Now showing items 58-77 of 202

 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh financování formou dotací a grantů společnosti působící v oblasti rozhlasového vysílání 

  Kalová, Dagmar
  Diplomová práce analyzuje systém podpor podnikání v České republice a v Evropské unii se zaměřením na malé a střední podniky působící v oblasti rozhlasového vysílání. V závěru diplomové práce jsou podány návrhy na realizaci ...
 • Návrh finanční strategie ve firmě BAUER - AGROMILK a.s. 

  Kordová, Eva
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti BAUER-AGROMILK, a. s., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy k finanční strategii této společnosti.
 • Návrh koncepce oslovení projektantů 

  Halvová, Darja
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce na oslovení elektroprojektantů divizí Automatizace a pohony společnosti Siemens, s. r. o. Skutečný stav ve firmě byl prozkoumán SWOT analýzou. Pomocí dotazníkového šetření byly ...
 • Návrh marketingové komunikace pro akciovou společnost 

  Pazdera, Tomáš
  Diplomová práce navrhuje marketingovou komunikaci pro akciovou společnost 1. FC Brno. Sledovaná společnost se pohybuje na specifickém trhu, kde je využívání marketingových nástrojů významnou součástí. Samotný návrh je ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Hubrová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh marketingové strategie rozvoje služeb elektronického bankovnictví 

  Mičudová, Martina
  Cielom mojej diplomovej práce bola príprava návrhu marketingovej stratégie na rozvoj služieb elektronického bankovníctva v banke XY, a.s.. V analytickej časti práce sa zaoberám analýzami zákazníkov, tak aj konkurenciou a ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti ŠPORT PROGRESS 

  Maslen, Roman
  Ciežom tejto práce je navrhnúť marketingovú stratégiu pre spoločnosť ŠPORT PROGRESS, za účelom upevnenia pozície na trhu. Práca obsahuje teoretické východiská, charakteristiku podniku, analýzu súčasnej situácie a návrh ...
 • Návrh marketingových aktivit společnosti 

  Wolfschützová, Irena
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a především pak propagací jako významným faktorem úspěšnosti společnosti podnikající v oblasti služeb. Nejdříve se zaměřuje na odlišnosti marketingu služeb od marketingu ...
 • Návrh metodických nástrojů řízení kurzových rizik 

  Oldřich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkrétních obchodních případů, při nichž dochází ke vzniku kurzového rizika ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy zajišťovacích nástrojů k minimalizaci kurzových ztrát.
 • Návrh metodiky nákupu ve výrobní firmě 

  Graclíková, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá procesem výběru a hodnocení dodavatelů nakupovaných vstupů pro výrobu. Výběr dodavatele ve výrobním podniku je velmi důležitým prvotním krokem. Účelem mé diplomové práce je návrh kvalitnějšího ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Haselamnová, Věra
  Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového průzkumu, ve spojení s osobním pohovorem s jednotlivými zaměstnanci a studování podnikových materiálů, současné motivační benefity firmy Badger Meter Czech Republic s.r.o. Z ...
 • Návrh na implementaci metodiky rozhodovacího stromu při investičním rozhodování ve firmě 

  Krejčířová, Magda
  Předmětem této diplomové práce je využití metodiky rozhodovacích stromů při investičním rozhodování ve společnost EXPECT-IT, s.r.o. Použití navrhovaného rozhodovacího modelu umožňuje vybrat nejlepší řešení z dostupných ...
 • Návrh na oživení finančního zdraví společnosti 

  Hirschová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem na oživení finančního zdraví pro konkrétní společnost, na základě finanční analýzy. Finanční analýza je zpracována za období 2003 – 2006. V závislosti na získaných výsledcích jsou podány ...
 • Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering 

  Sichler, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží ...
 • Návrh na rozšíření marketingových činnosti firmy 

  Dítě, Filip
  Cílem této diplomové práce je návrh na rozšíření marketingových činností firmy. Práce se skládá z teoretické , analytické a praktické části. Na základě zjištění z analýzy jsou v praktické části formulovány konkrétní návrhy ...
 • Návrh na zajištění finanční stability 

  Štroblíková, Lada
  Tato práce zpracovává problematiku účetní závěrky vybrané společnosti v letech 2003 – 2006. V první části je popsána teorie finanční analýzy, její metody a nástroje. V analytické části této práce byla provedena finanční ...