Poslední příspěvky

 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a studií bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o zařízení pracují v pásmu ISM tvořené dvěmi jednotkami zajišťující zabezpečení daného předmětu. Komunikace mezi oběmi jednotkami je ...
 • Víceparametrový regulátor oběhového čerpadla 

  Pazour, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem regulace a regulátoru pro oběhové čerpadlo v solárním systému ohřevu užitkové vody. Je zde popsán základní princip a rozvržení regulačního okruhu topného systému. V první části se práce ...
 • Rychlé MRI metody 

  Kořínek, Radim
  Tato práce se zabývá porovnáním rychlých a konvenčních měřících metod v MRI. Jsou zde uvedeny základní rychlé sekvence, z kterých pak vycházejí další a efektivnější metody. Popsané jsou zde metody EPI (Echo Planar Imaging), ...
 • Studie šíření širokospektrých signálů nehomogenním prostředím 

  Měcháček, Radek
  Práce je zaměřena na teoretické poznatky jak z oblasti elektromagnetického pole, tak z oblasti specifických vlastností měřeného metamateriálu. Nejprve jsou poskytnuty informace o základech elektromagnetického pole, k ...
 • Digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kocián, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného napájecího zdroje. V úvodu je popsán základní princip a rozdělení napájecích zdrojů. Dále jsou přiblíženy dva návrhy zdrojů, které budou digitálně řízené. ...
 • Spínačová technologie v záložních zdrojích 

  Janáč, Josef
  Náplní této diplomové práce je ideový návrh a následná realizace záložního zdroje, schopného ochránit elektronická zařízení proti krátkodobým výpadkům síťového napájecího napětí. Celé zařízení je navrhováno na bázi moderních ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC 

  Grúbel, Michal
  V tejto diplomovej práci je predstavený a aplikovaný algoritmus pre hodnotenie kvality videosekvencií zakódovaných pomocou štandardu H.264. Ako merítko kvality obrazu je použitá objektívna metrika špičkový pomer signálu k ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC 

  Jančík, Martin
  Tato práce popisuje platformu Atmel FPSLIC, která je tvořeny pomocí hradlových polí FPGA a mikrořadiče AVR. Je zde i popsán vývojový kit STK594 a jeho možnosti programování, ať hradlového pole FPGA, tak také mikrořadiče ...
 • Výukový laboratorní přípravek pro mikroprocesorovou techniku 

  Hána, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na podporu výuky jednočipových mikropočítačů na středních školách. Její součástí je text seznamující studenty s použitím jednočipových mikroprocesorů a na konkrétních příkladech uvádí možnosti ...
 • Vysokofrekvenční obvodový analyzátor s DDS 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se nejdříve zabývá základními principy obvodových analyzátorů a potom postupně přechází na návrh koncepce polyskopu, jako speciálního případu skalárního obvodového analyzátoru, určeného pro měření modulové ...
 • Kónický Sierpinského monopól 

  Všetula, Petr
  Práce se zabývá numerickým modelováním planárního Sierpinského monopólu a modifikovaného Sierpinského monopólu, vycházejícího ze Sierpinského struktury. Dále modelováním kónického modifikovaného monopólu a kónického ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
 • Dálkové ovládání televizního přijímače 

  Bordács, Balázs
  Diplomová práce se zabývá problematikou dálkového ovládání televizního přijímače. Cílem této práce je prostudovat standardy dálkového ovládání televizních přijímačů pomocí infračerveného záření IR. Pro úspěšné řešení práce ...
 • Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách 

  Boleček, Libor
  Diplomová práce zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách se zabývá prostudováním metodiky zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách a aplikací zjištěných poznatků při vytvoření počítačového softwaru. Hlavní ...
 • Klasifikace typu digitální modulace 

  Balada, Radek
  Tématem diplomové práce je klasifikace typu digitální modulace. Zájem o klasifikaci typu modulace v posledních letech vzrostl. Plní řadu možných úloh v civilním i armádním sektoru, používá se pro kontrolu signálů, identifikaci ...
 • Řídicí a signalizační jednotka pro sportovní utkání 

  Bohutínský, Jaroslav
  Úkolem práce je navrhnout řídicí a signalizační jednotku pro sportovní utkání řízenou mikrokontrolérem. Jednotka má zobrazovat čas, stav utkání a případně další údaje důležité pro průběh utkání. Má být vybavena akustickou ...
 • Generování testovacích vzorů 

  Hašek, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která bude umožňovat simulaci optických vad čoček a také vytvářet testovací vzory. V první části je řešena problematika optických vad čoček a návrh softwarového řešení. ...

Zobrazit další