Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Využití letounů typu business jet v letecké společnosti 

  Ohřál, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením současného stavu využití letadel business jet. Hlavním zaměřením jsou současné možnosti využití business jetu pro tradiční leteckou společnost (aerolinie), spolu s vizí k dalšímu ...
 • Návrh soustavy CZT a tepelných zdrojů 

  Kluzová, Ivana
  Centrální zásobování teplem, tepelné zdroje, kogenerace, kotel, biomasa
 • Srovnání přístupů kvantitativní analýzy v spektroskopii laserem buzeného plazmatu 

  Hošek, Martin
  Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, následně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod ...
 • Aplikace rychlostní sondy se žhavenými drátky při měření rychlostního pole za automobilovou vyústkou 

  Šíp, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění před benchmarkovou automobilní vyústkou. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno rychlostní pole v prostoru před vyústkou a vypočtena intenzita turbulence. Byla také provedena ...
 • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

  Paleta, Petr
  Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Dadej, Vincent
  Táto diplomová práca sa zaoberá programovaním v prostredí Matlab pre platformu Raspberry Pi 3. Za účelom predvedenia sú spracované dve úlohy pre Raspberry Pi, ktoré využívajú dostupný hardware, kameru. Prvou je detegovanie ...
 • Silná vazba v plazmonických strukturách 

  Gryga, Michal
  Tato diplomová práce ze zabývá numerickými simulacemi optické odezvy infračervených plazmonických antén na křemíkovém substrátu s tenkou vrstvou oxidu křemičitého a následným prokládáním rozptylových spekter modelem vázaných ...
 • Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny 

  Jeřábek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ...
 • Optimalizace návrhu solárního kolektoru využívající latentní teplo fázové přeměny 

  Zálešák, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou numerického modelu solárního kolektoru využívajícího materiály s fázovou přeměnou. Model byl implementován v programovacím jazyku Python. S využitím vytvořeného modelu byla provedena optimalizace ...
 • Vliv charakteristik tlumiče na jízdní dynamiku 

  Nguyen, Michal
  Táto práca sa zaoberá skúmaním charakteristík tlmiča a vplyvom jednotlivých parametrov na dynamiku jazdy automobilu, predovšetkým za využitia výpočetného programu Matlab Simulink.
 • Topologická optimalizace držáku řízení 

  Ženčák, Jan
  Práce se zabývá návrhem držáku řízení pro závodní vozidlo kategorie Formule Student s pomocí topologické optimalizace a analýzou tohoto návrhu. Cílem práce je seznámit se s problematikou použití topologické optimalizace a ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Chlazení a mazání rotujících kuličkových matic 

  Dočekal, Václav
  Diplomová práce se věnuje tématu mazání a chlazení rotujících matic kuličkového šroubu. První část se zabývá rešerší kuličkových šroubů a rotujících matic. V druhé polovině práce byly vypracovány tři varianty konstrukce, ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Návrh dataloggeru provozních dat výrobního stroje 

  Gazda, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem dataloggeru provozních dat výrobního stroje. Dataloggery a systémy pro sběr dat jsou využívány ve vědeckém výzkumu stejně jako v průmyslu pro záznam a analýzu velkého množství dat. Řídicí ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Varhaník, Matúš
  Globálne hľadisko diplomovej práce bolo zamerané na obrábanie materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. V teoretickej časti boli rozdelené a špecifikované typy vyššie spomenutých materiálov. Boli uvedené spôsoby klasifikácie ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metod štíhlé výroby ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. 

  Mauer, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první části se diplomová práce věnuje rešeršní studii dané problematiky, která je využitá v praktické části. Druhá kapitola se ...
 • Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla 

  Smola, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout linku na výrobu ventilů spalovacích motorů objemovým tvářením za tepla při roční produkci 2 500 000 - 10 000 000 kusů. V úvodu práce jsou popsány možné technologie výroby. Dále práce ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Kříž, Pavel
  Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. ...

Zobrazit další