Now showing items 127-146 of 202

 • Podnikatelský plán na rozšíření malé firmy 

  Střalková, Andrea
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu. Obsahuje analýzu firmy a návrh podnikatelského plánu, jehož součástí jsou organizační, marketingový a finanční plán, které budou aplikovány ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj rodinné firmy 

  Zoubková, Eliška
  Diplomová práce analyzuje problémy, související s tvorbou podnikatelských plánů – zahrnujíce metodologií zpracování podnikatelského plánu, požadavky na strukturu a obsah, druhy podnikatelských plánů a jejich možné využití. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Plánská, Alexandra
  Předmětem diplomové práce je projekt „Turistické centrum SOLNICE", jehož obsah tvoří stavební obnova a rekonstrukce dvou historických budov umístěných v Městské památkové rezervaci Znojmo na rodinný penzion kategorie *** ...
 • Podnikatelský záměr 

  Malý, Milan
  Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat návrh podnikatelského záměru na zajištění stability podniku TIPA F s. r. o.. V této práci jsou využity analýzy prostředí managementu a finanční analýza. Na základě těchto analýz ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Kliment, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti NTC s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, který ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mivaltová, Hana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy MVDr. Kinský a hodnotí finanční situaci firmy. Dále předkládá možnosti financování podnikatelského záměru. Na základě zjištěných údajů je firmě navržena nejvhodnější ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje obchodních aktivit firmy 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá založením nové oděvní značky s cílem rozšíření a diverzifikace podnikatelských a obchodních aktivit podniku RKM brokers s.r.o., který se v současné době zabývá realitní a developerskou činností ...
 • Podnikatelský záměr založení penzionu 

  Prokopová, Jana
  Cílem této práce je setavení podnikatelského záměru pro založení horského penzionu, který bude nabízet kvalitní ubytování a přitom bude šetrný k životnímu prostředí tím, že bude získávat energii potřebnou ke svému provozu ...
 • Podpora firemních procesů s využitím IT 

  Beránek, Marek
  Diplomová práce se zabývá podporou firemních procesu IT v projekční kanceláři. Zavedení systému CRM umožňuje monitorovat a efektivně řídí vztahy se zákazníky. Tato podpora vede k optimalizaci firemních procesu.
 • Pojetí leasingu dle IAS/IFRS a českého účetnictví , daňové a právní aspekty 

  Chytilová, Gabriela
  Tato diplomová práce poukazuje na problematiku leasingu z hlediska účetnictví a daní. Z důvodu členství České republiky v Evropské unii je součástí práce i pojetí leasingu dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Posouzení výhodnosti financování investice ve společnosti 

  Cvrčková, Lenka
  Diplomová práce posuzuje dlouhodobé zdroje financování investice včetně jejich výhod a nevýhod. Obsahuje návrh optimálního zdroje financování na nákup vybavení pro společnost SAVARY, s. r. o. a dobu návratnosti výdajů na ...
 • Predikce na kapitálových trzích 

  Kudrna, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím metod umělé inteligence pro predikci na kapitálových trzích. Práce obsahuje návrhy pro využití vybraných oblastí teorie chaosu a umělých neuronových sítí pro predikci na kapitálových trzích.
 • Problematika důchodového zabezpečení z pohledu společnosti INOTECH ČR spol. s r.o. 

  Nepraš, Vojtěch
  Tato diplomová práce zkoumá problematiku důchodového zabezpečení v České repub-lice z pohledu zaměstnanců společnosti INOTECH ČR, spol. s r. o.. Obsahuje návrh řešení tvorby rezerv pro důchodové zabezpečení při využití ...
 • Problematika nabídky produktů v odvětví životního pojištění společnosti Česká pojišťovna a. s. 

  Andrlíková, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nabídky produktů v odvětví životního pojištění. Obsahuje analýzu životního pojištění a mapuje jeho situaci na českém pojistném trhu. Životní pojištění je blíže specifikováno v ...
 • Problematika penzijního připojištění pracovníků společnosti Alca plast s.r.o. 

  Hýblová, Barbora
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s penzijním připojištěním zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o. Obsahuje návrh na výběr vhodného penzijního fondu a návrhy plateb příspěvků na penzijní připojištění ...
 • Problematika penzijního připojištění vybraného podnikatelského subjektu 

  Součková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou penzijního připojištění pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. Tento návrh umožňuje zvýšit příjmy jednotlivých zaměstnanců a zároveň minimalizovat zvýšení nákladů ...
 • Problematika pojištění motorových vozidel vybraného podnikatelského subjektu 

  Nejedlá, Lucie
  Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav pojištěnosti vozového parku společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. a obsahuje návrhy na jeho optimalizaci. Zabývá se analýzou pojistných produktů v pojištění motorových ...
 • Přehled produktů dopravní firmy a vliv na přidanou hodnotu 

  Raus, David
  Tato diplomová práce se zabývá ukazatelem ekonomické přidané hodnoty a jeho využitím při optimalizaci produktové struktury podniku. Nejdříve se zaobírá analýzou společnosti, teorií ekonomické přidané hodnoty a úpravou ...