Now showing items 186-202 of 202

 • Účetní, daňové a legislativní aspekty konkurzu na příkladu vybrané firmy 

  Grulichová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá popisem průběhu konkurzního řízení a dále praktickou aplikací dané problematiky v reálné obchodní společnosti. První část se zabývá teoretickými východisky konkurzního řízení a dále daňovými ...
 • Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti 

  Ondrůjová, Lenka
  . Výsledkem provedeného průzkumu by měly být návrhy pro společnost a její skutečné uplatnění týkající se zejména etického kodexu, plánu školení, speciálního fondu, individuálního hodnocení a bezpečnosti informací. Závěr ...
 • Využití evropského sociálního fondu pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy BDS spol. s r.o. 

  Jaško, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie žiadosti o financovanie projektu vzdelávania zamestnancov spoločnosti BDS spol. s r. o. zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Európskeho ...
 • Využití finanční analýzy ve finančním rozhodování 

  Újezdská, Eva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci podniku v letech 2002 - 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Cílem je odhalení problematických oblastí. Je provedena analýza současného stavu řízení pohledávek a ...
 • Využití IT pro optimalizaci platebního styku 

  Kost, Tomáš
  Tato diplomová práce analyzuje problémy související s platebním stykem, především bezhotovostních platebních příkazů, výpisů z účtů a propojením s firemním informačním systémem. Obsahuje takové návrhy optimalizace, které ...
 • Výběr akcií do portfolia pomocí technické analýzy 

  Provazník, Martin
  Výběr akcií do portfolia za použití technické analýzy. Kombinace grafické metody průběhu aktuálního kurzu s použitím klouzavých průměrů, indexů a oscilátorů. Na základě vyhodnocení všech pomůcek technické analýzy vytvoření ...
 • Zavádění vnitropodnikového účetnictví do podmínek vybrané firmy 

  Večeřa, Michal
  Cílem této práce je nalézt optimální řešení systému vnitropodnikového účetnictví v dané firmě na základě teoretických poznatků a analýzy stávajícího stavu. Zvláštní pozornost je věnována problematice rozvrhování nepřímých ...
 • Zavedení controllingu ve firmě Colas - CZ, a.s. 

  Jenča, Patrik
  Diplomová práce se zabývá zavedením nástroje controllingu do společnosti, která podniká v oblasti stavby a opravy silnic a dálnic. Pojem controlling není v České Republice ještě úplně zažitý, proto se v úvodní části věnuji ...
 • Zavedení nového výrobku na trh 

  Čermák, Jan
  Diplomová práce se zabývá uvedením nového výrobku na český trh. Zpočátku analyzuje současný stav trhu, konkurenčních výrobků a prostředí zavádějící firmy. Z provedených analýz a poznatků z literatury navrhuje vlastní řešení ...
 • Zefektivnění procesu získávaní a výběru pracovníků 

  Štulíková, Marie
  Diplomová práce analyzuje proces získávání a výběru pracovníků ve výrobním podniku. Obsahuje doporučení a návrhy pro zefektivnění procesu, od kterého se očekává kvalitnější získávání lidských zdrojů pro rozvoj organizace.
 • Zhodnocení a návrhy na zlepšení poskytování hypotéčních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. 

  Kaštyl, Petr
  Předmětem diplomové práce je zanalyzování stávajícího stavu, nalezení případných nedostatků a navrhnutí konkrétních kroků ke zlepšení v poskytování hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank, a.s. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...
 • Zhodnocení výhodnosti užití zpětného leasingu investice financované dlouhodobým úvěrem 

  Váhalová, Marta
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení výhodnosti užití zpětného leasingu investice financované dlouhodobým úvěrem. Pozornost je nejprve věnována podstatě úvěru, leasingu a současnému stavu leasingového trhu v ČR. Cílem ...
 • Zhodnocení zavedení nového informačního systému pro zajištění firemních procesů 

  Čápek, David
  Diplomová práce posuzuje nově zaváděný informační systém v souvislosti se zajištěním firemních procesů podniku. Cílem práce je vzhledem k náročnosti firemních procesů společnosti nalezení jejich optimálního řešení a ...
 • Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile. 

  Bolehovská, Zuzana
  Tato diplomová práce na téma Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile se zabývá podrobnou analýzou vybraného produktu, který společnost T-Mobile dlouhá léta zprostředkovává všem svým zákazníkům. Zhodnocení ...
 • Zlepšení finanční situace podniku využitím factoringu 

  Rak, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá alternativní formu financování – factoringem a jeho přínosem pro podnik. V teoretické části je vysvětlena podstata factoringu, jeho typy, výhody a nevýhody. V praktické části je pomocí vybraných ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Škvařilová, Hana
  Předmětem diplomové práce je anaýza a návrh systému řízení vybraného podniku podle manažerských funkcí. V práci je obsažena i strategická analýza, která je součástí analýzy podniku. Obsahuje návrhy a doporučení ohledně ...
 • Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu 

  Konečný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování ...