Now showing items 21-40 of 202

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Hrnčířová, Jaroslava
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem vhodného dodavatele. Obsahuje návrh způsobu hodnocení dodavatelů, který by měl zabezpečit výběr optimálního dodavatele pro firmu.
 • Problematika penzijního připojištění pracovníků společnosti Alca plast s.r.o. 

  Hýblová, Barbora
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s penzijním připojištěním zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o. Obsahuje návrh na výběr vhodného penzijního fondu a návrhy plateb příspěvků na penzijní připojištění ...
 • Návrh rozvoje montážní firmy 

  Doláková, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku rozvoje montážní firmy. Zabývá se analýzou současného stavu firmy Biomont, jejího okolí a rozborem faktorů na firmu působících. Na základě zjištěných skutečností jsem vypracovala návrh ...
 • Audit vysoké školy 

  Doležalová, Lenka
  Diplomová práce obsahuje problematiku auditu dlouhodobého majetku. Cílem práce je provedení auditu veřejné vysoké školy. Výsledkem je návrh, jak by měl auditor postupovat při auditu dlouhodobého majetku.
 • Využití finanční analýzy ve finančním rozhodování 

  Újezdská, Eva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci podniku v letech 2002 - 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Cílem je odhalení problematických oblastí. Je provedena analýza současného stavu řízení pohledávek a ...
 • Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti Česká pojišťovna a.s. 

  Vránová, Markéta
  Diplomová práce analyzuje problém, který souvisí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u společnosti Česká pojišťovna a.s. a obsahuje návrh na zlepšení nabídky tohoto produktu tak, aby byl ...
 • Marketingové řízení bezpečnostní agentury 

  Unger, Zdeněk
  Moje diplomová práce analyzuje současnou situaci v oblasti marketingového řízení ve firmě poskytující převážně služby. Na základě provedených analýz v závěru práce nabízím náměty, které vedou ke zlepšení vedení firmy a tím ...
 • Optimalizace fyzické distribuce ve výrobní firmě 

  Reich, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu zásobování výrobní společnosti a následný návrh na snížení logistických nákladů zavedením vlastního systému just-in-time nebo outsourcingu.
 • Návrhy strategie řízení podpory prodeje firmy 

  Viková, Miroslava
  V diplomová práci analyzuji strategickou pozici předního výrobce energetických nápojů a navrhnout přístupy podporující udržení a zlepšení konkurenčního postavení na trhu. Výsledkem této diplomové práce, by měly být návrhy ...
 • Návrh vnitropodnikového informačního systému ve firmě 

  Vrána, Martin
  Diplomová práce se zabývá vnitropodnikovým informačním systémem ve firmě Pavel Šálek. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrhy na zavedení nového vnitropodnikového informačního systému, za účelem dosažení zlepšení ...
 • Zhodnocení výhodnosti užití zpětného leasingu investice financované dlouhodobým úvěrem 

  Váhalová, Marta
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení výhodnosti užití zpětného leasingu investice financované dlouhodobým úvěrem. Pozornost je nejprve věnována podstatě úvěru, leasingu a současnému stavu leasingového trhu v ČR. Cílem ...
 • Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti 

  Vinská, Ivana
  Předmětem diplomové práce „Návrh podpory zaměstnanosti s využitím aktivní politiky zaměstnanosti“ je shrnutí využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na veřejně prospěšné práce a následný ...
 • Návrh marketingových aktivit společnosti 

  Wolfschützová, Irena
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a především pak propagací jako významným faktorem úspěšnosti společnosti podnikající v oblasti služeb. Nejdříve se zaměřuje na odlišnosti marketingu služeb od marketingu ...
 • Návrh metodických nástrojů řízení kurzových rizik 

  Oldřich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkrétních obchodních případů, při nichž dochází ke vzniku kurzového rizika ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy zajišťovacích nástrojů k minimalizaci kurzových ztrát.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ovesný, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ELSEREMO, a.s. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Oškerová, Kateřina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Pento s. r. o. v období let 2002 – 2005, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku 

  Paulíková, Petra
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s organizační kulturou a její změnou ve firmě. Obsahuje návrhy změny organizační kultury a motivačního systému, které přispějí k naplnění strategických cílů a ke zvýšení ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Otřísalová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení investičních projektů, charakterizuje postup hodnocení projektů a metody používané při ...