Recent Submissions

 • Činnost finančního poradce při zajišťování bydlení klientovi 

  Vrtíková, Pavla
  Diplomová práce rozebírá důležitost vlastního bydlení, možnosti jeho financování, zejména pak podrobněji úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. Poté zmiňuje současnou situaci na trhu s úvěry a nemovitostmi. Ve druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Starý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Sociální audit ve firmě Ager, spol. s r. o. 

  Neplechová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je etika v podnikání a sociální audit. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů, dále je zdokumentována situace ve firmě. Na základě získaných údajů je proveden ...
 • Podnikatelský záměr 

  Malý, Milan
  Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat návrh podnikatelského záměru na zajištění stability podniku TIPA F s. r. o.. V této práci jsou využity analýzy prostředí managementu a finanční analýza. Na základě těchto analýz ...
 • Hodnocení bonity zákazníků podniku 

  Kočvarová, Soňa
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav řízení pohledávek ve firmě Becker Acroma spol. s r.o. Obsahuje návrhy a opatření, vedoucí k zavedení systému hodnocení bonity zákazníků, který bude využit pro řízení ...
 • Rozvoj malé živnostenské firmy 

  Tomšů, Pavel
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav fungování malé živnostenské firmy. Navrhuje její rozvoj tak, aby firma odstranila své slabé stránky, eliminovala okolní hrozby a zefektivnila své hospodaření.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Otřísalová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení investičních projektů, charakterizuje postup hodnocení projektů a metody používané při ...
 • Hodnocení výkonnosti stavební firmy 

  Zwienerová, Petra
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti firmy OK mont-STM, spol. s r.o., která se zabývá především výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Na základě provedené finanční analýzy jsou doporučeny návrhy pro zlepšení ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Návrh na zlepšení nabídky pojistných produktů pro děti a mládež společnosti Generali pojišťovna a.s. 

  Matoušková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Na základě porovnání nabídky produktů životního pojištění pro děti a mládež vybraných komerčních pojišťoven obsahuje zhodnocení a návrhy na zlepšení pojistných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Lucie
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Návrh zdokonalení marketingové komunikace firmy 

  Kadaňková, Romana
  Tématem předkládané diplomové práce je marketingová komunikace. Hlavním záměrem práce je ukázat teoretické principy na konkrétním případě obchodních firmy. Půjde především o snahu seznámit se s dosavadními marketingovými ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Hrnčířová, Jaroslava
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem vhodného dodavatele. Obsahuje návrh způsobu hodnocení dodavatelů, který by měl zabezpečit výběr optimálního dodavatele pro firmu.
 • Stimulace tvůrčí invence v manažerské práci ve veřejné správě 

  Látalová, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí se stimulací tvůrčí invence v manažerské práci u vedoucích pracovníků ve veřejné správě na Městském úřadě ve Šternberku. Obsahuje návrhy postupů a strategií při motivaci ...
 • Tvorba opravných položek k majetku účetní jednotky 

  Říha, Pavel
  Tato práce se zabývá způsoby tvorby a zúčtování opravných položek. Popisuje běžné situace, které mohou vzniknout ve firmě, a vysvětluje jejich správné řešení.
 • Marketingový audit 

  Čevelová, Petra
  Diplomová práce je zpracování na téma marketingový audit. Jejím cílem provedení marketingového auditu ve firmě XX. Předmětem auditu je jejich nejstarší produkt, a to v plné šíři, tj. celkové zhodnocení marketingové činnosti ...
 • Společenská odpovědnost v podnikání - srovnání ČR a Itálie 

  Komínková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá současnou situací společenské odpovědnosti firem a srovnává Českou republiku a Itálii z daného hlediska. V první části uvádím teoretické poznatky související s danou problematikou, v praktické ...
 • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

  Změlíková, Renáta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.
 • Návrh na změnu pojistného portfolia společnosti BRÜCK AM spol. s r.o. 

  Neplech, Jaroslav
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s návrhem komplexního pojistného portfolia pro společnost Brück AM, spol. s r.o. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější ...

View more