Poslední příspěvky

 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mivaltová, Hana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy MVDr. Kinský a hodnotí finanční situaci firmy. Dále předkládá možnosti financování podnikatelského záměru. Na základě zjištěných údajů je firmě navržena nejvhodnější ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Hodnocení výkonnosti stavební firmy 

  Zwienerová, Petra
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti firmy OK mont-STM, spol. s r.o., která se zabývá především výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Na základě provedené finanční analýzy jsou doporučeny návrhy pro zlepšení ...
 • Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti 

  Vinská, Ivana
  Předmětem diplomové práce „Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti“ je shrnutí využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na veřejně prospěšné práce a následný ...
 • Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu 

  Ševčíková, Jitka
  Cílem diplomové práce „Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu“ je zavedení dalšího dodavatele do Kanban systému ve firmě Lexmark International s.r.o. První část diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky z literatury ...
 • Návrh na změnu pojistného portfolia společnosti BRÜCK AM spol. s r.o. 

  Neplech, Jaroslav
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s návrhem komplexního pojistného portfolia pro společnost Brück AM, spol. s r.o. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější ...
 • Návrh zdokonalení marketingové komunikace firmy 

  Kadaňková, Romana
  Tématem předkládané diplomové práce je marketingová komunikace. Hlavním záměrem práce je ukázat teoretické principy na konkrétním případě obchodních firmy. Půjde především o snahu seznámit se s dosavadními marketingovými ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy Poter, s. r. o. zavedením BSC z prostředků ESF ČR 

  Musil, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje na základě vybraných metod finanční analýzy finanční situaci ve firmě Poter, s. r. o. za období 2003-2005. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných skutečností, které mají za cíl zlepšení finanční ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje obchodních aktivit firmy 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá založením nové oděvní značky s cílem rozšíření a diverzifikace podnikatelských a obchodních aktivit podniku RKM brokers s.r.o., který se v současné době zabývá realitní a developerskou činností ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Frejková, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční strategie společnosti „ABC, a. s.“. Pro hodnocení byly použity některé metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finanční strategie na následující ...
 • Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva 

  Pantlíková, Radka
  Diplomová práce "Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva" je zaměřena na jednotlivé kroky a postupy při rekonstrukci bytového domu. Prioritou práce bylo věnovat pozornost výběru dodavatelských firem ...
 • Sponzoring jako prostředek efektivní komunikace 

  Bábíková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sponzorskými aktivitami společnosti Škoda Auto, a.s., které jsou využívány jako jeden z prostředků marketingové komunikace. Hlavním pilířem záměru zefektivnění komunikace je návrh nové strategie ...
 • Činnost finančního poradce při zajišťování bydlení klientovi 

  Vrtíková, Pavla
  Diplomová práce rozebírá důležitost vlastního bydlení, možnosti jeho financování, zejména pak podrobněji úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. Poté zmiňuje současnou situaci na trhu s úvěry a nemovitostmi. Ve druhé ...
 • Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu 

  Šmídová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Smejkalová, Helena
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zajištění finanční stability podniku. Následuje aplikace na konkrétní firmu a návrhy k nápravě problémových oblastí, které by měly vést ke zlepšení finanční situace firmy.
 • Zhodnocení a návrhy na zlepšení poskytování hypotéčních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. 

  Kaštyl, Petr
  Předmětem diplomové práce je zanalyzování stávajícího stavu, nalezení případných nedostatků a navrhnutí konkrétních kroků ke zlepšení v poskytování hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...
 • Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě 

  Grigušová, Kamila
  Diplomová práce popisuje strukturu cílů a podmínek využití strukturálních fondů. Vlastní zpracování je zaměřené na jejich aplikaci v praxi, která obsahuje návrh projektu pro město Poprad v oblasti cestovního ruchu.
 • Hodnocení bonity zákazníků podniku 

  Kočvarová, Soňa
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav řízení pohledávek ve firmě Becker Acroma spol. s r.o. Obsahuje návrhy a opatření, vedoucí k zavedení systému hodnocení bonity zákazníků, který bude využit pro řízení ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Portová, Radka
  Diplomová práce analyzuje pomocí studia podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů současnou úroveň pracovních podmínek v podniku dataPartner. Na základě získaných informací a zjištěných nedostatků navrhuje ...

Zobrazit další