• Podnikatelský záměr pro rozvoj cukrárny 

  Réblová, Monika
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh strategie malé cukrárny. Práce navrhuje změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. Nejdříve je práce zaměřena na teoretické poznatky, které jsou následně v praktické ...
 • Rozhodování o volbě formy podnikání 

  Irein, Vítězslav
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodovací proces při výběru formy podnikání. Nachází a popisuje jednotlivá kritéria, která by měla být posuzována při tomto výběru. Na modelové situaci tato kritéria dále srovnává a hodnotí ...
 • Projektové řízení v organizaci 

  Boček, Aleš
  Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení projektů ve studentské organizaci BEST Brno působící na VUT v Brně na příkladu projektu inženýrské soutěže. Práce shrnuje jak teoretické poznatky dle standardu IPMA a specifika ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Karafiátová, Dagmar
  Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti 

  Ostrá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Pololáník, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení centra asistované reprodukce ve městě Brně. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace na trhu a marketingového výzkumu předkládá návrh ...
 • Kalkulace nákladů ve vybrané firmě 

  Součková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na kalkulací nákladů ve firmě Jihlavan a.s. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V části teoretických východiscích práce jsou ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Navrátil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pěničková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Kučera, Jan
  Cílem diplomové práce je na základě vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční stabilitu společnosti MOTORTEC spol. s r.o. a formulovat návrhy řešení v problémových oblastech.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Vymyslická, Marie
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav v období let 2007 - 2011. Uvádí člověka do konkrétní situace a analyzuje trh práce v okrese. Navrhuje pro problematické kategorie řešení, která ...
 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Marketingová komunikace společnosti v oblasti prodeje nábytku 

  Bartošová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., konkrétně na obchodní dům v Brně. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti marketingového mixu se zaměřením na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu. Obsahuje vhodné strategie pro dosažení vysoké prosperity podniku. K posouzení úrovně progrese je vypracován podrobný marketingový plán a návrh řízení ...
 • Návrh na zlepšení konkurenceschopnosti firmy pomocí marketingových nástrojů 

  Adámková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie, která by měla vést k zisku nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků a dále k většímu zisku, na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR 

  Koppitz, David
  Inovační podnikání je založeno nejen na dobrém nápadu, ale také na manažerských dovednostech nositele záměru a na dostupnosti potřebného kapitálu. Finance jsou mnohdy limitujícím faktorem pro úspěšný rozvoj začínajících ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Skřivánková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením a zhodnocením finanční situace podniku ABC v letech 2008 – 2010. Práce se dělí do dvou částí, kde v první teoretické části je definován profil a charakteristika podniku a ...