Collections in this community

Recent Submissions

 • Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix 

  Haasová, Veronika
  Diplomová práce „Dopady hodnocení spokojenosti zákazníků na marketingový mix“ se zabývá analýzou marketingového mixu a zákaznické spokojenosti poskytovatele dlouhodobých ubytovacích služeb Chillhills Apartments. V první ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dokulil, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy a jeho možných změn vedoucích ke zlepšení současného stavu. První část práce je soustředěna na teoretická východiska potřebná k objasnění základních pojmů ...
 • Přínos k optimalizaci projektového plánování v zakázkové výrobě 

  Šikulová, Iva
  Diplomová práce analyzuje problémy, které se vyskytují v souvislosti s plánováním zakázek ve formě projektů v zakázkové výrobě v konkrétním podniku. Jejím základem je vyhodnocení analýzy současného stavu plánování zakázek. ...
 • Recertifikační audit integrovaného systému řízení 

  Koláčková, Ivana
  V této práci je mým hlavním záměrem popsat přípravu na recertifikační audit integrovaného systému řízení tak, aby neměly moje zkušenosti v této oblasti přínos pouze pro mě, ale i pro jiné ne tolik zkušené pracovníky kvality. ...
 • Matematické modelování výkonnosti podniku užitím neuronových sítí v Maple 

  Bartulec, Tomasz
  Cílem této diplomové práce je analyzovat možnosti využití umělých neuronových sítí jako netradičních matematických prostředků k analýze finanční výkonnosti firmy, zjistit, jaké jsou současné požadavky na hodnocení výkonnosti ...
 • Návrh strategie uvedení nových výrobků ABB na český trh 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce „Návrh strategie uvedení nových výrobků ABB na český trh“ se zabývá návrhem vhodné strategie uvedení a prodeje řadových svorek na český trh, tak aby byl dosažen tržní podíl alespoň 10 % v krátkém časovém ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Drápal, Jan
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií specifické společnosti. Práce obsahuje analýzu současné marketingové strategie. Na základě této analýzy jsou vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyššímu prodeji ...
 • Návrh detekce bezpečnostních mezer serverů v rozsáhlé sítí 

  Chudý, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detekčního systému pro bezpečnostní mezery serverů umístěných v rozsáhle síti. Na základě výstupů detekčního systému jsou navržena pravidla vyhodnocování dat výstupů ze skeneru. Po ...
 • Strategické řízení rozvoje podniku 

  Vodičková, Sabina
  Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Šimková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem business strategie pro nově vznikající podnik. Dále identifikovat oblasti pro efektivní využití ICT v daném odvětví. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska, analýzu podnikatelského ...
 • Návrh digitální marketingové strategie pro zvýšení povědomí o značce na slovenském trhu 

  Nepožitková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout efektivní a uskutečnitelnou digitální marketingovou strategii orientovanou na slovenský trh pro vybranou společnost. Práce je zkomponována z teoretické části analytické části a z ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Lahnerová, Sabina
  Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Mikulčíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou společnosti STORRA s.r.o., identifikuje její slabé a silné stránky na základě zvoleného modelu, a navrhuje vhodná řešení pro podporu změny organizační kultury s ohledem na ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané společnosti vstupující na český trh 

  Bedřich, Lukáš
  Táto diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu podniku Eltechklima s.r.o. Jejím cílem bylo navrhnout marketingovou strategii pro úspěšný vstup na český trh. Marketingová analýza byla provedena pomocí různých ...
 • Návrh strategického záměru importu bulharského produktu 

  Číhal, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možnosti importu a následné marketingové strategie importu Bulharského produktu Kiselo Mlyako danou společností na trh České Republiky. Cílem práce je zjistit, jestli je ...
 • Návrh rozvoje systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Vávra, Radovan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje teoretické poznatky týkající se dané problematiky. V další části je ...
 • Marketingový mix podniku 

  Trávníčková, Lenka
  Tématem této diplomové práce je marketingový mix podniku Téma koncept. V její první části jsou objasněna teoretická východiska nutná pro správné chápání problematiky, jež je věnována následující analytická část zabývající ...
 • Spokojenost zákazníků vybrané společnosti a návrhy na její zvýšení 

  Polová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření takových návrhů, které povedou ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků daného podnikatelského subjektu. Na základě teoretických poznatků je provedena krátká analýza marketingového ...

View more