• Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků 

  Kühnová, Eva
  Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, ...
 • Odpisový plán účetní jednotky 

  Zedková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odpisování dlouhodobého majetku. Stěžejní část práce je zaměřena na praktický příklad. Jedná se o vytvoření nového odpisového plánu účetní jednotky Provádění staveb Olomouc, s. r. ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Čep, Jaroslav
  Bakalářská práce hledá možnosti zdokonalení jednotlivých elementů v problematice elektronického obchodu a jejich aplikace. Naopak je důležité i zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení ...
 • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

  Strašil, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...
 • Návrh optimalizace způsobu financování bydlení v ČR 

  Pomichálková, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností financování bydlení v České Republice. Nejprve popisuje základní charakteristiky trhu s byty. Dále představuje možnosti financování bydlení pomocí různých nástrojů ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Viktorin, Ondřej
  V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o. 

  Holec, Pavel
  Předmětem bakalářské práce „Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o.“ je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v podniku Kratochvíl J&M s.r.o. s návrhem jeho zlepšení. První ...
 • Návrh a realizace inzertního serveru 

  Katolický, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na vytvoření a realizaci motoristického inzertního serveru, pro co nejširší spektrum uživatelů za pomoci PHP, MySQL, JavaScriptu, XML a CSS. Práce se zabývá i optimalizací a bezpečností ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Renocar, a.s., jejího vnějšího a vnitřního okolí. Východiskem této práce jsou teoretické znalosti z oblasti marketingu, speciálně pak z oblasti komunikace. V ...
 • Obchodní společnosti 

  Rašovská, Lucie
  Tato akalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Mazůrek, Václav
  Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Janoušek, Michal
  Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie podniku“ je analýza současného stavu společnosti STEL Hockey, spol. s r. o., zabývající se provozem hokejové haly s dvěmi ledovými plochami a doporučení pro tvorbu ...
 • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

  Vojnová, Petra
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Šmerda, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti „Invia.cz, s. r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finančních opatření na následující období.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...
 • Návrh na zlepšení způsobu odměňování zaměstnanců firmy Mateja plasty, s.r.o. 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v konkrétním podniku s návrhem na jeho zlepšení. První teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů: odměňování, mzda, hodnocení, ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Hošek, Martin
  Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční ...