Now showing items 1-20 of 202

 • Marketingový výzkum ve firmě FPO, s. r.o. 

  Hnilička, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků distribuční společnosti FPO s.r.o. s produktovým řešením mateřské společnosti GORDIC spol. s r.o. Podrobněji se věnuje metodám a metodologii ...
 • Optimalizace vedení účetnictví ve vybrané firmě 

  Smejkalová, Dana
  Diplomová práce se zaměřuje na možné osobní náklady a seznamuje s jejich účetní a daňovou problematikou. Analyzuje daňovou účinnost nákladů a zachycení v účetním systému. První část diplomové práce je zaměřena na ucelený ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Lucie
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Podnikatelský záměr 

  Plánská, Alexandra
  Předmětem diplomové práce je projekt „Turistické centrum SOLNICE", jehož obsah tvoří stavební obnova a rekonstrukce dvou historických budov umístěných v Městské památkové rezervaci Znojmo na rodinný penzion kategorie *** ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Potyšová, Kateřina
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti XYZ, a.s. v období let 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Přehled produktů dopravní firmy a vliv na přidanou hodnotu 

  Raus, David
  Tato diplomová práce se zabývá ukazatelem ekonomické přidané hodnoty a jeho využitím při optimalizaci produktové struktury podniku. Nejdříve se zaobírá analýzou společnosti, teorií ekonomické přidané hodnoty a úpravou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Křivánková, Romana
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Tesco stores, a. s., v období roku 2002 až 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Zwesperová, Žaneta
  Předmětem této diplomové práce "Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces" je analýza systému řízení zásob v návaznosti na informační systém ve vybrané firmě. První část diplomové práce je zaměřena na popis současného ...
 • Hodnocení výkonnosti stavební firmy 

  Zwienerová, Petra
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti firmy OK mont-STM, spol. s r.o., která se zabývá především výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Na základě provedené finanční analýzy jsou doporučeny návrhy pro zlepšení ...
 • Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby 

  Hajdová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace FEI Company a návrhy na její zlepšení 

  Úlehlová, Iva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci FEI Company v letech 2003 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy okolí podniku. Obsahuje návrhy na zlepšení stávajícího stavu s přihlédnutím k oblasti ...
 • Návrh opatření pro zvýšení prodejnosti Třebíčského deníku 

  Kyšáková, Lenka
  Diplomová práce navrhuje na základě provedeného marketingového výzkumu vhodná opatření, která by měla vést ke zvýšení prodejnosti Třebíčského deníku. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálnou situaci vybrané firmy. ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandáčková, Magda
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s v období 2004 - 2006. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Návrh marketingové strategie rozvoje služeb elektronického bankovnictví 

  Mičudová, Martina
  Cielom mojej diplomovej práce bola príprava návrhu marketingovej stratégie na rozvoj služieb elektronického bankovníctva v banke XY, a.s.. V analytickej časti práce sa zaoberám analýzami zákazníkov, tak aj konkurenciou a ...
 • Analýza příležitostí pro české investory v Lotyšsku 

  Konečná, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou investičních příležitostí pro české investory v Lotyšsku. V práci je provedena analýza geopolitického, ekonomického a podnikatelského prostředí v Lotyšsku a závěrem jsou doporučeny ...
 • Hodnocení bonity zákazníků podniku 

  Kočvarová, Soňa
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav řízení pohledávek ve firmě Becker Acroma spol. s r.o. Obsahuje návrhy a opatření, vedoucí k zavedení systému hodnocení bonity zákazníků, který bude využit pro řízení ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Motlová, Jana
  Cílem diplomové práce je formulace návrhů na zlepšení finanční situace firmy s využitím metod finanční analýzy. Předkládaná diplomová práce byla zpracována pro konkrétní brněnskou firmu, která se zabývá reklamní činností. ...
 • Návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy 

  Marvanová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy. Na základě analýzy současného stavu firmy a strategické obchodní jednotky - provozování hotelu jsou stanoveny strategie rozvoje firmy, které povedou ...
 • Studie logistické strategie s vazbami na environment 

  Prokop, Marek
  Ve své diplomové práci se věnuji v současné době velmi aktuálnímu tématu logistické strategie, která má vazbu na environment. První část práce je zaměřena na podnik, vysvětluje základní pojmy logistiky a environmentu a ...