Now showing items 21-40 of 393

 • Podnikatelský záměr 

  Měřičková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení reálného podnikatelského plánu pro nově vznikající společnost poskytující služby. Specifikuje všechna důležitá kritéria, jež musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku. Výsledný ...
 • Investiční modely v prostředí kapitálových trhů 

  Komárek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o modelech investičních strategií na kapitálových trzích. Na základě rešerše prostředí finančních trhů, analýzy dostupných finančních produktů a za pomoci podpůrných informačních prostředků, jsou ...
 • Návrh na zlepšení obchodní strategie firmy 

  Hošek, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat současnou obchodní strategii firmy JANTA s.r.o. a provést její optimalizaci, která povede ke zlepšení obchodní strategie firmy. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Kolářová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány teoretické poznatky, východiskem pro zpracování návrhů je pak vypracování analýzy současného stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Maršalová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje obchodní společnosti XY s.r.o. Práce analyzuje společnost a její okolí s cílem zjistit její postavení na trhu a určit zdroj konkurenční výhody. Implementace navrhované ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Vaďurová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování projektů z fondů Evropské unie a obsahuje návod jak získat dotace z těchto fondů. Úvodní část je věnovaná teoretic-kým informacím, které se týkají fondů Evropské unie. V ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Palacká, Naďa
  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti REMAK, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s výkonností, jsou zde popsány jednotlivé systémy k měření výkonnosti a analýzy použité ...
 • Návrh procesů pro společnost poskytující IT služby s ohledem na ISMS a ITSM 

  Haller, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesů pro skutečnou společnost poskytující služby v oblasti informačních technologií. Výsledkem práce jsou modely navržených procesů, včetně návrhu potřebného informačního systému ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Pittová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu pro rozvoj penzionu a restaurace. Jedná se o vytvoření externích a interních analýz pro danou firmu. Hlavním cílem je na základě vyhodnocených analýz vytvořit plán pro budoucí ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Formánek, Radek
  Na trhu kursového sázení v České republice se v současné době pohybuje 10 společností, které si ročně mezi sebe rozdělí více jako 15 miliard korun. Jednou z nich je společnost Startip a.s., mladá a stále se rozvíjející ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Skálová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor využití výrobních prostředků a jejich péči ve firmě RAMET C.H.M. a.s. v Kunovicích. V práci je provedena analýza současného stavu majetku, strojů a zařízení používaných při výrobě ...
 • Návrh na rozšíření firmy o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot 

  Holcmanová, Eva
  Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu na rozšíření stávajícího autoservisu o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude vybudována přímo v areálu ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v kraji Bratislava 

  Kraicová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na problematiku nezamestnanosti v Bratislavskom kraji. Analyzuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, štruktúru uchádzačov o prácu z rôznych hľadisiek, zaoberá sa aktívnou politikou nezamestnanosti ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Uherková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
 • Kritická analýza obchodních strategií na kapitálových trzích 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení teoretické a praktické podstaty intradenního obchodování. To jest použití nástrojů technické analýzy, představení obchodních systémů, výběr brokera a aplikace poznatků a softwarové ...
 • Životní pojištění jako zdroj finančních příjmů v poproduktivním věku 

  Ertlová, Alena
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hlavní charakteristiky životního pojištění a jeho význam jako prostředek příjmů v poproduktivním věku. Cílem diplomové práce je zhodnocení vybraných pojistných produktů životního pojištění ...
 • Pojistná ochrana majetku vybrané obce 

  Sikorová, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu pojistné ochrany vybrané obce, analýza a komparace nabídky pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven a návrh na změny v rozsahu pojistné ochrany dané obce.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Kocmanová, Romana
  V předložené diplomové práci rozebírám problematiku nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Práce obsahuje také ...