Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody lithium-iontového akumulátoru 

  Kaňa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na zápornou elektrodu, a to na bázi grafitu. Cílem této práce je nastínit problematiku lithium-iontových akumulátorů společně ...
 • Vytvoření interaktivních pomůcek z oblasti 3D počítačové grafiky 

  Balusek, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou interaktivních pomůcek z oblasti 3D počítačové grafiky. Úvod práce je věnován obecné teorii křivek a ploch a jejich matematickým popisem. Podrobněji jsou rozebrána témata Geometrická ...
 • Měřicí pracoviště fotovoltaických článků s řízením teploty 

  Gvritishvili, Roman
  Diplomová práce se v první části zabývá teoretickým popisem základů fotovoltaiky, principem FV článku, druhů poruch se vyskytujících v solárních článcích. Byly také popsány měřicí metody fotovoltaických článků a metody ...
 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Vysokofrekvenční výkonové zesilovače 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů. V práci jsou popsány hlavní parametry zesilovačů a vlastnosti jednotlivých pracovních tříd se zaměřením na jejich účinnost. Další část se zabývá ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...
 • Zpracování a analýza oftalmologických obrazů a dat 

  Brož, Petr
  V práci je podán stručný přehled anatomie a fyziologie rohovky. Dále jsou uvedeny základní nezánětlivé degenerace rohovky. Poté jsou vysvětleny základní fyzikální principy přístrojů vyšetřujících rohovku – keratometrie, ...
 • Měřicí systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Vrána, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu.
 • Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

  Románek, Jakub
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Výkonový audio zesilovač využívající AC/DC měnič 

  Melša, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduchý audio zesilovač, který by vycházel v maximální míře ze zapojení a součástek použitých ve spínaných zdrojích (např. běžných ATX zdrojů pro počítače). Hlavní motivací k ...
 • Směrovací protokoly pro ztrátové bezdrátové sítě 

  Kuder, Zenon
  Tato práce zkoumá vhodnost a požadavky návrhu simulací pro simulátor NS-3 pro případ bezdrátových sítí používaných v měřící infrastruktuře společnosti Kamstrup. V práci je popsán simulátor NS-3 a je vytvořena základní ...
 • Návrh a realizace aktivních reproduktorových soustav s digitálním vstupem 

  Uchytil, Filip
  Práce je zaměřena na návrh aktivní reproduktorové soustavy s bi-amp zesilovačem a digitálním vstupem. Je zde popsána teorie návrhu ozvučnice a její praktická realizace. Dále se pojednává o návrhu a konstrukci vstupních ...
 • Kontrola průmyslové montáže pomocí kamery 

  Sedlář, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezkontaktní kamerové detekce přítomnosti a správnosti založení zvolených součástek při průmyslové montáži. Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat uživatelské rozhraní ...
 • Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850 

  Stodůlka, Ivo
  Množství předávaných informací v systémech automatizace rozvoden exponenciálně vzrostl s nástupem moderních digitálních ochranných a řídicích zařízení. Tyto systémy byly většinou založeny na principech definovanými samotnými ...
 • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...
 • Zpracování dat z termokamery 

  Malík, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá měřením termokamerou s minimalizací chyb během měření. Vysvětluje základní pojmy v oblasti termografie a je popsána realizace zpracování dat z termokamery se zpětnou projekcí graficky upraveného ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • Data koncentrátor pro chytré sítě 

  Franek, Lešek
  Cílem práce je návrh Data koncentrátoru pro inteligentní sítě (Smart Grids). Data koncentrátor stanoví rozhraní mezi serverovými systémy distribučních společností a koncovými zařízeními, které představují elektroměry, ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Algoritmy řízení elektromobilu 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a implementace řídicích algoritmů pro optimalizaci spotřeby energie elektrického vozidla. Hlavním úkolem byla optimalizace rozložení energie mezi hlavním zdrojem energie (bateriemi) a super-kapacitory ...

Zobrazit další