Now showing items 1-20 of 3365

 • Posouzení finanční výkonnosti podniku Slovanet, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Pristachová, Lívia
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie finančnej výkonnosti zvoleného podniku Slovanet, a. s. Vyhodnocuje finančnú situáciu spoločnosti pomocou finančných ukazovateľov. Následne pomocou regresnej analýzy a časových ...
 • Finanční hodnocení vybraného podniku a návrhy na zlepšení jeho finanční situace 

  Skalická, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti MASOEKO s. r. o. Cílem je finanční zhodnocení podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy na základě účetních výkazů z let 2008 - 2012. Práce je rozdělena ...
 • Regresni model determinant přímých zahraničních investic v ČR ve zpracovatelském průmyslu a jeho odhad 

  Kuna, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na problematiku přímých zahraničních investic a jejich determinant v České republice. Vymezuje jejich základní formy, předpoklady pro vznik a historii. Pomocí praktického ekonometrického modelu a jeho ...
 • Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech 

  Kočařík, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Burdová, Mária
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti EURO-Šarm spol. s r.o. v letech 2008 - 2012 za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsaženy základní informace o společnosti, druhá část ...
 • Studie efektivnosti řízení zásob 

  Martináková, Jana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje ...
 • Optimalizace a analýza zdanění studenta podnikatele 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této práce je analýza a následná optimalizace zdanění podnikajícího studenta v České republice. Teoretická část je věnována informacím o podnikání formou osoby samostatně výdělečně činné, sociálnímu a zdravotnímu ...
 • Návrh komunikačního plánu ve společnosti Baráček s.r.o. 

  Zvěřinová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o problematice komunikace ve firmě Baráček, s.r.o. První část této práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti komunikace a druhá část je věnována pozornosti samotné firmy a zhotovení vhodného ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti CARent, a.s. 

  Danielová, Magda
  Bakalářská práce řeší zlepšení stávajícího marketingového mixu společnosti CARent, a.s. na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu společnosti. Výsledky práce vychází z analýzy spokojenosti ...
 • Návrh rozvoje strojírenské firmy 

  Sklenář, Martin
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy PBK ZK s.r.o. Projekt je zaměřen na možnost rozšíření výrobních kapacit, včetně posouzení možných variant jeho financování. Zabývá se tím, jestli má podnik nárok na čerpání dotace ...
 • Návrh internetových stránek 

  Havránek, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu webových stránek pro vzniklou firmu za účelem její prezentace a začlenění mezi ostatní stejně zaměřené podniky na trhu. Práce se obsahově zabývá postupem při vytváření internetové ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku s využitím VBA 

  Richtrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. Finanční situace je posouzena za pomoci metod finanční analýzy. Za pomoci VBA, které je součástí MS Excel 2007, je vytvořen ...
 • Analýza a optimalizace databázového systému Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje 

  Lauerman, Ondřej
  Cílem této práce je analýza podpůrného databázového systému, který je využíván Datovým centrem Libereckého kraje a návrhy na jeho optimalizaci s ohledem na praktické použití zejména finančních ukazatelů.
 • Plánování projektu bezpečnostního systému s využitím technik projektového managementu 

  Korček, František
  Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového manažmentu a sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému společnosti 

  Tesařová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému motivace zaměstnanců společnosti VEBEL Servis, spol. s r.o. Práce se zaměřuje na odměňování pracovníků a poskytování benefitů. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Konečná, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kulišťák, Martin
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Vykydalová, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Dále se zabývá kalkulacemi výrobků a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Po zhodnocení současného stavu a popisu ...