Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Vliv parcelačního atlasu na kvalitu klasifikace pacientů s neurodegenerativním onemocněním 

  Montilla, Michaela
  Cílem práce je definice vztahu závislosti klasifikace pacientů postižených neurodegenerativním onemocněním na volbě parcelačního atlasu. Součástí práce je aplikace analýzy funkční konektivity a výpočtu grafových metrik dle ...
 • Lícování sekvencí sítnice pomocí fázové korelace 

  Prosser, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá využitím fázové korelace ke slícování snímků videa očního pozadí. Úvodní část je rešerší na téma oční pozadí, oční pohyby, různé přístupy lícování videa a fázová korelace s příklady využití ...
 • Hodnocení vztahu mezi kardiovaskulárními signály pomocí nelineárních metod 

  Lokaj, Jiří
  Krátkodobá regulace krevního tlaku je ovlivňována mnoha vlivy, některé jsou reprezentovány kardiovaskulárními signály a jejich změnami. Kvůli složitosti tohoto systému nejsou lineární metody pro jeho analýzu dostatečné. ...
 • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

  Nejedlý, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...
 • Klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných zařízením Faros 

  Šalamoun, Jan
  Téma této diplomové práce je klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných pomocí zařízení Faros. Zařízení Faros je malé kompatibilní zařízení spojující elektrokardiogram a tříosý akcelerometr. První částí diplomové práce ...
 • Analýza genetické variability v sekvenačních datech treponemálních kmenů 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodami určení genetické variability v sekvenačních datech. Sekvenovaným organismem je několik kmenů bakterie Treponema pallidum. Bakterie byly osekvenovány na platformě Illumina. Navrhujeme ...
 • Stanovení krevního tlaku pomocí chytrého telefonu 

  Vařečka, Martin
  Krevní tlak je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu kardiovaskulárního systému. Vysoký krevní tlak je hlavním rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční, aterosklerózy a mozkových příhod. Z toho ...
 • Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii 

  Beňková, Daniela
  Diplomová práce se věnuje analýze experimentálních telemetrických záznamů EKG se záměrem stanovit dlouhodobý vliv protinádorového léčiva sunitinibu na elektrickou aktivitu srdce. Pro experimentální studii, provedenou na ...
 • Detekce bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu za pomoci vyšších statistických metod 

  Semeráková, Nikola
  Diplomová práce se věnuje detekci bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu pomocí vyšších statistických metod. Součástí práce je popis elektroencefalografie, od způsobu geneze signálu, snímání, elektroencefalografu, artefaktů ...
 • Hodnocení tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí chytrého telefonu 

  Jordánová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením tepové frekvence a saturace krve kyslíkem pomocí mobilních telefonů. Popisuje typy senzorů mobilních telefonů a jejich využitelnost ve zdravotnickém sledování. Dále popisuje principy ...
 • Identifikace osob pomocí biometrie sítnice 

  Klimešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací osob pomocí biometrie sítnice. Cévní řečiště sítnice je neměnné a unikátní pro každého jedince, což jej předurčuje pro biometrické účely. První část práce se zabývá problematikou ...
 • Vývoj testu na měření reakčního času a pozornosti 

  Oravová, Pavlína
  Semestrální práce se věnuje vývoji testu na měření reakčního času a pozornosti. Součástí práce je definice reakčního času a faktorům ovlivňující reakční čas. Měření reakčního času v kontextu teorie inteligence C-H-C je ...
 • Automatická genotypizace bakterií metodou rep-PCR 

  Pelikánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá automatickou genotypizací bakterií metodou rep-PCR. V teoretické části jsou představeny různé metody typizace DNA, základní informace o elektroforéze a uvedeny moderní elektroforetické přístupy i ...
 • Neurofeedback aktivity amygdaly pomocí funkční magnetické rezonance 

  Sobotková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá neurofeedbackem pomocí magnetické rezonance. V tomto případě je pomocí emočně regulačního vizuálního úkolu sledována a regulována aktivita amygdaly. Byl navrhnut postup, jak zpracovávat měřená ...
 • Rozpoznání dopravních prostředků pomocí signálů snímaných chytrým telefonem 

  Nevěčná, Leona
  Díky vývoji v poslední době přibývá miniaturizovaných senzorů umísťovaných do chytrých telefonů jako jsou akcelerometr, gyroskop, magnetometr, přijímač souřadnic globálního pozičního systému (GPS), mikrofon a dalších. ...
 • Rozpoznání textu s využitím neuronových sítí 

  Peřinová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. Pro každou fázi jsou v následující části popsány ...
 • Potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Kuchař, Otakar
  Diplomová práce se zabývá studií ultrazvuku. První část této práce je věnována základním fyzikálním principům, módům zobrazení, ultrazvukovým sondám, biologickým účinkům a v poslední části artefaktům spojených s ultrazvukovým ...
 • Modelování polohy hlavy pomocí stereoskopické rekonstrukce 

  Hříbková, Veronika
  Tato práce se zabývá detekcí polohy lidské hlavy ve stereo datech. Teoretická část poskytuje podklady pro porozumění geometrii kamery, jejím parametrům a způsobu kalibrace. Dále jsou popsány principy stereo analýzy a tvorby ...
 • Genotypizace kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá typizací kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae. V první části jsou představeny metody typizace včetně jejich výhod a nevýhod. Následně je charakterizován bakteriální genom a popsána bakterie ...

Zobrazit další