Now showing items 1-20 of 507

 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Generování testovacích vzorů 

  Hašek, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která bude umožňovat simulaci optických vad čoček a také vytvářet testovací vzory. V první části je řešena problematika optických vad čoček a návrh softwarového řešení. ...
 • Analýza obrazových dat funkční magnetické rezonance (fMRI) 

  Štens, Radovan
  Diplomová práce je zaměřená na zpracování fMRI dat mapujících mozkovou aktivitu sledováním změn hladiny kyslíku v krvi. Jsou představeny nutné techniky předzpracování obrazových dat, spolu s dvěma hlavními přístupy analýzy. ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Kameníček, Robert
  Moje diplomová práce se zabývá ultrazvukovými metodami měření průtoku krve cévami s podrobným zaměřením se na dopplerovské ultrazvukové systémy, které našly uplatnění také v diagnostice povrchových cév a v porodnictví. V ...
 • Sdílení plochy při video a audiokonferencích 

  Zukal, Martin
  Diplomová práce je věnována popisu problematiky sdílení plochy a možnostem, které toto řešení přináší. Jsou v ní popsána vybraná existující řešení a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá ...
 • Tvorba modelů protokolů v simulátoru OMNeT++ 

  Vohralík, Jan
  Cílem práce je seznámit se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho rošířením INET framework a prozkoumat možné řešení realizace rošířění balíku o dosud chybějící protokol RIP. OMNeT++ je diskrétní simulační prostředí. ...
 • Návrh přesné napěťové reference v ACMOS procesu 

  Kacafírek, Jiří
  V této práci je popsán princip napěťových referencí, především napěťových referencí typu bandgap. Dále jsou popsány dva obvody tohoto typu navržené v ACMOS procesu. Je provedena chybová analýza ručním výpočtem pro odhalení ...
 • Měření výkonu v ultrazvukových polích 

  Škůrek, Pavel
  Tato práce je zaměřena na vývoj senzoru, který umožňuje změřit ultrazvukový výkon pomocí tepelných účinků mechanického vlnění. Je zde popsán princip dvou základních druhů termoakustických snímačů a to jednovrstvého a ...
 • PMD - polarizační vlivy optických vláken 

  Klesnil, Ondřej
  Tento projekt popisuje základní pojmy a základní teorie polarizační vidové disperze (PMD) v optických vláknech. Jsou popsány základní vztahy mezi Jonese a Stokese vektory, otáčení matic, definice a reprezentace vektorů ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...
 • Návrh řiditelných diferenčních filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Polášek, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem plně diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu, u kterých lze řídit mezní kmitočet. Nejprve jsou obecně popsány kmitočtové filtry, aktivní prvky MO-CF, FD-CF a DACA, ...
 • Software pro zpracování retinálních snímků 

  Magula, Filip
  Práce se zabývá praktickým řešením softwaru pro zpracování retinálních snímku. Teoreticky popisuje lidské oko, glaukomové onemocnění známé také jako zelený zákal. Rozebírá vlastnosti retinálních snímků a možnosti jejich ...
 • Datová fúze satelitní navigace a kompasu 

  Maceček, Ivo
  Teoretické poznatky o různých družicových systémech určení polohy. Zvláštní zaměření je na americký systém GPS. Součástí je popis celého systému a následná analýza zdrojů nepřesností. Návrh metody DGPS pro minimalizaci ...
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
 • Vypočet reaktancí synchronního generátoru pomocí metody konečných prvků 

  Chmelíček, Petr
  Parametry nahradniho obvodu synchronniho stroje znance ovlivnuji jeho chovani jak pri statickem provozu, tak predevsim pri nahlych dynamickych jevech a poruchovych stavech. Prace je zamerena na zhodnoceni dostupnych metod ...
 • Modelování elektromagnetických polí v biologoických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Nové typy membrán pro elektrolyzér vodík - kyslík 

  Hýbl, Jiří
  Tato práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku elektrolýzou. Cílem práce bylo proměřit různé typy membrán a vybrat nejlepší pro použití v elektrolyzéru vodík - kyslík. Vlastnosti membrán byly ověřeny v laboratorním elektrolyzéru ...
 • Model proudění chladicího média v synchronním stroji 

  Chlup, Jaroslav
  Tento projekt se zabývá možnostmi simulace proudění v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program ANSYS. Cílem tohoto projektu je získání univerzálního vztahu ...
 • Měnič 12V DC/230V AC 

  Stejskal, Jiří
  Diplomová práce popisuje jednotlivé části výkonového střídače, jako jsou budiče, digitální signálový kontrolér, LC filtr, nevýkonový napájecí zdroj, stejnosměrný měnič a čtyřkvadrantový můstek a způsoby řízení digitálním ...