Now showing items 1-20 of 494

 • Generování testovacích vzorů 

  Hašek, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která bude umožňovat simulaci optických vad čoček a také vytvářet testovací vzory. V první části je řešena problematika optických vad čoček a návrh softwarového řešení. ...
 • Software pro zpracování retinálních snímků 

  Magula, Filip
  Práce se zabývá praktickým řešením softwaru pro zpracování retinálních snímku. Teoreticky popisuje lidské oko, glaukomové onemocnění známé také jako zelený zákal. Rozebírá vlastnosti retinálních snímků a možnosti jejich ...
 • Simulace bezdrátových a mobilních UMTS sítí s použitím QoS 

  Zapletal, Lukáš
  Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře ...
 • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

  Štrbíková, Tatiana
  Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Nezhyba, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...
 • Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru 

  Veselý, Tomáš
  Práce pojednává o řešení problematiky mikroprocesorem řízeného bezkontaktního zapalování pro dvoutaktní, jedno a dvouválcové motory. Mechanické řešení je koncipováno pro motocykly JAWA a ČZ, či motory s obdobným uspořádáním. ...
 • Konstrukce GPS přístroje 

  Hort, Marek
  Cílem předkládané diplomové práce bylo vytvořit zařízení schopné přijímat navigační data ze systému GPS. Tyto data následně ukládat do vlastní paměti a po připojení k PC je zobrazit na satelitní mapě. Zařízení bylo realizováno ...
 • Simulace MIMO systémů 

  Kančo, Vít
  MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
 • Fluxmetr s grafickým zobrazením B-H křivky 

  Ježek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá jednoduchým fluxmetrem, který je schopen spolu s dalšími přístroji zobrazovat hysterezní smyčku. Hysterezní smyčka je grafické vyjádření závislosti magnetické indukce na intenzitě magnetického ...
 • Model proudění chladicího média v synchronním stroji 

  Chlup, Jaroslav
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace proudění v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program ANSYS. Cílem tohoto projektu je získání univerzálního vztahu ...
 • Měření QT intervalu v elektrokadiografických záznamech 

  Ondráček, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o problematice měření QT Intervalu v elektrokardiografických záznamech. V teoretické části popisuje fyziologii srdce, jeho elektrické projevy a možnosti snímání EKG signálů. Znázorňuje vhodný ...
 • Předzpracování obrazů sítnice 

  Dostál, Vladimír
  Tato práce se zabývá principem snímání fotografií fundus kamerou, jejich vlastnostmi a následným předzpracováním. Cílem předzpracování je odstranění nerovnoměrného osvětlení snímané scény v obrazech sítnice. Tato problematika ...
 • Multimediální služby založené na IMS 

  Novotný, Roman
  Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a ...
 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Sledování polohy pomocí GPS 

  Stříteský, Jan
  Předložená práce se zabývá problematikou sledování polohy pomocí GPS a možnostmi praktické realizace systému pro monitoring polohy uživatelů s využitím mobilních koncových zařízení. V úvodní teoretické části práce jsou ...
 • Zařízení pro lineární odměřování polohy 

  Šipula, Martin
  Předmětem práce je úvod do problematiky lineárního odměřování polohy. Jsou popsány základní principy indukčnostních, kapacitních, magnetických a optických snímačů polohy. Práce se dále věnuje technologii výroby snímačů a ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Návrh a realizace symetrických převodníků U/I a I/U 

  Chrást, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu symetrických převodníků napětí na proud a proud na napětí. Tyto převodníky slouží pro měření kmitočtových charakteristik diferenčních filtrů v proudovém módu, protože k dispozici nejsou ...
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...