Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Horáková, Kateřina
  Práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy. Budou provedeny analýzy pomocí soustav ukazatelů. Oblasti, ve kterých analýzy soustav ukazatelů poukážou na případné problémy, bude provedena ...
 • Analýza řešení dopadů krize ve strojírenské firmě 

  Vítková, Věra
  Diplomová práce si klade za cíl posoudit důsledky dopadů krize na strojírenskou firmu a určit možnosti jejich odstranění, případně zmírnění jejích následků.
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného koncernu 

  Andrýsková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním konsolidované účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky, postupové kroky jednotlivých metod konsolidace a teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr 

  Balcarová, Lucie
  Diplomová práce na téma podnikatelský záměr se zabývá rozšířením nabízeného sortimentu společnosti ABC Wood, spol. s.r.o. Podrobně analyzuje současný stav společnosti z hlediska interního i externího prostředí, ve kterém ...
 • Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s. Financování výstavby rodinného domu 

  Loučková, Pavla
  Tato diplomová práce na téma Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – Financování výstavby rodinného domu se zabývá především úvěry poskytovaným Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s. Cílem této práce je navržení ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti Pro-staff, s.r.o. 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu Agentury - Pro-staff sro, která je využita na tvorbu podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti, který se soustředí na rozšíření nabídky poskytování animačních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Galanská, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. V prvej časti práce je vysvetlený pojem výkonnosť a popísané teoretické východiská, ktoré súvisia s metódami merania ...
 • Financování modernizace právní poradny z dotací EU 

  Mitrengová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na získávání finančních zdrojů z dotačních programů Evropské unie. Konkrétně zde se jedná o financování materiálně technického vybavení právní poradny neziskové organizace Ekologický Právní ...
 • Návrh komunikační strategie pro značku Telstar 

  Krusberská, Daniela
  V této práci jsou aplikovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a navrženy nástroje komunikačního mixu s využitím nových trendů jako součást konceptu komunikační strategie. Konečnému návrhu marketingové komunikace ...
 • Návrh pojistného portfolia pro město Bzenec 

  Sekerková, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro město Bzenec. Na základě analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika města ...
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Systém procesních auditů v oblasti zdravotnického průmyslu 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou provádění procesních auditů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků a mající dceřinou společnost v České republice. V práci ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kutišová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Pavlová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kodeš, Jakub
  Diplomová práce vznikla v důsledku nedostatečné kultury v prodeji koncovému zákazníkovi. Cílem vznikající společnosti je poukazovat na tyto nedostatky a přinášet zákazníkovi jejich řešení, které má vliv na všechny procesy ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zwinsová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu finanční situace společnosti MOTIP DUPLI s. r. o. v letech 2004 až 2007. Na základě metod finanční analýzy jsou zjištěny problémy a jsou navrhnuta opatření k jejich odstranění a ...
 • Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. 

  Bartáková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou ...
 • Internetový projekt MotorHit.cz 

  Říhová, Eva
  Cílem diplomové práce je zpracování manuálu pro realizaci internetového aukčního portálu zaměřeného na trh s automobily MotorHit.cz. Obsahuje analýzu trhu a konkurence a také analýzu obecného a oborového okolí. Na základě ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní posouzení finanční situace společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2004 – 2008. V teoretické části práce je popsána problematika finanční analýzy a v praktické části je ...

Zobrazit další