Now showing items 1-20 of 32204

 • Technologie selektivní katalytické redukce pro osobní automobily 

  Jurík, Juraj
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá technológiou selektívnej katalytickej redukcie. Týka sa znižovania emisií oxidov dusíka u naftových motorov. Opisuje jej jednotlivé časti, ich funkciu a umiestnenie v systéme. V ...
 • Rodinný dům 

  Hanisch, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Objekt je navržen jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu na vybraném pozemku. Budova má dvě nadzemní a jedno ...
 • Analýza tržních cen nemovitostí určených k bydlení v dané lokalitě 

  Petríková, Daša
  Bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí a způsob jejich financování. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek a zabývá se možnostmi ...
 • Aktivní aerodynamické prvky automobilů 

  Mikulášek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aktivní aerodynamické prvky. Práce nás nejprve seznámí se základy aerodynamiky a tvorbou vztlakové síly. Popisuje jednotlivé aktivní aerodynamické prvky, které ...
 • Rodinný dům vilového typu 

  Štrop, Jaroslav
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům vilového typu. Objekt je řešen jako nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím, který se nachází na rovinném terénu v klidném prostředí. ...
 • Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Uhřínově 

  Pospíšilová, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, které jsou vzájemně propojeny. Stavební pozemek se nachází na kraji obce Uhřínov u Velkého Meziříčí. Novostavba je určena pro pětičlennou ...
 • Obrábění součásti na CNC stroji 

  Osička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...
 • Analýza nákladů rodinného domu při stavbě "na klíč" a investorským způsobem výstavby 

  Konečný, Jan
  První část této bakalářské práce, která je více teoretická, obsahuje informace týkající se statistického třídění ve stavebnictví, účastníků výstavby, legislativního prostředí, cen ve stavebnictví a rozpočtů. V druhé části ...
 • Vliv elektrárenských popílků na trvanlivost betonů 

  Vašek, Tomáš
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí, tedy teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o výrobě a rozdělení elektrárenských popílků, vývoj a podstata betonů s vysokým obsahem popílku ...
 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Šrubařová, Jana
  Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...
 • Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita 

  Byrtusová, Ivana
  Cílem této balalářské práce je vytvoření účelové mapy areálu renesančního zámku v Rosicích u Brna v měřítku 1:500. Úvodní část práce je věnována předmětu měření a přípravným pracím jako je rekognoskace lokality nebo použité ...
 • Návrh stokové sítě obce Jemčina 

  Voldán, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vypracování variantního řešení odkanalizování obce Jemčina oddílnou stokovou sítí. První část popisuje zájmovou lokalitu. V dalších částech se práce zabývá samotným návrhem jednotlivých variant ...
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod 

  Kudrnová, Eliška
  Tato práce se zabývá intenzifikací čistíren odpadních vod, která zahrnuje zlepšení či posílení výkonnosti stávajících čistírenských jednotek. V úvodu jsou stručně rozebrány způsoby vypouštění a odkanalizování odpadních vod ...
 • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

  Lízalová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...
 • Koučování jako metoda manažerské práce ve stavebním podniku 

  Kolomazníková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá koučováním jako metodou manažerské práce ve stavebním podniku. Snaží se zjistit, zda se koučování ve stavebních firmách využívá a pokud ne, co je příčinou. K výzkumu je použit dotazník a ...
 • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

  Netušilová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
 • Přenosy výkonů lokomotiv 

  Svoboda, Petr
  Práce popisuje specifické podmínky pro převodová zařízení v drážním provozu, obsahuje popis, rozdělení a srovnání možností přenosu výkonu ze spalovacího motoru kolejového vozidla na hnaný podvozek.
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Jelínková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...