Now showing items 1-20 of 202

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...
 • Návrh na zlepšení nabídky vybraného pojistného produktu společnosti Allianz pojišťovna a.s. 

  Hliněná, Martina
  Obsahem diplomové práce je analýza produktu životního pojištění pro děti společnosti Allianz pojišťovna a.s. a jeho srovnání s nabídkou vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení nabídky pojistného ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě 

  Malínková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nákladů na dopravu v distribuční firmě. Zkoumá jak evidenci a sledování jednotlivých nákladů, tak i výši a efektivnost vynakládaných nákladů. Výstupem práce je návrh evidence a ...
 • Financování investičního projektu v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. 

  Petrovičová, Světlana
  Diplomová práce analyzuje finanční stav akciové společnosti v letech 2003 – 2005 a pokračuje investičním plánem pro roky 2007 – 2016. Cílem práce je s využitím finanční analýzy navrhnout a zhodnotit možnou investici.
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Haselamnová, Věra
  Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového průzkumu, ve spojení s osobním pohovorem s jednotlivými zaměstnanci a studování podnikových materiálů, současné motivační benefity firmy Badger Meter Czech Republic s.r.o. Z ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Horňák, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním analýzy Two Nations s.r.o. a navrhnutím jej stratégie rozvoja. Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby sú sumarizované v kapitole SWOT analýza. Záverečná časť práce determinuje ...
 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Problematika pojištění motorových vozidel vybraného podnikatelského subjektu 

  Nejedlá, Lucie
  Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav pojištěnosti vozového parku společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. a obsahuje návrhy na jeho optimalizaci. Zabývá se analýzou pojistných produktů v pojištění motorových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Potyšová, Kateřina
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti XYZ, a.s. v období let 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Navrátil, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a ...
 • Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby 

  Hajdová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Rekalkulace splátek leasingové smlouvy 

  Kračmarová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekalkulaci splátek leasingových smluv uzavřených ve společnosti D.S. Leasing, a.s. Na základě výstupů z provedené analýzy je v programu MS Excel vypracován nový nástroj rekalkulace, ...
 • Zefektivnění procesu získávaní a výběru pracovníků 

  Štulíková, Marie
  Diplomová práce analyzuje proces získávání a výběru pracovníků ve výrobním podniku. Obsahuje doporučení a návrhy pro zefektivnění procesu, od kterého se očekává kvalitnější získávání lidských zdrojů pro rozvoj organizace.
 • Studie logistické koncepce v podniku 

  Bartes, Lukáš
  Diplomová práce je řešena v obchodní organizaci se zaměřením na koncového zákazníka, vychází z prognózy poptávky. Zaměřuje se na řešení a optimalizaci přepravních nákladů ve variantách (zásoby u výrobních závodů, cross-docking), ...
 • Návrh vnitropodnikového informačního systému ve firmě 

  Vrána, Martin
  Diplomová práce se zabývá vnitropodnikovým informačním systémem ve firmě Pavel Šálek. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrhy na zavedení nového vnitropodnikového informačního systému, za účelem dosažení zlepšení ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Kapounová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov v letech 2002-2006. Obsahuje analýzu jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, pohlaví, zdravotnímu stavu a délce ...