• Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových otvorových výplní. Finanční situace podniku je vyhodnocena skrze vybrané ukazatele finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercl, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na kompletní finanční zhodnocení stavební firmy v letech 2006 až 2010 pomocí metod finanční analýzy. Východiskem práce je zhodnocení a navržení doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlávková, Petra
  Diplomová práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti, jejímž cílem je navrhnutí změn a opatření, která povedou k zlepšení současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

  Fait, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na založení fotografického ateliéru v Brně. Byly navrženy vhodné postupy sestavení podnikatelského plánu. Tyto postupy byly zvoleny na základě výzkumu a analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku.
 • Návrh preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky 

  Šlechta, Jan
  Tato diplomová práce pojednává návrhu preventivních opatření pro české strojírenské podniky proti hrozbě potenciálního negativního vývoje čínské ekonomiky. Analytická část obsahuje popis jednotlivých oddílů odvětví, korelační ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Lindovský, Matěj
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy Kovomont Lindovský s.r.o. Cílem diplomové práce je návrh změny obsahu organizační kultury v tomto výrobním podniku, který odstraní ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR 

  Koppitz, David
  Inovační podnikání je založeno nejen na dobrém nápadu, ale také na manažerských dovednostech nositele záměru a na dostupnosti potřebného kapitálu. Finance jsou mnohdy limitujícím faktorem pro úspěšný rozvoj začínajících ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klobásová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti CZ PROJEKT, s. r. o. v období let 2005 až 2010 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je navrhnout možná řešení zjištěných problémů, ...
 • Fundamentální analýza akcií 

  Macháň, Jan
  Cílem diplomové práce je vypracování fundamentální analýzy akcií Komerční banky, a. s. V rámci této fundamentální analýzy bude provedena globální analýza, odvětvová analýza a podniková analýza. Pomocí nejpoužívanějších ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost ABC, a.s. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretická východiska. Zabývá se pojmy jako jsou např. etika, morálka, společenská odpovědnost firem a etické kodexy. V další části se věnuje konkrétní společnosti, analýze ...
 • Tvorba etického kodexu 

  Maselli, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou etiky, jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jejího uplatnění v podnikatelském prostředí v České Republice. Zjišťuje, jak je etika podnikatelského prostředí ošetřována, a které ...
 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Podnikatelský záměr - bioplynová stanice 

  Michalica, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na výstavbu bioplynové stanice v obci Bulhary. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována teoretickým východiscím podnikatelského ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě OTIS a. s. 

  Líčeník, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Otis a. s. Tato práce je rozdělena na dvě části a obsahuje teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. V první části poskytuji teoretický ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Malachová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...
 • Návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti hotelu 

  Seďová, Michaela
  Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících s problematikou konkurenceschopnosti a marketingu. Analytická část využívá vybraných metod k rozboru vnějšího a vnitřního prostředí podniku. V ...
 • Správa a řízení společnosti 

  Ptáček, Petr
  Cílem diplomové práce je analýza správy a řízení ve společnosti Cyrrus, a. s. V první části práce jsou vyjmenovány jednotlivé přístupy správy a řízení společnosti, včetně přístupu aplikovaného na obchodní společnosti v ...