Poslední příspěvky

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šebestová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
 • Event Marketing – Efektivní využití zážitků a emocí v marketingovém komunikačním mixu firmy 

  Kafková, Lada
  Diplomová práce se zabývá tématem event marketingu a jeho efektivního využití v marketingovém komunikačním mixu firmy. Specifikuje jednotlivé druhy eventů, proces plánování a tvorbu event marketingové strategie. V analytické ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Bukovjan, Jiří
  Diplomová práce zkoumá stav současného trhu s online Flash hrami. Analyzuje vývoj trhu za poslední tři roky a srovnává největší reklamní systémy. Popisují se zde způsoby licencování a fungování prodejních herních portálů. ...
 • Návrh na efektivní prodej služeb ve zdravotnictví 

  Sztefková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a následné vyhodnocení současného stavu nově vzniklé společnosti Medicomfort, s.r.o. Na základě zjištěných informací jsou pak vypracovány návrhy ke ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy vybrané firmy 

  Pecl, Lubomír
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reportingu v podmínkách vybrané firmy. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu reportingu ...
 • Optimalizace procesů vývoje software 

  Mates, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na modelování a optimalizaci podnikových procesů. Vybraná skupina procesů se zaměřuje na oblast tvorby software. Pomocí analýzy jsou odhalena problematické místa procesů. Optimalizace procesů je primárně ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinková, Lenka
  Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Harbichová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. pomocí tradičních i méně známých metod finanční analýzy. Uvádí návrhy na zlepšení finanční situace společnosti na základě ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mlezivová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Okay. analýza spokojenosti je provedena na základě dotazníkového šetření. výsledkem práce jsou doporučení směřující ke zvýšení spokojenosti ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...
 • Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou 

  Štursová, Klára
  Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je zjistit potřeby obyvatel města Žďáru nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout nová řešení financování dle rozpočtových možností města. Dílčím ...
 • Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii 

  Kožnarová, Hana
  Diplomová práce „Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii“ se zabývá problematikou harmonizace nepřímých daní, která souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Analyzuje harmonizační změny se zaměřením na daň ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Hanáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...
 • Implementace projektového řízení 

  Mezera, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace projektového řízení se softwarovou podporou ve společnosti Aponia Software, s.r.o., která vyvíjí navigační software pro mobilní zařízení. Při vytváření návrhů je použita ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Zhodnocení finanční situace Vodní záchranné služby a návrhy jejího financování 

  Novotný, Zbyněk
  Téma diplomové práce „Zhodnocení finanční situace vodní záchranné služby a návrhy na její řešení“ jsem vybral, protože tato problematika je velice aktuální a ovlivňuje velkou část populace ČR. Vodní záchranná služba zajišťuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Paterová, Michala
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Thermona, spol. s r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci společnosti a na ...

Zobrazit další