Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veselá, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace zvolené společnosti. První část práce je zaměřena na představení činnosti podniku a zjištění současného stavu. V diplomové práci je využíváno především metod finanční ...
 • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

  Rucki, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
 • Optimalizace procesů vývoje software 

  Mates, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na modelování a optimalizaci podnikových procesů. Vybraná skupina procesů se zaměřuje na oblast tvorby software. Pomocí analýzy jsou odhalena problematické místa procesů. Optimalizace procesů je primárně ...
 • Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality 

  Palla, Jaroslav
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu jihomoravského kraje v oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu. Její první část se soustředí na nutná teoretická východiska. V druhé části je představena společnost ...
 • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

  Mašková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh obchodního modelu pro vývojové studio Touch Art 

  Maštalíř, Roman
  Cílem práce je navrhnout takový obchodní model, který vede k rozvoji vývojového studia Touch Art. Snahou je zlepšit společenské a zákaznické znalosti a požadavky, síť tvorby hodnot a postup vedení. Za tímto účelem práce ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Malachová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...
 • Podniktelský záměr 

  Dabergerová, Dana
  Diplomová práce slouží jako návrh podnikatelského záměru na rozšíření podnikatelské činnosti internetového obchodu se spodním prádlem za účelem dosažení zisku. Diplomová práce vychází z poznatků získaných studiem, poskytnutých ...
 • Podnikatelský záměr 

  Murín, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení internetového portálu Sportuj.cz, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šenkýř, Adam
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...
 • Efektivnější průběh zakázky firmou s pomocí pojistných zásob 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje zefektivnění průběhu zakázky firmou. Vychází z teoretického základu a analýzy současného stavu. Zabývá se praktickým návrhem procesních změn ve společnosti vedoucích ke zlepšení současného ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grossová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011. V diplomové práci jsou aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému MEDIMED 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Návrh změn informačního systému pro řízení a plánování dopravy 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této diplomové práce je především návrh metodiky pro plánování a řízení dopravy. Přitom vychází z reálných potřeb společnosti ČAD Blansko, a.s. Po analýze vlastní společnosti, identifikaci procesů a zachycení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech 

  Plottová, Sylvia
  Cílem této diplomové práce je na základě výsledků finanční analýzy, zhodnotit finanční situaci podniku a formulovat návrhy na zlepšení v problémových oblastech. Diplomová práce je rozdělena do třech částí. V první části ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hyblerová, Dana
  V této diplomové práci bude zpracována finanční analýza vybrané společnosti. V první části budou uvedena teoretická východiska potřebná k praktickému využití. Dále budou uvedeny analýzy okolí podniku – SLEPTE, Porterova ...

Zobrazit další