Now showing items 358-377 of 393

 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Rosa, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na využití genetických algoritmů pro úlohy vycházející z problému obchodního cestujícího. Na základě teoretických poznatků a analýzy problému poskytuje návrh řešení, které s ohledem na omezující ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Balada, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje problematice využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku a je zaměřena na zjišťování bonity klienta pro poskytnutí úvěru. Je zde využita fuzzy logika, expertní ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Sobotka, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dodavatelských úvěrů a to především rizikem spojeným s jejich poskytováním. Stěžejní částí této práce je vytvoření modelu, který hodnotí úroveň dodavatelského rizika, ...
 • Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR 

  Koppitz, David
  Inovační podnikání je založeno nejen na dobrém nápadu, ale také na manažerských dovednostech nositele záměru a na dostupnosti potřebného kapitálu. Finance jsou mnohdy limitujícím faktorem pro úspěšný rozvoj začínajících ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Brnka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií.
 • Využití umělé inteligence pro optimalizaci výroby 

  Svoboda, Radovan
  Diplomová práca rieši problematiku optimalizácie výrobného plánu s použitím genetických algoritmov. Obsahuje vysvetlenie princípu genetických algoritmov v súvislostiach s evolučnými algoritmami a umelou inteligenciou ...
 • Využití umělé inteligence pro vyhodnocení bonity firmy 

  Šustrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro vyhodnocení bonity firmy z pohledu věřitele za použití umělé inteligence. Model je zpracován v programu MS Office Excel a MathWorks Matlab s využitím teorie fuzzy logiky.
 • Výběr a zavedení ekonomického informačního systému do podniku 

  Vokál, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů. Její obsah se zaměřuje na popsání poznatků z oblasti základní terminologie informačních systémů, definici nutných předpokladů pro zavedení informačního ...
 • Výběr informačního systému pro elektronický obchod 

  Parimucha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro elektronický obchod Lepime.cz. Předmětem prodeje jsou bytové dekorace - samolepky na zeď vyráběné na míru. V první části je představena firma, výrobek a ...
 • Výběr strategie a obchodní platformy pro elektronické obchodování na burze 

  Pawlas, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro začínajícího investora obchodujícího na světových burzách pomocí Internetu a obchodních platforem. Popisuje současný stav dané problematiky se zaměřením na systémovou ...
 • Výběr vhodné formy externího financování 

  Krčál, Šimon
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů je nejoptimálnější financovat zamýšlenou opravu nemovitosti pro danou společnost. Jedná se především o analýzu a vzájemné porovnání bankovních úvěrů, leasingu ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podnikových činností 

  Šebesta, Marcel
  Diplomová práce řeší problematiku financování nového vozidla pro zvolenou společnost pomocí externích zdrojů. Konkrétně se zaměřuje na porovnání nabídek finančního leasingu a úvěrů od leasingových společností. Cílem práce ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Vývoj a zavedenie informačného systému pre podporu podnikových procesov 

  Volko, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj informačného systému určeného pre správu vnútropodnikových procesov spoločnosti IJM Group, s.r.o. Zobrazuje teoretické východiská, na ktoré nadväzuje ťažisková časť diplomovej práce ...
 • Vývoj a zavedení informačního systému pro podporu podnikových procesů 

  Kosturák, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nielen poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre vývoj ...
 • Zajištění úrokového rizika podniku s využitím finančních derivátů 

  Čech, Pavel
  Tématem diplomové práce je využití finančních derivátů v podnikové praxi. Práce je zaměřena na zajištění úrokového rizika podniku. První část zahrnuje dělení a charakteristiku finančních derivátů. Druhá část specifikuje ...
 • Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej diplomovej práce je úvodná analýza aktuálneho stavu vo vybranej firme, za ktorou nasleduje základné teoretické pozadie problematiky. Podstatnou časťou je vypracovanie vlastného návrhu systému zálohovania a ...
 • Zdaňování dividend 

  Pěta, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zdaňováním dividend v České republice. Najdeme v ní popis platného práva v tuzemsku, platného unijního práva a především směrnice Evropské unie zabývající se dividendami. V praktické části ...
 • Zdokonalení firemní marketingové strategie 

  Gregor, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navržení zdokonalení marketingové strategie firmy. Analyzovaná firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti internetových prezentací, web designu, internetových obchodů a internetového ...