• Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Jágr, Petr
  Diplomová práce se zabývá využitím prostředků umělé inteligence jako podpora manažerského rozhodování v podniku. Součástí práce je aplikace využívající genetické a grafové algoritmy při optimalizaci umístění výrobních ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj cukrárny 

  Réblová, Monika
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh strategie malé cukrárny. Práce navrhuje změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. Nejdříve je práce zaměřena na teoretické poznatky, které jsou následně v praktické ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Krátká, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů podniku za pomoci statistických metod. První část popisuje problematiku vybraných ukazatelů finanční analýzy a časových řad. Druhá část analyzuje vybrané ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Soukupová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti Spojené kartáčovny a.s. v letech 2003 – 2010. Zabývá se výpočtem finančních ukazatelů a soustav ukazatelů, benchmarkingovým srovnáním společnosti ...
 • Event Marketing – Efektivní využití zážitků a emocí v marketingovém komunikačním mixu firmy 

  Kafková, Lada
  Diplomová práce se zabývá tématem event marketingu a jeho efektivního využití v marketingovém komunikačním mixu firmy. Specifikuje jednotlivé druhy eventů, proces plánování a tvorbu event marketingové strategie. V analytické ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku zabývající se řemeslnou činností 

  Lupieńská, Agáta
  Cílem předkládané diplomové práce je na základě realizované analýzy stávajícího obsahu organizační kultury ve zkoumaném podniku navrhnout takové změny, které podpoří sledované cíle a povedou k žádoucí výkonnosti. V teoretické ...
 • Elektronický obchod s USA 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem diplomové práce je model založení nové společnosti v americkém státě Nevada a její provozování z České republiky přes Internet. V práci jsou obsažena teoretická východiska, v analytické části rozebírá typy společností ...
 • Návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník 

  Sigmundová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník. Cílem je na základě kritické analýzy současné marketingové komunikace zlepšit propagační chování podniku. Úsilí je věnováno tomu, aby byly ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků společnosti OKAY s.r.o. 

  Chrápavá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků společnosti OKAY elektrospotřebiče. Veškerý průzkum a výsledné dotazování proběhly ve městě Brně, ve dvou vybraných prodejnách společnosti. Práce spojuje ...
 • Návrh změny organizační kultury společnosti COOP v Albrechticích nad Orlicí 

  Servus, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení organizační kultury ve společnosti COOP Albrechtice nad Orlicí. Současná organizační kultura je zjištěna na základě vlastního pozorování a konzultace s vedoucím prodejny. Návrhy ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Kučera, Jan
  Cílem diplomové práce je na základě vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční stabilitu společnosti MOTORTEC spol. s r.o. a formulovat návrhy řešení v problémových oblastech.
 • Analýza trhu multikin pomocí statistických metod 

  Komárek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu trhu multikin v České republice. Za pomoci statistických nástrojů, časových řad, regresní analýzy a regulačních diagramů, hodnotí výkonnost vybraného multikina. Na základě výsledků ...
 • Personální politika v dopravním podniku 

  Coufalová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...
 • Vývoj a zavedenie informačného systému pre podporu podnikových procesov 

  Volko, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj informačného systému určeného pre správu vnútropodnikových procesov spoločnosti IJM Group, s.r.o. Zobrazuje teoretické východiská, na ktoré nadväzuje ťažisková časť diplomovej práce ...
 • Návrh marketingových prostředků pro podporu trhu s biopotravinami 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s bio potravinami v České Republice. Analizuje trh a použité marketingové nástroje. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení působnosti marketingových prostředků pro podporu růstu trhu ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace ve společnosti PLASTIKA a.s. 

  Jančová, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení pracovní motivace ve společnosti Plastika a.s. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření je provedena analýza současného motivačního systému ve společnosti. Na základě výsledků ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Svoboda, Marek
  Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Bukovjan, Jiří
  Diplomová práce zkoumá stav současného trhu s online Flash hrami. Analyzuje vývoj trhu za poslední tři roky a srovnává největší reklamní systémy. Popisují se zde způsoby licencování a fungování prodejních herních portálů. ...