Now showing items 128-147 of 393

 • Nástroje pro podporu elektronického podnikání 

  Šteigl, Martin
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení možnosti využití moderních elektronických a online nástrojů pro podporu efektivnějšího podnikání a fungování firmy. Hlavní důraz bude kladen na informační systém firmy. Případné ...
 • Návrh a realizace aplikace pro platformu iOS 

  Pospíšil, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací aplikace pro platformu iOS za pomocí moderních programovacích nástroju jako cocos2D framework a Xcode.
 • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

  Olejník, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost ABC, a.s. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretická východiska. Zabývá se pojmy jako jsou např. etika, morálka, společenská odpovědnost firem a etické kodexy. V další části se věnuje konkrétní společnosti, analýze ...
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. 

  Matisová, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti ČD, a.s. využitím metódy Balanced Scorecard. Teoretická časť práce popisuje koncept Balanced Scorecard a postup pri jeho implementácií. Ďalšia časť práce hodnotí ...
 • Návrh informační podpory programu Erasmus 

  Šlechta, Jan
  Tato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského ...
 • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

  Tomáš, David
  V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh internetového rezervačního portálu hotelu 

  Svobodník, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá návrhem internetového rezervačního portálu. Cílem je navrhnout způsob rezervace ubytování přes internet v ubytovacím zařízení. To zahrnuje zobrazení a popsání procesů, zabezpečení, správných postupů ...
 • Návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník 

  Sigmundová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník. Cílem je na základě kritické analýzy současné marketingové komunikace zlepšit propagační chování podniku. Úsilí je věnováno tomu, aby byly ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Lukeš, Radim
  Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu navrhnout zlepšení stávajícího komunikačního mixu společnosti GreenMech s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Sombergová, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spojenou s návrhem komunikačního mixu pro Fitness centrum Kameňák. Obsahuje zhodnocení současného stavu komunikačního mixu společnosti a odhalení problémů, se kterými se ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Klusáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku komunikačního mixu společnosti Huhtamaki ČR, a. s. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům marketingu. V další části je analýza současného stavu ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analyzovat současný stav komunikačního mixu brněnského fitness centra FITKO JANA a na základě výsledků analýzy navrhnout komunikační mix, ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Malachová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...
 • Návrh logistiky zásobování v podnikatelském subjektu 

  Žemličková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zásobovací logistiky ve společnosti XYZ, s.r.o.. V úvodní části jsou uvedeny teoretická východiska problematiky logistiky, logistiky zásobování a procesu řízení zásob. Cílem ...
 • Návrh marketingové komunikace pro cestovní agenturu 

  Světlíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá oblastí marketingu, přesněji oblastí komunikačního mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Cílem práce je zdokonalit marketingovou komunikaci společnosti s jejími zákazníky a to za pomoci návrhů, které ...
 • Návrh marketingové srategie společnosti 

  Valentová, Tereza
  Diplomová práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., která působí v oblasti masného průmyslu a zabývá se výrobou a prodejem masa a masných výrobků. Cílem práce je zvýšení ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Bukovjan, Jiří
  Diplomová práce zkoumá stav současného trhu s online Flash hrami. Analyzuje vývoj trhu za poslední tři roky a srovnává největší reklamní systémy. Popisují se zde způsoby licencování a fungování prodejních herních portálů. ...