Now showing items 305-324 of 393

 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Snížení hodnoty aktiv podniku 

  Mikeš, Jan
  Tématem diplomové práce je Snížení hodnoty aktiv podniku. V teoretické části práce jsou rozebrány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které se k této problematice vztahují. Popsány jsou také postupy k určení diskontní ...
 • Soudobé možnosti financování výstavby rodinného domu v České republice 

  Křížová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování výstavby rodinného domu. Vymezuje a analyzuje produkty finančního trhu a jejich vzájemné kombinace, konkrétně hypoteční úvěr a stavební spoření. Věnuje se jejich porovnání ...
 • Správa a řízení společnosti 

  Ptáček, Petr
  Cílem diplomové práce je analýza správy a řízení ve společnosti Cyrrus, a. s. V první části práce jsou vyjmenovány jednotlivé přístupy správy a řízení společnosti, včetně přístupu aplikovaného na obchodní společnosti v ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Kolářová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány teoretické poznatky, východiskem pro zpracování návrhů je pak vypracování analýzy současného stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Navrátil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Maršalová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje obchodní společnosti XY s.r.o. Práce analyzuje společnost a její okolí s cílem zjistit její postavení na trhu a určit zdroj konkurenční výhody. Implementace navrhované ...
 • Strategie rozvoje podniku Focus CZ Marketing and IT Research s.r.o. 

  Matoušková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá strategií, která vede k rozvoji obchodní společnosti poskytující služby. Navrhuje nejvhodnější změny a k nim vedoucí kroky, které mají eliminovat slabé stránky a využít možné příležitosti, tak jak ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...
 • Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...
 • Studie optimalizace plánování zásobovacích procesů se zaměřením na zásoby hotových výrobků 

  Ambrožová, Helena
  Diplomová práce se zabývá systémem plánování zásob hotových výrobků v podniku Barum Continental spol., s r.o. Práce popisuje současný stav zásobovacího procesu podniku ve vazbě na splnění navýšených požadavků v průběhu ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Tůma, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám studií průběhu zakázky firmou Böhm Jihlava, která vyrábí sedačky a sedací soupravy. Práce analyzuje současný stav průběhu zakázky firmou. V návrhu řešení je popsán projekt, který je složen ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Studie řízení materiálových toků v logistickém řetězci automobilového průmyslu 

  Lokvencová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést analýzu materiálového toku v podniku stojícím na druhém dodavatelském stupni. Materiálový tok je sledován z hlediska logistiky. Středem pozornosti se stává zkrácení průběžné doby výroby ...
 • Studie udržitelného rozvoje podnikání ve službách 

  Weiterová, Klára
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Stavební doprava a mechanizace, Praha a. s. v oblasti hospodářského růstu a lidských zdrojů a jejího působení na zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na ...
 • Studie výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Štenclová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na oblasti logistiky a řízení zásob ve výrobním podniku, které jsou důležitou součástí podnikatelské činnosti. Předmětem práce je analýza činností spojených s materiálovým tokem. Teoretická část ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Vaňous, Petr
  Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...
 • Systémové řešení informační bezpečnosti podniku 

  Koutný, Miroslav
  Práce aplikuje metodiku systémového přístupu na infomační bezpečnost. Dále analyzuje společnost a na základě výsledků navrhuje příručku bezpečnosti pro zavedení systému řízení informační bezpečnosti v podniku.
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...