• Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios 

  Vlček, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. ...
 • Financování investičního projektu v akciové společnosti 

  Jurák, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení výhodnosti financování majetku prostřednictvím úvěru a finančního leasingu a dále posouzení efektivnosti investice z hlediska budoucího cash flow
 • Návrh rozvoje motivačního programu firmy 

  Fuksová, Helena
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout motivační program pro zaměstnance společnosti. Zaměřila jsem se na oblast zaměstnaneckých benefitů a vlastního zájmu zaměstnanců. Navrhla jsem zaměstnavateli nákladově a administrativně ...
 • Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR 

  Cirková, Jana
  Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu ...
 • Restrukturalizace financování faktoringové společnosti 

  Maitnerová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na řešení zdrojů financování faktoringové společnosti. Zabývá se analýzou jejího dosavadního vývoje a postavení na celkovém faktoringovém trhu v České republice. Na základě expanzivní ...
 • TERRA INCOGNITA - LOTYŠSKO - EXPANZE ZNAČKY ZETOR NA MÍSTNÍM TRAKTOROVÉM TRHU 

  Pipal, David
  Tato diplomová práce analyzuje různé modely zastoupení při průniku na lotyšský traktorový trh společností Zetor a předkládá veškeré nezbytné informace k této problematice potřebné. Závěrem jsou navržené metody zastoupení ...
 • Strategie na zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí firmy RS Gavlas 

  Gavlas, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí společnosti RS Gavlas. Teoretická část se zabývá teorií dražeb nemovitostí a současnou legislativou. Praktická část zkoumá ...
 • Evaluace finanční podpory podnikání 

  Gregor, Štěpán
  Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet ...
 • Zhodnocení a návrhy na zlepšení poskytování hypotéčních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. 

  Kaštyl, Petr
  Předmětem diplomové práce je zanalyzování stávajícího stavu, nalezení případných nedostatků a navrhnutí konkrétních kroků ke zlepšení v poskytování hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...
 • Návrh využití moderních marketingových nástrojů v podniku 

  Dostálová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu zaměřeného na zákazníka a srovnává ji s novými marketingovými poznatky. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení případných ...
 • Studie logistické koncepce v podniku 

  Bartes, Lukáš
  Diplomová práce je řešena v obchodní organizaci se zaměřením na koncového zákazníka, vychází z prognózy poptávky. Zaměřuje se na řešení a optimalizaci přepravních nákladů ve variantách (zásoby u výrobních závodů, cross-docking), ...
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh koncepce oslovení projektantů 

  Halvová, Darja
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce na oslovení elektroprojektantů divizí Automatizace a pohony společnosti Siemens, s. r. o. Skutečný stav ve firmě byl prozkoumán SWOT analýzou. Pomocí dotazníkového šetření byly ...
 • Predikce na kapitálových trzích 

  Kudrna, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím metod umělé inteligence pro predikci na kapitálových trzích. Práce obsahuje návrhy pro využití vybraných oblastí teorie chaosu a umělých neuronových sítí pro predikci na kapitálových trzích.
 • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

  Změlíková, Renáta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.
 • Analýza spokojenosti zákazníků, firma MANN+HUMMEL (CZ) Přibyslavice 

  Kirchdorferová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firmy MANN+HUMMEL (CZ). V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s touto problematikou a metod zjišťování spokojenosti. ...
 • Studie řízení zásob ve výrobním podniku 

  Janál, Michal
  Diplomová práce se zabývá studií řízení zásob ve výrobním podniku Česká zbrojovka a.s.. Teoretické východiska se zabývají oblastmi, potřebnými k stanovení optimálních dodávek vybraných materiálů. Na základě analýzy současného ...
 • Návrh strategie na zlepšení systému nástupní praxe firmy 

  Gazurová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou absolventského programu „Středisko nástupní praxe“ ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Práce popisuje do jaké míry jsou účastníci nástupní praxe spokojení s její délkou, prací ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Hubrová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Friesová, Iva
  Smyslem této diplomové práce bylo posouzení finančního zdraví společnosti a určení slabých míst v systému finančního řízení s využitím strategické, slept a finanční analýzy. Obsahuje také návrhy na zlepšení stávající ...