Collections in this community

Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopecká, Adéla
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rychlíková, Leona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody ...
 • Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky 

  Sklenářová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Tichá, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rollerová, Pavlína
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Podolská, Michaela
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti prostredníctvom finančnej analýzy, ktorá sa zameriava na roky 2013 až 2017. Obsahuje návrhy na zlepšenie finančnej situácie vybranej ...
 • Optimalizace daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné 

  Zvěřinová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Italii 

  Turňová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací zdanění příjmů fyzických osob mezi Českou republikou a Itálií. V teoretické části je popsán český i italský daňový systém zdanění fyzických osob včetně porovnání odlišností ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Růžičková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměr rozvoje podniku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů jako je strukturu podnikatelského plánu a podnikání. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Štercová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek z obchodních vztahů ve společnosti ABC, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části teoretickou, analytickou a následně část s vlastními návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zukalová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti ve sledovaném období 2013 až 2017. První část se zaměřuje na teoretická východiska, kde jsou specifikováni vybraní ukazatelé a ostatní pojmy, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomášová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmídová, Daniela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti TNT EXPRESS WORLDWIDE, spol. s.r.o. v letech 2012–2017. První část vymezuje cíle práce a metody zpracování. Následuje teoretická část popisující základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žiačiková, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2013-2017 a následnými návrhy na zlepšení situace. Teoretická část definuje cíle, pojmy a použité metody sloužící k finanční analýze, ...
 • Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů 

  Procházka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pauříková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou základních pojmů. V analytické části je ...

View more