Poslední příspěvky

 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering 

  Sichler, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Portová, Radka
  Diplomová práce analyzuje pomocí studia podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů současnou úroveň pracovních podmínek v podniku dataPartner. Na základě získaných informací a zjištěných nedostatků navrhuje ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Zbořil, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj malé firmy. Obsahuje detailní rozbor analyzované firmy a návrhy, které vedou k zlepšení její pozice na trhu. Jejich zavedení přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Návrh metodiky nákupu ve výrobní firmě 

  Graclíková, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá procesem výběru a hodnocení dodavatelů nakupovaných vstupů pro výrobu. Výběr dodavatele ve výrobním podniku je velmi důležitým prvotním krokem. Účelem mé diplomové práce je návrh kvalitnějšího ...
 • Problematika penzijního připojištění pracovníků společnosti Alca plast s.r.o. 

  Hýblová, Barbora
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s penzijním připojištěním zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o. Obsahuje návrh na výběr vhodného penzijního fondu a návrhy plateb příspěvků na penzijní připojištění ...
 • Návrh na rozšíření marketingových činnosti firmy 

  Dítě, Filip
  Cílem této diplomové práce je návrh na rozšíření marketingových činností firmy. Práce se skládá z teoretické , analytické a praktické části. Na základě zjištění z analýzy jsou v praktické části formulovány konkrétní návrhy ...
 • Evaluace finanční podpory podnikání 

  Gregor, Štěpán
  Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet ...
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh na zlepšení úrovně cestovního ruchu města Ivančice 

  Hrdličková, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s cestovním ruchem města Ivančice.Obsahuje návrh na zlepšení úrovně cestovního ruchu ve městě Ivančice, analýzu slabých a silných stránek pomocí SWOT analýzy. Analýza je ...
 • Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě 

  Grigušová, Kamila
  Diplomová práce popisuje strukturu cílů a podmínek využití strukturálních fondů. Vlastní zpracování je zaměřené na jejich aplikaci v praxi, která obsahuje návrh projektu pro město Poprad v oblasti cestovního ruchu.
 • Využití IT pro optimalizaci platebního styku 

  Kost, Tomáš
  Tato diplomová práce analyzuje problémy související s platebním stykem, především bezhotovostních platebních příkazů, výpisů z účtů a propojením s firemním informačním systémem. Obsahuje takové návrhy optimalizace, které ...
 • Měření zákaznické spokojenosti a loajality 

  Kurtin, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které mají vliv na oblast spokojenosti zákazníků společnosti RM Servis, autorizovaného prodejce vozů Peugeot. Cílem práce bylo sestavit prakticky použitelný systém měření ...
 • Rekalkulace splátek leasingové smlouvy 

  Kračmarová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekalkulaci splátek leasingových smluv uzavřených ve společnosti D.S. Leasing, a.s. Na základě výstupů z provedené analýzy je v programu MS Excel vypracován nový nástroj rekalkulace, ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Výběr akcií do portfolia pomocí technické analýzy 

  Provazník, Martin
  Výběr akcií do portfolia za použití technické analýzy. Kombinace grafické metody průběhu aktuálního kurzu s použitím klouzavých průměrů, indexů a oscilátorů. Na základě vyhodnocení všech pomůcek technické analýzy vytvoření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Šafaříková, Petra
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v období let 2001 – 2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedenou ke zlepšení finanční ...
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...

Zobrazit další