Now showing items 49-68 of 202

 • Marketingové řízení bezpečnostní agentury 

  Unger, Zdeněk
  Moje diplomová práce analyzuje současnou situaci v oblasti marketingového řízení ve firmě poskytující převážně služby. Na základě provedených analýz v závěru práce nabízím náměty, které vedou ke zlepšení vedení firmy a tím ...
 • Marketingový audit 

  Čevelová, Petra
  Diplomová práce je zpracování na téma marketingový audit. Jejím cílem provedení marketingového auditu ve firmě XX. Předmětem auditu je jejich nejstarší produkt, a to v plné šíři, tj. celkové zhodnocení marketingové činnosti ...
 • Marketingový výzkum 

  Skopalová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která ...
 • Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o. 

  Hnilička, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii ...
 • Měření spokojenosti zákazníků společnosti Student Agency, s. r. o. 

  Hadašová, Iva
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti cestujících s autobusovými linkami společnosti Student Agency, s. r. o. a návrh na zkvalitnění ...
 • Měření zákaznické spokojenosti a loajality 

  Kurtin, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které mají vliv na oblast spokojenosti zákazníků společnosti RM Servis, autorizovaného prodejce vozů Peugeot. Cílem práce bylo sestavit prakticky použitelný systém měření ...
 • Model elektronického obchodu 

  Jaroš, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje vybrané problémy elektronického obchodování. Popisuje současný stav a obsahuje návrh modelu elektronického bankovnictví. Realizace tohoto návrhu povede ke zkvalitnění nabízených služeb.
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Soldánová, Drahomíra
  Cílem mé práce je vytvoření modelu elektronického obchodu firmy. První část obsahuje charakteristiku prostředí Internetu a jeho uživatelů. Dále se zaměřím na elektronické obchodování a identifikuji důležité parametry při ...
 • Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu 

  Šmídová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení ...
 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh financování formou dotací a grantů společnosti působící v oblasti rozhlasového vysílání 

  Kalová, Dagmar
  Diplomová práce analyzuje systém podpor podnikání v České republice a v Evropské unii se zaměřením na malé a střední podniky působící v oblasti rozhlasového vysílání. V závěru diplomové práce jsou podány návrhy na realizaci ...
 • Návrh finanční strategie ve firmě BAUER - AGROMILK a.s. 

  Kordová, Eva
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti BAUER-AGROMILK, a. s., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy k finanční strategii této společnosti.
 • Návrh koncepce oslovení projektantů 

  Halvová, Darja
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce na oslovení elektroprojektantů divizí Automatizace a pohony společnosti Siemens, s. r. o. Skutečný stav ve firmě byl prozkoumán SWOT analýzou. Pomocí dotazníkového šetření byly ...
 • Návrh marketingové komunikace pro akciovou společnost 

  Pazdera, Tomáš
  Diplomová práce navrhuje marketingovou komunikaci pro akciovou společnost 1. FC Brno. Sledovaná společnost se pohybuje na specifickém trhu, kde je využívání marketingových nástrojů významnou součástí. Samotný návrh je ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Hubrová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh marketingové strategie rozvoje služeb elektronického bankovnictví 

  Mičudová, Martina
  Cielom mojej diplomovej práce bola príprava návrhu marketingovej stratégie na rozvoj služieb elektronického bankovníctva v banke XY, a.s.. V analytickej časti práce sa zaoberám analýzami zákazníkov, tak aj konkurenciou a ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti ŠPORT PROGRESS 

  Maslen, Roman
  Ciežom tejto práce je navrhnúť marketingovú stratégiu pre spoločnosť ŠPORT PROGRESS, za účelom upevnenia pozície na trhu. Práca obsahuje teoretické východiská, charakteristiku podniku, analýzu súčasnej situácie a návrh ...