Now showing items 148-167 of 202

 • Rekalkulace splátek leasingové smlouvy 

  Kračmarová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekalkulaci splátek leasingových smluv uzavřených ve společnosti D.S. Leasing, a.s. Na základě výstupů z provedené analýzy je v programu MS Excel vypracován nový nástroj rekalkulace, ...
 • Restrukturalizace financování faktoringové společnosti 

  Maitnerová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na řešení zdrojů financování faktoringové společnosti. Zabývá se analýzou jejího dosavadního vývoje a postavení na celkovém faktoringovém trhu v České republice. Na základě expanzivní ...
 • Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva 

  Pantlíková, Radka
  Diplomová práce "Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva" je zaměřena na jednotlivé kroky a postupy při rekonstrukci bytového domu. Prioritou práce bylo věnovat pozornost výběru dodavatelských firem ...
 • Rozvoj malé živnostenské firmy 

  Tomšů, Pavel
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav fungování malé živnostenské firmy. Navrhuje její rozvoj tak, aby firma odstranila své slabé stránky, eliminovala okolní hrozby a zefektivnila své hospodaření.
 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Snižování rizika v podnikání firmy 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce vymezuje teoretické a metodické přístupy používané při řízení a snižování rizik v podnikání firmy. Obsahuje analýzu externích a interních rizikových faktorů, které působí na analyzovanou firmu a analýzu ...
 • Sociální audit ve firmě Ager, spol. s r. o. 

  Neplechová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je etika v podnikání a sociální audit. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů, dále je zdokumentována situace ve firmě. Na základě získaných údajů je proveden ...
 • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

  Kristenová, Lenka
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...
 • Spokojenost zákazníka 

  Svoboda, Pavel
  V této diplomové práci se bude zjišťovat spokojenost zákazníka ve firmě Mapal CZ, s.r.o.. Ke zjištění výsledků se používají různé metody. V našem případě je použita metoda dotazníková. Výsledky jsou následně vyhodnoceny a ...
 • Společenská odpovědnost v podnikání - srovnání ČR a Itálie 

  Komínková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá současnou situací společenské odpovědnosti firem a srovnává Českou republiku a Itálii z daného hlediska. V první části uvádím teoretické poznatky související s danou problematikou, v praktické ...
 • Sponzoring jako prostředek efektivní komunikace 

  Bábíková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sponzorskými aktivitami společnosti Škoda Auto, a.s., které jsou využívány jako jeden z prostředků marketingové komunikace. Hlavním pilířem záměru zefektivnění komunikace je návrh nové strategie ...
 • Srovnání podmínek podnikání v zemích EU - ČR, SR, Lotyšsko 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá srovnáním současného stavu podnikání právnických osob v České republice, na Slovensku a v Lotyšsku, z hlediska zásadních ekonomických aspektů, zákona o dani z příjmů, zákona o dani z přidané ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Richtig, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Na základě provedené analýzy okolního prostředí a finanční analýzy podniku je navržen finanční plán a ocenění společnosti metodou ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Adamec, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast oceňování podniku, konkrétně na tržní ocenění v podmínkách České republiky. Praktická část této práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty společnosti Lignis s.r.o.
 • Statistická regulace v řízení jakosti - kontrola způsobilosti procesu a zařízení 

  Vrtílek, Filip
  Analýza stavu systému jakosti ve výrobě, v předvýrobní a výrobní etapě. Vyhodnocení součastného stavu v předvýrobní a výrobní etapě. Přehled nejběžnějších použitelných metod řešení problému jakosti. Základní statistické ...
 • Stimulace tvůrčí invence v manažerské práci ve veřejné správě 

  Látalová, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí se stimulací tvůrčí invence v manažerské práci u vedoucích pracovníků ve veřejné správě na Městském úřadě ve Šternberku. Obsahuje návrhy postupů a strategií při motivaci ...
 • Strategie na zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí firmy RS Gavlas 

  Gavlas, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí společnosti RS Gavlas. Teoretická část se zabývá teorií dražeb nemovitostí a současnou legislativou. Praktická část zkoumá ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Horňák, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním analýzy Two Nations s.r.o. a navrhnutím jej stratégie rozvoja. Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby sú sumarizované v kapitole SWOT analýza. Záverečná časť práce determinuje ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Zbořil, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj malé firmy. Obsahuje detailní rozbor analyzované firmy a návrhy, které vedou k zlepšení její pozice na trhu. Jejich zavedení přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti.