Poslední příspěvky

 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šolková, Jitka
  Tato práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie. Finance na realizaci úspěšných projektů žadatelé nejčastěji získávají formou dotací z Evropského sociálního fondu. Práce dále zjišťuje, jak ...
 • Návrh marketingového řízení softwarové firmy 

  Rient, Walter
  Bakalářská práce analyzuje současnou marketingovou strategii pro zvolenou firmu AKI-Sport s.r.o.. Zjištěné výsledky jsou vyhodnoceny a na jejich základě jsou formulována doporučení. Ta by měla vést ke zlepšení stabilního ...
 • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí 

  Kostková, Naděžda
  Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření dobrovolného svazku obcí. V teoretické části je vymezena rozpočtová soustava a její základní pojmy, rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část práce se zabývá rozborem příjmové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šťastný, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat reprezentativní webové stránky pro stavební firmu APMB s.r.o. s nulovými vstupními náklady na použitý software. Součástí práce je také návrh firemního loga.
 • Prezentace výrobního podniku na internetu 

  Horníček, Jiří
  Tato práce se zabývá postupem tvorby internetové prezentace výrobního podniku s konkrétní realizací internetových stránek. Na základě teoretických východisek z oblasti tvorby internetových stránek zaměřených na prezentaci, ...
 • Návrh zdokonalení organizační struktury společnosti EIKA Znojmo,a.s. 

  Jedličková, Eva
  Práce popisuje organizační strukturu ve firmě, zkoumá její výhody a snaží se odhalit nedostatky, které způsobují neefektivní využití lidských zdrojů. Posláním této práce je poskytnout takový návrh organizační struktury, ...
 • Využití OSS/FS v podnikové síti 

  Sobotka, Ondřej
  Tato práce popisuje návrh a realizaci nového evidenčního systému servisního oddělení společnosti za využití pouze softwaru s dostupným zdrojovým kódem, licencovaného tedy jako Open Source nebo Free Software. Systém se snaží ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Janoušek, Michal
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie podniku“ je analýza současného stavu společnosti STEL Hockey, spol. s r. o., zabývající se provozem hokejové haly s dvěmi ledovými plochami a doporučení pro tvorbu ...
 • Zdanění elektronického obchodu a jeho role v mezinárodním daňovém plánování 

  Nováková, Kamila
  Bakalářská práce pojednává nejen o zdanění elektronického obchodu v mezinárodním měřítku, ale i o elektronickém obchodu obecně. Zabývá se zejména možnostmi mezinárodního daňového plánování, kde právě elektronický obchod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy 

  Hlaváč, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje marketingových aktivit společnosti Unistav a.s. Tato firma se zabývá obchodní a stavební činností. Teoretická část práce se zaměřuje na komunikační politiku, analýzu vnitřního a ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Drápal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním míry spokojenosti zákazníků firmy. Cílem této práce bylo sestavit takový systém měření spokojenosti zákazníků, který by umožňoval sledování zákaznické spokojenosti a pomáhal k ...
 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Socha, Václav
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem a implementaci elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení včetně posouzení jeho výhodnosti s cílem ukázat majiteli ...
 • Zhodnocení on-line marketingových aktivit společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. 

  Kuna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením využití nástrojů on-line marketingu v podmínkách společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. První část pojednává o problematice významu internetu, marketingového řízení a jejich vzájemného ...
 • Implementace finanční analýzy do účetního programu 

  Říha, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem implementace modulu finanční analýzy do účetního programu. Popisuje strukturu programu, základní teoretické poznatky o finanční analýze a návrh postupu programátorských prací a naplnění číselníků.
 • Analýza vybrané firmy 

  Žahourek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě finanční analýzy a SWOT analýzy a SLEPTE analýzy za sledované období roků 2005, 2006 a 2007. Pro hodnocení finanční situace ...
 • Problematika harmonizace přímých daní v Evropské unii 

  Manclová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se harmonizace přímých daní, v krátkosti daní nepřímých a základních údajích o vzniku Evropské Unie. Součástí práce je také průzkum, na jehož základě bude zjištěn názor ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení informačního systému v rodině výrobně-obchodních firem ELMO.

Zobrazit další