Recent Submissions

 • Návrh účinného motivačního systému jako součást změny organizační kultury 

  Šúryová, Tatiana
  Bakalárska práca pomocou dotazníkového šetrenia a pozorovania analyzuje súčasnú úroveň motivačného systému zamestnancov spoločnosti TELEM K&M, a. s. Obsahuje návrh motivačného systému, ktorý by mal zvýšiť efektívnosť a ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Socha, Václav
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem a implementaci elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení včetně posouzení jeho výhodnosti s cílem ukázat majiteli ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Šoba, Jozef
  Ve své bakalářské práci se budu věnovat vytvoření modelu strategického řízení elektronického obchodu, který bude prospěšný jak pro začínající firmy, tak pro rozjeté podniky a obchodníky. Cíl mé bakalářské práce je zaměřen ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...
 • Návrh elektronického katalogu firmy B2C 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce s názvem Návrh elektronického katalogu firmy B2C se zabývá elektronickou prezentací výrobků společnosti SUNIX, s.r.o. Součástí práce je zhodnocení současné webové prezentace společnosti a návrh elektronického ...
 • Návrh univerzálnej kabeláže v spoločnosti KUKA ENCO Werkzeugbau 

  Blaho, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom univerzálnej kabeláže pre spoločnosť KUKA ENCO Werkzeugbau. Súčasťou práce je analýza súčasného stavu a požiadaviek spoločnosti. Popisuje technické riešenie kabelážneho systému, ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Zapadlo, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku aktualizace obsahu internetových prezentací pomocí redakčních systémů. Cílem je navrhnout a vytvořit internetovou prezentaci pro společnost Cars-deluxe s.r.o. a pro správu ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Způsoby pořízení hmotného majetku firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmu právnických osob 

  Sychrová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vhodného způsobu pořízení hmotného majetku – automobilu firmou SYMECO s.r.o. a jeho ovlivnění základu daně z příjmů právnických osob. Na základě zjištěných skutečností obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. 

  Šmakalová, Petra
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej poskytovaných služeb v oblasti serverhostingu a dostat název ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Pluháček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Prostějov, kde analyzuje problém nezaměstnanosti. Obsahuje rozbor struktury uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a délky nezaměstnanosti. ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Implemetcace e-learningového systému pro daňové poradce a auditory 

  Michálek, David
  E-learning se stále více dostává do povědomí lidí jako důležitý nástroj pro distanční a celoživotní vzdělávání. Internetové kurzy poskytují zjevnou výhodu v přístupu ke zdroji vzdělání kdykoli a kdekoli. Komora daňových ...
 • Návrh úpravy účtového rozvrhu pro účely finančního výkaznictví v příspěvkové organizaci 

  Holubová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku účetnictví příspěvkových organizací. Cílem bakalářské práce je návrh úpravy účtového rozvrhu příspěvkové organizace ABC, a to jak za účelem jeho zpřehlednění, tak rovněž s důrazem ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Karas, Michal
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Anamoka, s.r.o. . Při finanční analýze firmy jsem využil elementárních metod finanční analýzy. Analyzoval jsem účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) firmy z let ...

View more