Now showing items 1-20 of 339

  • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

    Strašil, Pavel
    Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...
  • Návrh počítačové sítě v budově střední školy 

    Marčišák, Petr
    Ve svoji bakalářské práci se chci zabývat návrhem bezdrátové počítačové sítě v bloku budovy školy, kde probíhá teoretická výchova. Hlavním důvodem je vzrůstající počet požadavků na připojení k sítí, či internetu, které ...
  • Analýza výkonnosti podniku pomocí časových řad 

    Drmola, Jakub
    Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy, rozvahy a výkazy zisku a ztrát a to pomocí metody časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách a o možnostech jejich praktické aplikace, analytickou část a rozbor ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Bumbálková, Tereza
    Bakalářská práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu, konkrétně nalezení řešení, jak dosáhnout rozvoje obchodního centra, především její části infostánku. Řešení bude vyplývat z vytvořeného dotazníkového šetření, ...
  • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí 

    Kostková, Naděžda
    Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření dobrovolného svazku obcí. V teoretické části je vymezena rozpočtová soustava a její základní pojmy, rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část práce se zabývá rozborem příjmové ...
  • Model krizového managementu firmy 

    Čech, Petr
    Hlavním cílem bakalářské práce bylo provedení průzkumu ve společnosti KAROSERIA a.s. a na základě tohoto průzkumu rozhodnout, zda je důvod k zavedení krizového řízení. I přestože stanovení výsledků a navržení návrhu ...
  • Návrh marketingového mixu nově otevřené restaurace 

    Štěrbová, Kristýna
    Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro rozhodování majitele firmy při tvorbě podnikatelského záměru. Cílem bakalářské práce bylo navrhnutí marketingového mixu pro nově otevíranou restauraci s názvem NIPPON SAKURA, ...
  • Porovnání výhodnosti založení společnosti s.r.o. v ČR a VB na příkladu vybrané firmy 

    Uhrovičová, Vitězslava
    Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, zda-li je výhodnější založit společnost s ručením omezeným v České republice nebo ve Velké Británii. Porovnání zakládání společností v těchto zemích proběhne na úrovni administrativní ...
  • Návrh portálu pro zlepšení informovanosti zákazníků firmy 

    Bednářová, Iveta
    Bakalářská práce pojednává o problematice bezdrátových sítí, problémech s rozsahem znalostí zákazníků v této oblasti, tvorbě internetových stránek a elektronickém obchodě. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace, ...
  • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

    Vojnová, Petra
    Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
  • Rozvoj obchodních aktivit firmy 

    Červenka, Ondřej
    Bakalářská práce - Rozvoj obchodních aktivit firmy - analyzuje současný stav podniku. Dále pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. Z analýzy vnitřního a vnějšího okolí jsou ...
  • Návrh internetovej stránky 

    Kováčová, Zuzana
    Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre ...
  • Analýza dopadů tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

    Štěpánková, Lucie
    Bakalářská práce analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Práce je zaměřena především na aplikaci daňové reformy na příjmy ze závislé činnosti a na příjmy z podnikání. Obsahuje též návody, ...
  • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

    Procházková, Ivana
    Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
  • Návrh univerzální počítačové sítě pro Profes Projekt spol. s.r.o. 

    Rennét, Jiří
    Bakalářská práce uvádí základní poznatky potřebné pro návrh počítačové sítě pro společnost Profes projekt s.r.o. Dále provádí analýzu stávajícího stavu počítačové sítě ve společnosti a jsou v ní uvedeny základní teoretické ...
  • POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A NÁVRH ZMĚN. 

    Juránek, Karel
    Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno s.r.o.. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...
  • Aplikace internetového marketingu a nových technologií pro tvorbu webových stránek 

    Velimský, Jan
    Tato práce je zpracováním internetového marketingu a nových technologií pro vytváření internetových stránek. Práce vytváří základní stavební kámen pro realizaci nových webových stránek internetové reklamní agentury ...
  • Optimalizace počítačové sítě VÚVel 

    Matoušek, Ondřej
    Bakalářská práce pojednává o problematice optimalizace počítačové sítě ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Obsahuje seznámení s teoretickými východisky řešení, respektive teorii ohledně počítačových sítí. ...
  • Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám 

    Šmída, Martin
    Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám ...
  • Návrh Intranetu pro společnost Minerva Boskovice, a.s. 

    Coufal, Petr
    Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetový webový portál pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace. Práce obsahuje postupy použité k realizaci návrhu a postupy pro jeho zavedení ve firmě.