Now showing items 1-20 of 489

 • Počítačová podpora projektování datových rozvodů - projektová laboratoř 

  Benešová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy datových rozvodů. V teoretické části je popsána základní topologie sítí LAN, na které je tato práce zaměřena, a její součásti (HUB, switch). Dále jsou stručně zmíněny typy přenosových ...
 • Metodika návrhu PON sítě 

  Dallal, Anas Omar
  Cílem této práce je analyzovat současný stav přístupových optických sítí,a hlouběji prozkoumat PON metodiku a návrh sítě. Navrhnul jsem síť založenou na konceptu FTTH pro 90 rodinných domů ovládané z centrální stanice ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Pospíšil, Pavel
  Tato práce se zabývá fyziologii binokulárního vidění a s ní spojené stereoskopie, kdy hlavní prezentovanou metodou je výroba anaglyfů. V první části práce je čtenář seznámen s anatomií a fyziologií oka s úzkým zaměřením ...
 • Analýza způsobu zakončení statorového a rotorového svazku synchronních strojů pomocí MKP 

  Michailidis, Petr
  Tato práce se zabývá možnostmi simulace elektromagnetických polí v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Náplní práce je vytvoření modelu, konečnoprvkové sítě a elektromagnetická simulace ...
 • Pevnostní a modální analýza v parametrických adaptivních CAD programech 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na použití metody konečných prvků (MKP) v prostředí programu Autodesk Inventor Professional (AIP) 2010. Pro analyzování součástí nebo sestav pomocí MKP slouží v programu AIP 2010 modul ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Procesorem řízený stabilizátor napětí s vysokou účinností 

  Halouzka, Dalibor
  Každé elektronické zařízení vyžaduje ke své činnosti napájecí napětí o určitých parametrech. K zajištění těchto parametrů se používají stabilizátory napětí. Tato práce popisuje princip činnosti spojitého snižujícího měniče, ...
 • Využití prostředí ANSYS Workbench pro teplotní výpočty elektrických strojů 

  Sedláčková, Petra
  Výpočet tepelných poměrů v elektrickém stroji je jedním ze základních kroků při jeho návrhu. Mezi tradiční způsoby výpočtu oteplení patří analytické metody založené na ekvivalentních odporových sítích, využívajících tepelně ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Přístroj pro elektroléčbu 

  Pelikán, Martin
  Diplomová práce stručně pojednává o elektroléčebné terapii, která je jednou z hlavních fyzioterapeutických metod. Rozdělení této práce je na dvě hlavní části. V první části jsou popsány účinky elektrického proudu na lidský ...
 • Embedded systém pro sběr dat 

  Varga, Kamil
  Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...
 • Software pro zpracování dat ze snímače polohy hlavy 

  Slávik, Vladimír
  Práce stručně uvádí do problematiky odchlípení sítnice, vitrektomie a pooperační péče. Dále nastiňuje způsob zvýšení pacientského komfortu použitím systému pro průběžnou signalizaci a záznam poloh hlavy. Softwarová část ...
 • Texturní analýza vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice 

  Novotný, Adam
  Práce popisuje zcela novou metodu detekce poškození vrstvy nervových vláken (VNV) v barevných fotografiích sítnice. Poškození VNV je jedním z příznaků glaukomového onemocnění a jeho včasné odhalení je zcela zásadní. Metoda ...
 • Zpracování elektrokardiografických signálů 

  Princ, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou detekce QT intervalu v signálu EKG. Začátek práce je věnován elektrofyziologii srdce a jeho elektrickým projevům. K samotné detekci byly nastudovány dva algoritmy, které byly následně ...
 • Měření QT intervalu v elektrokadiografických záznamech 

  Ondráček, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o problematice měření QT Intervalu v elektrokardiografických záznamech. V teoretické části popisuje fyziologii srdce, jeho elektrické projevy a možnosti snímání EKG signálů. Znázorňuje vhodný ...
 • Měřič krevního tlaku 

  Průdek, Ctirad
  V mé práci se zabývám metodami užívané pro neinvazivní měření krevního tlaku. Pro realizaci virtuálního měřiče krevního tlaku v prostředí LabVEW jsem zvolil oscilometrickou metodu. Algoritmus určení systolického a diastolického ...
 • Alfa monitor 

  Prudil, Pavel
  Práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnosti jejího využití pro relaxaci osoby. Věnuje se požadavkům na snímací elektrody a zesilovače biologických signálů. Hlavní podstatou práce je návrh Alfa ...
 • Texturní analýza retinálních snímků 

  Mikauš, Jakub
  Práce se zabývá detekcí výpadku ve vrstvě nervových vláken retinálních snímků. V úvodu je seznámení s fyziologií lidského oka a analýza vstupních obrazových dat. Dále se zabývá práce texturní analýzou pomocí dvou metod. ...
 • Termomechanická spolehlivost montáže mikroelektronických a elektronických modulů 

  Janík, Pavel
  Práce se zaměřuje na popis aktuálních způsobů montáže mikroelektronických a elektronických modulů v elektronických zařízeních. Smyslem práce je na základě zavedených technologií vyhodnotit jejich spolehlivost a nedostatky. ...
 • Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku 

  Kováč, Martin
  Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické ...