Recent Submissions

 • Návrh malého soustruhu na dřevo 

  Mečíř, Václav
  V bakalářské práci je popsán postup návrhu malého soustruhu na dřevo. Samotnému návrhu předchází seznámení se s problematikou a technickými možnostmi této doby. S tím souvisí průzkum trhu a porovnání si jednotlivých variant ...
 • Prostor cyklické změny 

  Krettková, Karin
  Zadáním práce bylo nalézt a naprojektovat budovu reagující na cykličnost pobaltského letoviska Svinoústí. Po analýzách zabývajících se přírodními, sociologickými a historickými charakteristikami města, byl vybrán program ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Csanda, Denis
  Vo vymedzenej lokalite navrhnite “mikro-urbanizmus”. Cieľom práce je nájsť vhodnú stretégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Bakalárska práca rieši návrh polyfunkčnej budovy, zahŕňajúcej radnicu a bývanie v meste Brno. ...
 • Kámen 

  Merta, Johana
  Ateliér jako specifický způsob demonstrace metody práce.
 • Students Start-ups: Establishment and Development 

  Halamka, Dominik
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Khalatur, Yevhenii
  Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost ...
 • Redukce operačního systému CentOS 

  Kluka, Peter Milan
  Táto práca slúži ako podporný materiál pre predmet Sieťové operačné systémy a ako pomocný materiál pre realizáciu projektu v rámci tohto predmetu. Účelom tejto práce bolo vykonať redukciu operačného systému z hľadiska jeho ...
 • Studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků 

  Klimovič, Ondřej
  Téma bakalářské práce se nazývá studie skladového hospodářství pro nákup vybraných materiálových prvků. Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, ve kterých se zabývám problematikou zeštíhlení skladového ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Novotný, Tomáš
  Hlavním úkolem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start, identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšení a následně zpracovat návrhy na zlepšení. Práce se skládá ze tří částí: ...
 • Podnikatelský záměr pro založení zdravého kavárenského podniku 

  Fojtíková, Aneta
  Bakalářská práce se věnuje tématu podnikatelského plánu pro založení zdravého kavárenského podniku v obci Čejč. Tento plán je zpracován na teoretickém podkladu pomocí zvolených metod průzkumu trhu, finančního plánu či ...
 • Marketingová komunikace 

  Krbúšiková, Natália
  Táto bakalárska práca vychádza z návrhu na zlepšenie marketingovej komunikácie v Penzióne U Krba. V súčasnosti je marketing a marketingová komunikácia so svojimi nástrojmi neúnosne najdôležitejšími krokmi na dosiahnutie ...
 • Business Plan Proposal for a Company 

  Holický, Frederik
  Předmětem této práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti zaměřené na recyklaci pneumatik a jejich zpracování na drť, ze které se tvoří materiály pro stavbu nových silnic a další produkty. Teoretická ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Popova, Oleksandra
  Bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti podniku. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům, které jsou v práci využívány. Ve druhé části práce je představena analyzovaná společnost, ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn 

  Shchetinin, Yevhen
  akalářská práce je zaměřena na analýzu systémů odměňovaní zaměstnanců ve vybrané společností. Prace se děli na teoretickou část, analýzu současného stavu systémů odměňovaní a vlivy vnějšího a vnitřního prostředí. Pomoci ...
 • Zlepšení procesů ve společnosti 

  Kadleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zlepšením procesů ve společnosti Goldpress s.r.o., konkrétněji proces zpracování zakázky. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení procesů a podpory jejich řízení v podnikovém informačním ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trebichavský, Adam
  Dáta, informačný systém, analýza 7S, Porterov model, Zefis, bezpečnosť, SWOT analýza
 • Analýza variability srdečního rytmu s využitím PPG záznamů 

  Zachar, Erik
  Bakalárska práca je zameraná na variabilitu srdcového rytmu a jej analýzu za pomoci PPG záznamov. V práci sú popísané, vysvetlené a porovnané metódy merania tepovej frekvencie s použitím elektrokardiografických (EKG) a ...
 • Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry 

  Hanák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nových algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti sterilizační páry. Na začátku se seznámíme s procesem sterilizace, jejími metodami a postupy. Poté s pojmem sytá pára a jejími ...
 • Identifikace variability v celogenomových sestaveních 

  Morávková, Dalena
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním variabilit v genomu organismu Treponema pallidum. V teoretické části jsou popsány významné sekvenační technologie, metody mapování genomu a variability genomu. Praktickou část ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku s využitím mezipodnikového srovnávání 

  Novák, Jaromír
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti FRAENKISCHE CZ s.r.o. a porovnání ji s konkurenční společností LUNA PLAST a.s. Mezipodnikové srovnání je provedeno v letech 2018-2020 a poté ...

View more