Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu TILL s.r.o. 

  Jílek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí počítačové sítě pro firmu Lisovna TILL s.r.o. Konkrétně vychází z analýzy dvou budov, které firma vlastní a do kterých je zapotřebí zavést novou univerzální kabeláž z důvodu modernizace ...
 • Tvorba www stránek dle standardů 

  Báňa, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby webových stránek dle standardů. Součástí práce je stručná historie problematiky tvorby webu, návody, postupy a potřebné informace, které jsou úzce spjaty s tvorbou moderního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Gabriš, Jakub
  Tato bakalářská práce analyzuje informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se i návrhem inovací informačního systému, který povede k lepší efektivitě systému a zlepšení služeb zákazníkům.
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bocková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

  Černá, Radka
  Bakalářská práce popisuje otázku systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení – Masarykova onkologického ...
 • Návrh části informačního systému pro podporu projektového řízení 

  Horák, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému firmy INTERDEKOR s.r.o., se sídlem v Horním Těrlicku. V práci se budu zabývat usnadněním procesu evidence zakázek z pohledu projektantů. Při práci se seznámím ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. 

  Král, Václav
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně ...
 • Zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní společnosti, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Pospíchalová, Eva
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části budou vymezena teoretická východiska metod finanční ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Jakubec, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy a dále předpovědět budoucí vývoj ekonomických ukazatelů za stejných podmínek a trendů. Tato práce má dvě hlavní části – teoretickou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Čulenová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Je rozdělena do tří základních částí. První teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, její nástroje a metody. Následuje praktická část, ...
 • Automatická správa emailových účtů v MS Outlook 

  Karlubík, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby ...
 • Návrh informačního systému znalostní báze 

  Vavák, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému znalostní báze. Popisuje metodiku návrhu informačního systému, definuje požadavky na informace a jejich úlohu v komunikaci podniku. Výsledek vlastní analýzy přináší ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polčíková, Lucie
  Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Paulová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašíček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Straňanek, Juraj
  Predmetom bakalárskej práce je vytvoriť marketingový plán podniku FESTER REAL s. r. o. Jej úlohou bude analyzovať súčasný stav marketingu vo firme a jej okolí. Následne identifikuje silné a slabé stránky, na základe ktorých ...

Zobrazit další