Poslední příspěvky

 • Řízení informačních toků malé softwarové společnosti 

  Klimeš, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řízením informačních toků společnosti menšího rozsahu s využitím nástrojů Business Intelligence a datového tržiště. V první části práce je popsáno vymezení problému práce s informacemi z ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Vinca, Martin
  Tato diplomová práce pomáhá objasnit situaci finančního zdraví ve společnosti Vetropack Moravia Glass, a.s. v letech 2006-2010. Byly použity metody finanční analýzy a zjištěná fakta byla použita jako základ pro návrh možných ...
 • Postup při výběru vhodného informačního systému pro výrobně-obchodní společnost 

  Krause, Jan
  Tato práce se zabývá postupem při výběru vhodného informačního systému pro výrobně-obchodní společnost. Nejprve je provedena analýza současného stavu, na kterou navazuje návrh na požadavky zcela nového informačního systému. ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je podnikateľský zámer, ktorý sa sústreďuje hlavne na stratégiu, ktorá by dokázala zvýšiť konkurencieschopnosť firmy Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vítková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rostex Vyškov, s.r.o. v letech 2006 – 2010. První část práce se zabývá stručnou základní charakteristikou společnosti, druhá část obsahuje teoretická ...
 • Investiční životní pojištění 

  Tilšerová, Pavlína
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti investičního životního pojištění v České republice. V teoretické části práce charakterizuji systém a základní pojmy životního pojištění a investičního životního ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Brnka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií.
 • Návrh na změnu systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Rašnerová, Martina
  Diplomová práce pojednává o motivaci, hodnocení a systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Systém odměňování musí být nastaven tak, aby ho zaměstnanci vnímali jako srozumitelný a spravedlivý, a tím byli ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...
 • Návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Pavelková, Dagmar
  Diplomová práce řeší posílení konkurenceschopnosti firmy, která se zabývá vývojem a prodejem ekonomického systému. V práci je nejdříve provedena strategická analýza externího a interního prostředí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Problematika a relevance zdrojů informací používaných pro výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy 

  Antoš, Milan
  Předmětem diplomové práce je implementace teoretických poznatků s cílem ověřit relevantnost zdrojů informací sloužících pro výpočty ukazatelů finanční analýzy. První část je zaměřena ne teoretické poznatky finanční analýzy ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klobásová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti CZ PROJEKT, s. r. o. v období let 2005 až 2010 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je navrhnout možná řešení zjištěných problémů, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jäger, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku firemních informačních systémů, hodnotí jejich výhody, nevýhody a možná rizika plynoucí z jejich zavedení. V teoretické části jsou řešeny ERP systémy jako celek, jejich vývoj v minulosti ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...

Zobrazit další