Now showing items 1939-1958 of 26880

 • Automatizované zpracování akustických měření 

  Kaláb, Vojtěch
  Práce je zaměřena na vytvoření a popsání aplikace pro zautomatizování zpracování výstupů hlukoměru XL2 od firmy NTi Audio. Aplikace je tvořena ve vývojovém prostředí Visual Basic for Application a realizována v Microsoft ...
 • Automatizované zpracování dat z měření stejnosměrného odporu 

  Abrle, Ladislav
  Tato práce se zabývá automatizovaným zpracováním dat při měření stejnosměrného odporu pro Český metrologický institut. Práce popisuje postup při kalibraci stejnosměrného odporu v laboratoři ČMI, vyhodnocení jednotlivých ...
 • Automatizované zpracování provozních záznamů v systému BeeeOn 

  Beňo, Marek
  Práca sa zaoberá spracovaním prevádzkových záznamov zo serverových aplikácií. Architektúra systému bola navrhnutá na základe štúdie dostupných technológií. Implementačná časť popisuje návrh jednotného formátu prevádzkových ...
 • Automatizované zpracování záznamů síťových služeb v OS Linux 

  Hodermarsky, Jan
  Tato kvalifikační práce se věnuje návrhu a implementaci software pro profylaktickou analýzu journal souborů v reálném čase za účelem následné detekce hrozeb z nich zřejmých. Software se zaměřuje především na síťové služby, ...
 • Automatizovaný barman 

  Podrabský, Tomáš
  Pracoval jsem na projektu automatizovaného barmana, jehož konstrukce již byla hotová. Na samotném začátku jsem se s konstrukcí musel nejprve dokonale seznámit a pochopit jak má fungovat. Software jsem vytvářel ve vývojovém ...
 • Automatizovaný měřicí systém 

  Mičánek, Jakub
  Bakalářská práce popisuje návrh části automatizovaného systému pro měření mikrovlnných parametrů testovaného aktivního víceportového nereciprokého konfigurovatelného bloku. Práce popisuje způsob implementace ovládání ...
 • Automatizovaný měřicí testovací systém 

  Žampach, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného software pro multimetr a multifunkční generátor signálů. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku měřicího systému a jeho součástí. Ukazuje komunikaci ...
 • Automatizovaný měřící systém teploty 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s principy měření meteorologických veličin. Dle získaných poznatků je navržen systém pro automatické měření teploty (případně jiných klimatických veličin) prostřednictvím ...
 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Automatizovaný přepis hudební skladby do notového zápisu 

  Matoušek, Vojtěch
  Tento článek se zabývá automatizovaným přepisem hudební skladby do notového zá- znamu Fourierovou transformací s logaritmickým měřitkem a konstantní Q transformací. Vysledkem práce je aplikace, ktera převede hudební nahrávku, ...
 • Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí 

  Chovančíková, Lucie
  Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem ...
 • Automatizovaný systém měření přenosu dvojbranů 

  Nuhlíček, Karel
  Tato práce popisuje principy vysokofrekvenčních spektrálních analyzátorů a generátorů, seznamuje s technickou specifikací konkrétních měřicích přístrojů a dále se zabývá návrhem počítačem řízeného měřicího systému využívajícího ...
 • Automatizovaný výpočet návrhu kelímkové pece 

  Míček, Radoslav
  V hlavní části bakalářské práce je nejdříve zpracována problematika elektrického odporového ohřevu z obecného hlediska, tzn. je vysvětlen princip obou základních druhů odporového ohřevu, a dále jsou uvedeny aplikace ...
 • Automatizovaný xylofon 

  Seidler, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány alternativy k jednotlivým ...
 • Automatové systémy 

  Kaščák, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatovými systémami, konkrétne definuje stavovo a pravidlovo kontrolované paralelné typy automatových systémov, ktorých komponentmi sú konečné automaty, na základe rozboru a skúmania ...
 • Automaty s ohraničeným počtem čistých zásobníků 

  Soukup, Ondřej
  Zásobníkové automaty s omezeným počtem čistých zásobníků jsou specializací čistých zásobníkových automatů. Jejich síla je zkoumána především z pohledu kombinatoriky na slovech. V jazyku definovaném automatem je zaveden ...
 • Automobil Favorit - milník v historii značky Škoda 

  Janíček, Michal
  Rešeršní bakalářská práce se zabývá vývojem automobilu Škoda Favorit. Úvodem je nastíněn stručný přehled historie značky Škoda. Těžiskem práce je pojednání o vývoji, použití inovativních prvků a závěrečných zkouškách ...
 • Automobilní klimatizace 

  Bezděk, Matěj
  Předmětem bakalářské práce Automobilní klimatizace je rešerše současných systémů klimatizace automobilů. V práci je stručně nastíněn historický vývoj automobilní klimatizace od jejího vzniku do začátku běžného používání, ...
 • Automobilová paliva a jejich budoucnost v ekologické dopravě 

  Mrázková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v současnosti využívaných automobilových paliv a jejich dopadem na životní prostředí. Stručně popisuje vývoj spalovacího motoru a rozebírá obvykle využívané pohony i jejich ...
 • Automobilové jeřáby 

  Čechmánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje všeobecný rozbor automobilových jeřábů. Hlavní část se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních prvků a porovnává vybrané modely výrobců Liebherr, Manitowoc Grove, Tadano Faun a Terex Demag. ...