Now showing items 1-20 of 130

 • Měření spokojenosti zákazníků společnosti Student Agency, s. r. o. 

  Hadašová, Iva
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti cestujících s autobusovými linkami společnosti Student Agency, s. r. o. a návrh na zkvalitnění ...
 • Zavádění vnitropodnikového účetnictví do podmínek vybrané firmy 

  Večeřa, Michal
  Cílem této práce je nalézt optimální řešení systému vnitropodnikového účetnictví v dané firmě na základě teoretických poznatků a analýzy stávajícího stavu. Zvláštní pozornost je věnována problematice rozvrhování nepřímých ...
 • Návrh využití programů podpory podnikání ve společnosti FEI Czech Republic 

  Konvalinová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Návrh využití programů podpory podnikání ve společnosti FEI Czech Republic“ je oblast investičních pobídek a dotací a jejich aplikace na konkrétní investiční záměr vybrané firmy. První část práce ...
 • Studie logistické koncepce v podniku 

  Bartes, Lukáš
  Diplomová práce je řešena v obchodní organizaci se zaměřením na koncového zákazníka, vychází z prognózy poptávky. Zaměřuje se na řešení a optimalizaci přepravních nákladů ve variantách (zásoby u výrobních závodů, cross-docking), ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Paleček, Emil
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení stávající finanční strategie, kterou podnik aplikuje. Cestou k tomuto cíli bude vytvoření finanční analýzy a následné vyjádření k finančnímu zdraví společnosti. Na základě ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Problematika důchodového zabezpečení z pohledu společnosti INOTECH ČR spol. s r.o. 

  Nepraš, Vojtěch
  Tato diplomová práce zkoumá problematiku důchodového zabezpečení v České repub-lice z pohledu zaměstnanců společnosti INOTECH ČR, spol. s r. o.. Obsahuje návrh řešení tvorby rezerv pro důchodové zabezpečení při využití ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Horňák, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním analýzy Two Nations s.r.o. a navrhnutím jej stratégie rozvoja. Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby sú sumarizované v kapitole SWOT analýza. Záverečná časť práce determinuje ...
 • Zavedení controllingu ve firmě Colas - CZ, a.s. 

  Jenča, Patrik
  Diplomová práce se zabývá zavedením nástroje controllingu do společnosti, která podniká v oblasti stavby a opravy silnic a dálnic. Pojem controlling není v České Republice ještě úplně zažitý, proto se v úvodní části věnuji ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Provázek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Škvařilová, Hana
  Předmětem diplomové práce je anaýza a návrh systému řízení vybraného podniku podle manažerských funkcí. V práci je obsažena i strategická analýza, která je součástí analýzy podniku. Obsahuje návrhy a doporučení ohledně ...
 • Měření zákaznické spokojenosti a loajality 

  Kurtin, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které mají vliv na oblast spokojenosti zákazníků společnosti RM Servis, autorizovaného prodejce vozů Peugeot. Cílem práce bylo sestavit prakticky použitelný systém měření ...
 • Návrh koncepce oslovení projektantů 

  Halvová, Darja
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce na oslovení elektroprojektantů divizí Automatizace a pohony společnosti Siemens, s. r. o. Skutečný stav ve firmě byl prozkoumán SWOT analýzou. Pomocí dotazníkového šetření byly ...
 • eLearning - Operační a systémová analýza 

  Vojta, Robert
  Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu eLearningu, dostupných výukových pomůcek a návrh vlastní výukové pomůcky pro předmět Operační a systémová analýza. Práce je rozčleněna do pěti částí. Po úvodu následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Kapounová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov v letech 2002-2006. Obsahuje analýzu jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, pohlaví, zdravotnímu stavu a délce ...
 • Návrh vnitropodnikového informačního systému ve firmě 

  Vrána, Martin
  Diplomová práce se zabývá vnitropodnikovým informačním systémem ve firmě Pavel Šálek. Práce obsahuje analýzu současného stavu a návrhy na zavedení nového vnitropodnikového informačního systému, za účelem dosažení zlepšení ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Hubrová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.
 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o. 

  Hnilička, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii ...