapitálu 

  Zapletal, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na financování podnikových činností pomocí rizikového kapitálu v České republice. Práce identifikuje způsoby a prostředky, díky kterým prospívají společnosti, do nichž byl rizikový kapitál ...
 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí společnosti INVIA.CZ, s.r.o. 

  Macečková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast manažerských kompetencí v cestovní agentuře INVIA.CZ, s. r. o. Tato společnost v nedávné době rozšířila své působení na zahraniční trhy Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny tyto dceřiné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pešina, František
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Navrátil, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem v souvislosti s podnikovými procesy. V práci jsou analyzovány procesy, jejich propojení s informačním systémem a místa, kde je možné informační systém vylepšit. Zohledňují ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Polášek, Petr
  Tématem diplomové práce je využití fuzzy logiky jako nástroje pro výběr dodavatele. Na základě dostupných informací byl vytvořen rozhodovací model, který slouží jako podpora v rozhodování o zvolení vhodného dodavatele. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mikloško, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...
 • Implementace manažerského informačního systému na bázi SAP Business Objects pro mezinárodní výrobní společnosti holdingového typu 

  Tkačin, Michal
  Diplomová práca navrhuje riešenie dátového a komunikačného modelu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. a GOŠA FŠV. Práca navrhuje model pre zákazníka, nad ktorými sú vytvárané výkazy pre jednotlivé oblasti riadenia.
 • Návrh na rozšíření firmy – výstavba balírny 

  Prosecká, Romana
  Tématem práce je návrh na rozšíření firmy - výstavba balírny. Návrh vychází z analýzy současné kapacity výrobních prostor a výrobního zařízení, rozboru hospodaření a zjištěných nedostatků. Na základě provedené analýzy byl ...
 • Business Intelligence řešení pro společnost 1188 

  Kříž, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření Business Intelligence řešení pro společnost 1188. Na základě výsledného Business Intelligence řešení bude umožněno managementu společnosti vykonávat přesnější rozhodnutí, která se ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku 

  Novák, Ondřej
  Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, ...
 • Optimalizace taxi-dispečinku za pomoci efektivního využití geolokačních služeb 

  Sekerka, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozu taxi-dispečinku a možnostmi jeho optimalizace za využití geolokačních služeb. Úvodní část diplomové práce obsahuje teoretická východiska použitá při analýze ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Alternativní způsob získání a provozu informačních a komunikačních technologií 

  Janeček, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení s využitím prvků veřejného cloud computingu pro zadavatele. V práci jsou zmíněna teoretická východiska a zároveň kritický pohled na současný stav trhu s veřejným cloud computingem.
 • Návrh IS pro sdílení bibliografických citací a dokumentů 

  Mráz, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro sdílení bibliografických citací a dokumentů. Důraz je kladen na využití cloudového řešení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy cloud computingu a jeho uplatnění, ...

View more