Now showing items 1-20 of 5116

 • Možnosti redukce kurzového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. 

  Flídrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá řešením možností redukce kursového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. Volatilita devizových kurzů se v poslední době stala výrazným problémem podnikatelských subjektů, přičemž vstup České republiky ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Podnikatelský záměr - vybudování cukrárny 

  Běloušková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na vybudování cukrárny, která bude poskytovat nejen cukrářské výrobky, ale i celý sortiment ostatních výrobků, které do obdobných prodejen patří. Cukrárna bude ...
 • Srovnání algoritmů při řešení problému obchodního cestujícího 

  Kopřiva, Jan
  Diplomová práce se zabývá inovací v modulu logistiky informačního systému ERP. Principem inovace je implementace heuristických algoritmů řešících problém obchodního cestujícího (TSP). Pro analýzu a testy zmíněných algoritmů ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Pukaj, Marek
  Diplomová práca analyzuje zákazníkov spoločnosti Geocart CZ a.s. Práca predstavuje nové modely hodnotenia zákazníkov. Váhový matematický model je vytvorený v programe MS Excel. V programoch fuzzyTECH a MATLAB sú vytvorené ...
 • Návrh expertního systému pro výběr vhodného spořícího produktu pro klienty společnosti AWD 

  Průdek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá fungováním současného důchodového systému v České republice a ve vybraných zemích. Jsou zde popsány rozdíly ve financování a v pilířích, na kterých tyto systémy stojí. Dále jsou v této práci ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Taldová, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti TALDAR s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, ...
 • Elektronický obchod a jeho marketing 

  Musilová, Veronika
  Ve své diplomové práci se budu věnovat vytvoření vhodného modelu e-marketingu pro elektronický obchod květinářství. Cílem bude skloubit možné nástroje online marketingu tak, aby mohla firma úspěšně fungovat na internetu a ...
 • Stanovení transferových cen ve skupině OEZ 

  Toman, Petr
  Tématem diplomové práce „Stanovení transferových cen ve skupině OEZ“ je určení způsobu tvorby transferových cen pro obchodní vztahy mezi spřízněnými společnostmi. Práce se zaměřuje na teoretické znalosti z oblasti předacích ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. 

  Janáková, Monika
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část diplomové práce pojednává o teoretických východiscích problematiky „podnikatelská etika“. Druhou části diplomové práce je analýza současného ...
 • Příprava společnosti na vstup na burzu 

  Horkelová, Valentina
  Tato práce pojednává o prvotní veřejné emisi cenných papírů - externím zdroji financování podnikatelských aktivit. Čternáři je tento zdroj peněžních prostředků definován: jsou vysvětleny výhody a nevýhody procesu IPO, ...
 • Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář 

  Lašáková, Petra
  Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Kazda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení průběhu zakázky organizací. Najdete v ní nejdůležitější teoretické pojmy vztahující se k řízení zakázky. Analyzuje průběh zakázky ve společnosti TOS KUŘIM - OS,a.s. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků s dopravní společností 

  Lochmanová, Marcela
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a dotazníku jako nástroji pro shromažďování ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fikáčková, Barbora
  Diplomová práce se zaměřuje na podnikové informační systémy. Obsahuje analýzu současného stavu informačního systému ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je spedice a logistika. Na analýze je postaven následný návrh ...
 • Podnikatelský záměr s důrazem na financování 

  Pochyla, Martin
  Hlavním tématem této práce je financování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie a současně také rozbor problematiky tohoto druhu financování. Konkrétně je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti, která tvoří ...
 • Možnosti financování projektů obce Zašová 

  Mikošková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o možnostech financování projektů územně samosprávných celků, převážně prostřednictvím strukturálních fondů EU. Cílem této diplomové práce je nalezení možností získání finančních prostředků na ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Model elektronického obchodu pro služby 

  Zechmeisterová, Věra
  Obsahem práce je vytvoření modelu informačního zabezpečení služeb autoopravny a vytvoření odpovídajícího systémového řešení elektronického obchodování této autoopravny.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Meluzínová, Jana
  Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení ...