Now showing items 22589-22608 of 26751

 • Ubrusy 

  Rabochová, Agáta
  Prezentuji sérii maleb malých a velkých formátů. Základem těchto obrazů je fascinace každodenností a všedností. Nejvíce mne zajímají předměty, jež denně používáme. Předměty, jež se pro nás staly samozřejmostí. Pro svou ...
 • Ubytovací objekt lázní 

  Babinec, Ondřej
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Název: Ubytovací objekt lázní Autor: Ondřej Babinec Vedoucí práce: Ing. Arch. Blažena Hubáčková, Ph.D Počet výkresů: 20 Počet příloh: 11 Klíčová ...
 • Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce ...
 • Učební program - rovinná geometrie a streometrie 

  Straka, Tomáš
  Tento dokument popisuje způsob, jakým byl vytvořen prezentační sotfware matematiky pro základní školy. Tento program by měl pomoci pedagogovi při výkladu učiva a studentovi může tento nástroj pomoci pro pochopení látky. ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Učení bez učitele 

  Končinský, Petr
  Cílem zadání této práce bylo, seznámit se a prozkoumat problematiku učení bez učitele. Učení bez učitele se využívá pro sledování dat, kdy nejsou poskytována data od učitele, tj. chybí trénovací množina. Data, která se ...
 • Učení slovníku pro rekonstrukci řídkého signálu 

  Ozdobinski, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá učením slovníku pro rekonstrukci signálu na základě řídkých reprezentací. Jsou zde popsány způsoby tvorby statických a přizpůsobených slovníkových matic, které jsou užité s aproximativním ...
 • Udělej si sám 

  Velebová, Leona
  Ve svých obrazech se zabývám fenoménem českého kutilství v období normalizace a jeho přeměny do současného DIY šířícího se po internetu. Tato dvě období ve svých obrazech konfrontuji, vzájemně doplňuji, ale i lehce ironizuji ...
 • UDK toolkit 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá tvorbou grafického prostředí pomocí Unreal Development Kit (UDK). Popisuje možnosti tohoto nástroje, seznamuje s tvorbou prostředí a objektů zasazených do scény a vysvětluje funkcionalitu základních nástrojů ...
 • UDP a TCP komunikace na FITkitu 

  Musil, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo rozšířit výukovou platformu FITkit o možnost komunikace prostřednictvím protokolů TCP a UDP. Komunikaci zajišťuje Ethernetový modul ENC28J60 od firmy Microchip. Komunikační protokoly zpřístupňuje ...
 • Udržitelné energetické zdroje 

  Doležal, Jan
  Tato bakalářská práce se je rešerší zabývající se udržitelnými zdroji energie. Vyjmenovává a charakterizuje jednotlivé zdroje a přibližuje jejich principy fungování. V poslední části hodnotí jejich dosavadní využívání v ...
 • Uhelné huminové kyseliny a jejich využití 

  Hedvigy, Marek
  Významnou zložkou menej zuhoľnatených uhlí sú tmavofarebné humínové kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, priemysle a pri úpravách pôd v životnom prostredí. V práci ...
 • Uhlíkaté nanočástice z lignitu 

  Kohoutková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na lignit jako na potenciální surovinu pro extrakci uhlíkových kvantových teček. Na základě literární rešerše byl pro lignit navržen mechanochemický postup izolace těchto nanočástic, kdy ...
 • Uhlíkaté sorbenty biologicky aktivních látek 

  Musilová, Aneta
  Předložená Bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou lignitu a jeho definici, jako materiálového systému. Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí a patří mezi kaustobiolity, což jsou hmoty s různým stupněm ...
 • Uhlíkové materiály pro alternativní zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro alternativní zdroje energie. Cílem práce byla příprava elektrod s různými uhlíkovými materiály a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...
 • Uhlíkové nanotrubičky ve stavebních materiálech 

  Fialová, Barbora
  Uhlíkové nanotrubičky (CNT) se dostaly do popředí zájmu vědců v mnoha oborech. V práci byl zkoumán vliv CNT jako nanovýztuže v geopolymeru na bázi metakaolinu. Bylo zjištěno, že přídavek CNT výrazně ovlivňuje tlakové a ...
 • Ukazatele technického stavu vodovodních sítí a jejich využití při plánování obnovy 

  Martinček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem ukazatele technického stavu vodovodních sítí a jejich využití při plánování obnovy. Porovnává vybrané právní normy České a Slovenské republiky, analyzuje ukazatele technického stavu ...
 • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...
 • Ukládání a vyhledávání rozsáhlých slovníkových databází pro mobilní zařízení na platformě Android 

  Krška, Matúš
  Práce se zabývá studií ukládání slovníkových dat ve formátu LMF a práci s nimi . Analyzuje možnosti zpracování souborů XML , ve kterých data LMF obvykle bývají uložené . Práce hodnotí existující formy řešení na platformě ...