Poslední příspěvky

 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Kameníček, Robert
  Moje diplomová práce se zabývá ultrazvukovými metodami měření průtoku krve cévami s podrobným zaměřením se na dopplerovské ultrazvukové systémy, které našly uplatnění také v diagnostice povrchových cév a v porodnictví. V ...
 • Generování testovacích vzorů 

  Hašek, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která bude umožňovat simulaci optických vad čoček a také vytvářet testovací vzory. V první části je řešena problematika optických vad čoček a návrh softwarového řešení. ...
 • Analýza obrazových dat funkční magnetické rezonance (fMRI) 

  Štens, Radovan
  Diplomová práce je zaměřená na zpracování fMRI dat mapujících mozkovou aktivitu sledováním změn hladiny kyslíku v krvi. Jsou představeny nutné techniky předzpracování obrazových dat, spolu s dvěma hlavními přístupy analýzy. ...
 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Zpracování otisků prstu 

  Pšenák, Patrik
  V mojej diplomovej práci sa zaoberám rôznymi technikami používanými pri spracovávaní odtlačkov prstov za účelom identifikácie odtlačku. Pomocou softwarového nástroja Visual C++ a knižnice funkcií OpenCV som naprogramoval ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a studií bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o zařízení pracují v pásmu ISM tvořené dvěmi jednotkami zajišťující zabezpečení daného předmětu. Komunikace mezi oběmi jednotkami je ...
 • Víceparametrový regulátor oběhového čerpadla 

  Pazour, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem regulace a regulátoru pro oběhové čerpadlo v solárním systému ohřevu užitkové vody. Je zde popsán základní princip a rozvržení regulačního okruhu topného systému. V první části se práce ...
 • Rychlé MRI metody 

  Kořínek, Radim
  Tato práce se zabývá porovnáním rychlých a konvenčních měřících metod v MRI. Jsou zde uvedeny základní rychlé sekvence, z kterých pak vycházejí další a efektivnější metody. Popsané jsou zde metody EPI (Echo Planar Imaging), ...
 • Studie šíření širokospektrých signálů nehomogenním prostředím 

  Měcháček, Radek
  Práce je zaměřena na teoretické poznatky jak z oblasti elektromagnetického pole, tak z oblasti specifických vlastností měřeného metamateriálu. Nejprve jsou poskytnuty informace o základech elektromagnetického pole, k ...
 • Digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kocián, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného napájecího zdroje. V úvodu je popsán základní princip a rozdělení napájecích zdrojů. Dále jsou přiblíženy dva návrhy zdrojů, které budou digitálně řízené. ...
 • Spínačová technologie v záložních zdrojích 

  Janáč, Josef
  Náplní této diplomové práce je ideový návrh a následná realizace záložního zdroje, schopného ochránit elektronická zařízení proti krátkodobým výpadkům síťového napájecího napětí. Celé zařízení je navrhováno na bázi moderních ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC 

  Grúbel, Michal
  V tejto diplomovej práci je predstavený a aplikovaný algoritmus pre hodnotenie kvality videosekvencií zakódovaných pomocou štandardu H.264. Ako merítko kvality obrazu je použitá objektívna metrika špičkový pomer signálu k ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC 

  Jančík, Martin
  Tato práce popisuje platformu Atmel FPSLIC, která je tvořeny pomocí hradlových polí FPGA a mikrořadiče AVR. Je zde i popsán vývojový kit STK594 a jeho možnosti programování, ať hradlového pole FPGA, tak také mikrořadiče ...
 • Výukový laboratorní přípravek pro mikroprocesorovou techniku 

  Hána, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na podporu výuky jednočipových mikropočítačů na středních školách. Její součástí je text seznamující studenty s použitím jednočipových mikroprocesorů a na konkrétních příkladech uvádí možnosti ...
 • Vysokofrekvenční obvodový analyzátor s DDS 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se nejdříve zabývá základními principy obvodových analyzátorů a potom postupně přechází na návrh koncepce polyskopu, jako speciálního případu skalárního obvodového analyzátoru, určeného pro měření modulové ...
 • Kónický Sierpinského monopól 

  Všetula, Petr
  Práce se zabývá numerickým modelováním planárního Sierpinského monopólu a modifikovaného Sierpinského monopólu, vycházejícího ze Sierpinského struktury. Dále modelováním kónického modifikovaného monopólu a kónického ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...

Zobrazit další