Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Porovnání metod efektivní a funkční konektivity ve funkční magnetické rezonanci 

  Gajdoš, Martin
  Funkční magnetická rezonance (fMRI) je důležitá neurozobrazovací metoda, používaná ke studiu mozku. Cílem této práce je vytvořit softwarový nástroj pro porovnání dvou souměřitelných metod pro zjišťování funkční a efektivní ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi filtrace EKG signálu, která je základem pro úspěšné rozměření a následné stanovení diagnózy z EKG křivky. Filtrací je v tomto případě myšleno potlačení rušení z elektrovodné sítě, tedy síťového ...
 • Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů 

  Kaňka, Jan
  Tato práce je zamerena na vytvorení uživatelsky prívetivého softwarového rozhraní v programovém prostredí LabViewTM, které zjednoduší realizaci nejruznejších experimentu využívajících laserových mikromanipulací a laserové ...
 • Analýza tepelných vlastností synchronního stroje 

  Paszek, Michal
  V této práci bude provedena analýza tepelných vlastností synchronního stroje v programu Ansys Workbench na zjednodušeném modelu synchronního trakčního motoru. Nejprve se provede teplotní analýza bez chlazení, následně ...
 • Návrh koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti 

  Popek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti. Cílem je navrhnout kompenzační zařízení tak, aby účiník odebírané energie byl v mezích požadovaných distributorem elektrické energie. ...
 • Model CNC frézky 

  Kovář, Pavel
  Diplomová práce se zabývá základními částmi a principy CNC strojů se zaměřením na CNC frézky. Dále se projekt zabývá popisem manipulátoru, který se nachází v laboratoři E132 v objektu na adrese Kolejní 4, Brno. Práce ...
 • Kohonenova samoorganizační mapa 

  Žáček, Viktor
  Práce se zabývá samoorganizačními mapami zejména pak Kohonenovou samoorganizační mapou, tvorbou aplikace realizující tvorbu a proces učení Kohonenovy mapy a využitím samoorganizační mapy pro sebelokalizaci robota.
 • Návrh a konstrukce baskytarového předzesilovače 

  Müller, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o problematice analogových baskytarových předzesilovačů a dalších souvisejících funkčních bloků, jako jsou ekvalizéry a baskytarové efekty. První část práce se zabývá teoretickým rozborem ...
 • Analýza rozložení tlaků ve variantě detektoru SE se třemi clonkami pomocí systému CAE 

  Tomášek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozložení tlaků v prostorách scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve variantě detektoru se třemi clonkami. Cílem této práce je analýza proudění tekutin v závislosti na ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Hluková mapa v GIS 

  Awadová, Thuraya
  Cílem této diplomové práce je vytvoření hlukové mapy v geografickém informačním systému. Nejprve se seznámíme s fyzikálními vlastnostmi zvuku a se základy z oblasti prostorové, fyziologické a atmosférické akustiky. Poté ...
 • Inteligentní dokument 

  Šprta, Vlastimil
  Diplomová práce na téma inteligentní dokument v rámci úvodních kapitol poskytuje přehled základní problematiky vztahující se k inteligentním dokumentům. V těchto teoretických kapitolách je podstatná část věnována analýze ...
 • Planární fraktální filtr na substrátu s porušenou zemí 

  Kufa, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou planárních filtrů kombinujících fraktální motivy a porušenou zemní plochu. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část se zaměřuje na obecné poznatky z oblasti fraktálních ...
 • 3D zobrazovací jednotka 

  Varga, Tomáš
  Na základe binokulárneho videnia je ľudské oko schopné vytvoriť priestorový vnem pozorovaného predmetu. V súčasnosti je 3D zobrazovanie na dvojdimenzionálnom povrchu v móde, najmä v kinematografickom priemysle. Avšak 3D ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...
 • EKG biofeedback 

  Macková, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje možnostem měření tepové frekvence ze signálu EKG a jejímu využití v terapeutické hře EKG biofeedbacku. V práci je uveden způsob měření EKG pomocí akviziční jednotky Biopac a je diskutováno zpracování ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 22 kV v zadané oblasti 

  Kaplanová, Klára
  Tato práce se zabývá návrhem nového provozního stavu distribuční sítě 22 kV oblasti Prostějov po připojení nové rozvodny Prostějov – Západ. Pro výpočet energetických ztrát, optimálního provozního zapojení, vytvoření nového ...
 • Potlačení nežádoucí variability ve fMRI datech při analýze pomocí psychofyziologických interakcí 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s metódou psychofyziologických interakcií a jej bežne používanou implementáciou. Objasňuje postupy používané pre odstránenie rušivých signálov v dátach pre korelačnú analýzu a navrhuje ...

Zobrazit další