Recent Submissions

 • Model elektronického obchodu B2C 

  Socha, Václav
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem a implementaci elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení včetně posouzení jeho výhodnosti s cílem ukázat majiteli ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Šoba, Jozef
  Ve své bakalářské práci se budu věnovat vytvoření modelu strategického řízení elektronického obchodu, který bude prospěšný jak pro začínající firmy, tak pro rozjeté podniky a obchodníky. Cíl mé bakalářské práce je zaměřen ...
 • Návrh účinného motivačního systému jako součást změny organizační kultury 

  Šúryová, Tatiana
  Bakalárska práca pomocou dotazníkového šetrenia a pozorovania analyzuje súčasnú úroveň motivačného systému zamestnancov spoločnosti TELEM K&M, a. s. Obsahuje návrh motivačného systému, ktorý by mal zvýšiť efektívnosť a ...
 • Návrh elektronického katalogu firmy B2C 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce s názvem Návrh elektronického katalogu firmy B2C se zabývá elektronickou prezentací výrobků společnosti SUNIX, s.r.o. Součástí práce je zhodnocení současné webové prezentace společnosti a návrh elektronického ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Zapadlo, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku aktualizace obsahu internetových prezentací pomocí redakčních systémů. Cílem je navrhnout a vytvořit internetovou prezentaci pro společnost Cars-deluxe s.r.o. a pro správu ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...
 • Návrh univerzálnej kabeláže v spoločnosti KUKA ENCO Werkzeugbau 

  Blaho, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom univerzálnej kabeláže pre spoločnosť KUKA ENCO Werkzeugbau. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu a požiadaviek spoločnosti. Popisuje technické riešenie kabelážneho systému, ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmu právnických osob 

  Sychrová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vhodného způsobu pořízení hmotného majetku – automobilu firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob. Na základě zjištěných skutečností obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Návrh úpravy účtového rozvrhu pro účely finančního výkaznictví v příspěvkové organizaci 

  Holubová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku účetnictví příspěvkových organizací. Cílem bakalářské práce je návrh úpravy účtového rozvrhu příspěvkové organizace ABC, a to jak za účelem jeho zpřehlednění, tak rovněž s důrazem ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Implemetcace e-learningového systému pro daňové poradce a auditory 

  Michálek, David
  E-learning se stále více dostává do povědomí lidí jako důležitý nástroj pro distanční a celoživotní vzdělávání. Internetové kurzy poskytují zjevnou výhodu v přístupu ke zdroji vzdělání kdykoli a kdekoli. Komora daňových ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Pluháček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Prostějov, kde analyzuje problém nezaměstnanosti. Obsahuje rozbor struktury uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. ...

View more