Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci firmy na veletrhu 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace ...
 • Využití výpočetní techniky pro optimalizaci money managementu 

  Michalko, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh aplikace na podporu investorů obchodujících na akciových a komoditních burzách. Práce je primárně určena pro individuální investory, ale může být využitá i jinými mikroekonomickými ...
 • Návrh komunikační strategie v podniku AC Word 

  Holíková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační strategii ve firmě. Zabývá se teoretickými východisky, které se týkají především problematiky marketingu. Cílem práce je analyzovat vybranou firmu, její komunikační strategii a ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Sýkora, Milan
  Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ...
 • Návrh rozvoje marketingových činností obchodní firmy 

  Kozáková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Stim tools a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou v praktické ...
 • Podnikatelský plán 

  Kesjárová, Lenka
  Ve své bakalářské práci se zabývám problémem návrhu podnikatelského plánu. Analyzuje problémy související s návrhem řešení na rozšíření společnosti v oblasti poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány ...
 • Implementace vybraných IFRS do podmínek vybraného podniku 

  Ondráková, Eva
  Tato bakalářská práce si klade za cíl srovnání a zhodnocení způsobů účtování finančního leasingu dle Mezinárodních účetních standardů a Českých účetních předpisů.
 • Návrh IS pro Zámeček Pozořice 

  Jedlička, Roman
  Bakalářská práce má za úkol vytvoření informačního systému, zajišťujícím efektivní komunikaci v podniku, zejména mezi vedením, personálem, klienty a dodavateli. Dále správu skladů, datových skladů a personalistiky. Systém ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Jirků, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením společnosti ATELIER PENTA v. o. s. Zaměřuje se na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Jejím cílem je navrhnout opatření ke zlepšení ...
 • Elektronické obchodování na finančních trzích 

  Antoš, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou elektronického obchodování na finančních trzích. Popisuje základní principy fungování některých elektronických transakčních mechanizmů, které jsou běžně aplikovány v reálném prostředí finančních trhů.
 • Podnikatelský plán pro firmu Duscholux v ČR a SR 

  Bábor, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním firmy Duscholux, jeho popisem, sestavením a logickým uspořádáním. Zároveň se tato práce stane pomocným vodítkem budoucích činností obchodního zástupce působícího na ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov 

  Malana, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla ...
 • Implementace VoIP ve společnosti Minerva Boskovice a.s. 

  Kaucký, Michael
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout řešení náhrady klasické telefonní sítě systémem IP telefonie pro velkou společnost. Práce obsahuje podmínky potřebné k realizaci takového projektu a doporučené postupy pro ...
 • Podnikatelský záměr zahradní firmy 

  Vozdecký, Lukáš
  Má diplomová práce se zabývala problematikou založení nového podniku. Cílem práce je zpracovat zmíněné založení podniku z hlediska teorie i praxe. Zvláštní pozornost je věnována podrobné analýze prostředí a trhu, ve kterém ...
 • Tvorba elektronického obchodu za pomocí volně dostupných publikačních prostředků 

  Folta, Martin
  Práce se zabývá možností užití volně dostupných publikačních prostředků při budování elektronického obchodu v českých podmínkách se všemi specifiky českého prostředí.
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé bakalářská práce je sestavení podnikatelského záměru pro nově vzniklou malou rodinnou vinařskou firmu. Mezi hlavní opodstatnění projektu bude patřit jeho úloha při žádosti o dotace ze Státního zemědělského ...
 • Návrh databáze telefonních hovorů pro společnost Kuličkové šrouby a.s. 

  Hercog, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem datové struktury databáze telefonních hovorů ze služebních mobilních telefonů společnosti Kuličkové šrouby Kuřim a. s. na základě konkrétních požadavků dané firmy z hlediska jejich potřeb. ...
 • Problematika péče o zaměstnance společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je posouzení systému péče o zaměstnance včetně poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybraném podniku, zjištění jeho nedostatků a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení tohoto systému.
 • Podnikatelský záměr stavby nového fotbalového stadionu v Brně 

  Skovajsa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem ohledně fotbalového stadionu v Brně. V první části se zaměřím na teorii podnikatelského plánu a na strukturu veřejných financí v České republice a v Evropské unii. Ve druhé se ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Voráčová, Monika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a provést návrhy na zlepšení ve firmě KARDE s.r.o. Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde jsou aplikovány v současnosti nejpoužívanější ...

Zobrazit další