Now showing items 1-20 of 494

 • Robustní řízení elektromechanických systémů 

  Pohl, Lukáš
  Tato práce se zabývá moderními řídícími metodami aplikovatelnými na řízení otáček asynchronního motoru. V úvodu této práce je představena stručná historie moderní teorie řízení. Jsou zde poskytnuty základní poznatky pro ...
 • Automatizované měření ultrazvukových markerů vrozených vývojových vad plodu 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá zobrazením a měřením ultrazvukových markerů vrozených vývojových vad (VVV) plodu v prvním trimestru těhotenství. Provedená rešerše UZ markerů se opírá o studie prof. Kyprose Nicolaidese (Velká Británie), ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s vyšší požární bezpečností 

  Musil, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA a sulfolanu s vyšší požární bezpečností a vysokou iontovou vodivostí. Teoretická část pojednává o elektrolytech pro Li – ion ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou senzorů plynů, jejich konstrukcí a metodikou testování. Základním zaměřením práce je návrh a realizace stanice pro jednoduché testování vodivostních senzorů plynů. Celá stanice je ...
 • Analýza elektronických obvodů programem Mathcad 

  Šimůnek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možností použití programu Mathcad k návrhu kmitočtových filtrů. V této práci jsou popsány základní známé postupy při návrhu kmitočtových filtrů. Dále tato práce obsahuje jeden z méně známých ...
 • Metodika měření optické páteřní sítě 

  Chleboun, Jan
  Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a informatiky existují metody jak rozšířit přenosový kanál optického přenosového média. Multiplex je sdružování více signálů do jedné přenosové cesty a vlnový multiplex je po stránce ...
 • Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí 

  Szőcs, Juraj
  Diplomová práce se zaobírá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí. Jsou zde popsány jednotlivé bezpečnostní metody šifrování WEP, TKIP a CCMP. Dále byly realizovány útoky vůči bezdrátové síti, byla analyzována slabá místa ...
 • Měniče pro svítidla s LED diodami 

  Zuber, Zalán
  Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...
 • SW nadstavba analyzátoru sítí pro automatický návrh nn kompenzační jednotky na základě měření 

  Bernáth, František
  Práca sa zaoberá problematikou kompenzácie účinníku na hladine nízkeho napätia. Napriek dlhému technologickému vývoju má táto oblasť svoje úskalia. Cieľom diplomovej práce je predostrieť čitateľovi variantu automatizovaného ...
 • Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního rtg zobrazení 

  Fiala, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikálními základy generace rtg záření, vzniku obrazu při projekčním a projekčně rekonstrukčním zobrazení. V další fázi je popsán návrh uživatelské aplikace v prostředí Matlab sloužící jako laboratorní ...
 • Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru 

  Veselý, Tomáš
  Práce pojednává o řešení problematiky mikroprocesorem řízeného bezkontaktního zapalování pro dvoutaktní, jedno a dvouválcové motory. Mechanické řešení je koncipováno pro motocykly JAWA a ČZ, či motory s obdobným uspořádáním. ...
 • Multimediální služby založené na IMS 

  Novotný, Roman
  Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a ...
 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Softwarové ovládací prostředí pro měřicí metodu LBIC 

  Kučera, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na jednu z diagnostických metod fotovoltaických článků metodu LBIC (Light Beam Induced Current) a na měřící pracoviště pro tuto metodu, které je provozované na Ústavu elektrotechnologie VUT ...
 • Logistika v elektrotechnické firmě 

  Dvořáková, Ivona
  Práce se ve svém teoretickém úvodu věnuje logistice a to především z hlediska výrobního procesu a informačního toku firmy. V další části je popsáno technologické projektování, kapacitní propočty a plánování. Teorie je ...
 • Simulace MIMO systémů 

  Kančo, Vít
  MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Nezhyba, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...
 • Simulace bezdrátových a mobilních UMTS sítí s použitím QoS 

  Zapletal, Lukáš
  Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře ...
 • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

  Štrbíková, Tatiana
  Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...
 • Blogovací systém v ASP.NET 

  Rejko, Peter
  Diplomová práca je zameraná na popis platformy Microsoft .NET Framework, jeho verzií, architektúry a assembly, ktorá je svojou architektúrou a jednoduchosťou pri manipulácii s assembly ideálnym prostredím pre vytváranie ...