Poslední příspěvky

 • Návrh nástroje pro tváření kuželových prolisů v austenitickém nerezovém plechu 

  Šlosr, Michal
  Práce se zabývá řešením nástroje, který vytvoří kuželové prolisy v nerezovém plechu 17 240 (X5CrNi18-10). Na úvod jsou popsány možné technologie výroby se zaměřením na využití nepevného nástroje. Pro realizaci je vybrána ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Petruška, Bohumil
  Úkolem této diplomové práce je návrh konstrukce lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou. V první části je uveden historický vývoj robotů s paralelní kinematickou strukturou. ...
 • Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje 

  Jeník, Jan
  První část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích ...
 • Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce uvádí metodu silové spektroskopie jako nástroj ke studiu adhezních vlastností materiálů. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Manipulační zařízení pro tiskařské a laminovací stroje 

  Sychra, Libor
  Cílem této práce je návrh variant, výběr optimální varianty a konstrukční řešení manipulátoru určeného pro přenos papíru do laminovacích, nebo lakovacích strojů z produkce firmy KOMFI spol. s r.o.. Je zde vyřešena základní ...
 • Návrh nové evoluce trubkového rámu vozidla Formule Student 

  Slimařík, Dušan
  Cílem diplomové práce je návrh nové evoluce svařovaného ocelového trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. Nejprve je tato práce zaměřena na typy rámů používaných v soutěži. Následně jsou uvedena pravidla, kterými ...
 • Vytvoření a validace výpočtového FEM modelu kliky dveří pro crashové výpočty 

  Raffai, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť komponentný model multivýstuhy kľučky dverí, použitá v modeloch koncernu Volkswagen, ktorý je možný použiť v crashových výpočtoch. Naladiť jeho parametre tak, aby svojim chovaním ...
 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Svařování jemnozrnných ocelí typu DOMEX vláknovým YbYAG laserem. 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá experiment svařování vysokopevných ocelí Domex s použitím vláknového laseru. Práce obsahuje literární rešerši, která popisuje vlastnosti ...
 • Návrh inteligentního optimalizačního modulu pro podnikový informační systém 

  Zigo, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného optimalizačného modulu pre podnikový informačný systém. Optimalizačný modul bude vytvárať celoročné plány údržby s rovnomerným množstvom údržbárskych aktivít ...
 • Povrchový kondenzátor pro parní turbinu 

  Szöcs, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh povrchového kondenzátora s bokovými výstupmi. Samotnému návrhu predchádza rešerš na tému povrchové kondenzátory s bokovými výstupmi. Jadrom práce je termodynamický návrh výmenníka ...
 • Design šicího stroje 

  Záleská, Veronika
  Tato práce se zabývá návrhem designu šicího stroje. Cílem práce bylo navrhnout šicí stroj pro domácí použití, který splňuje technické požadavky pro tento typ stroje a který svými funkcemi odpovídá způsobu použití. Dále by ...
 • Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem. 

  Vacula, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá existencí axiální síly působící na rotor dvouvtokového oběžného kola čerpadla. Axiální síla vzniká v režimu nízkých průtoků. Cílem práce je nalézt informace o této problematice, navrhnout ...
 • Design vznášedla 

  Lhotský, Marek
  V diplomové práci se věnuji návrhu designu vznášedla. Koncepce návrhu je malé vznášedlo pro osobní přepravu. Stylem vznášedlo zapadá mezi sportovní stroje. Interiér je navržen pro přepravu 4 osob a osobního nákladu. Hlavní ...
 • Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla 

  Podola, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu změn provozních a geometrických parametrů regeneračního výměníku na účinnost decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Decentrální větrací jednotku lze využít při ...
 • Sada dveřních klik 

  Hřebíček, Jan
  Záměrem této práce bylo vytvořit originální a tvarově osobitý design dveřních klik, které přirozeně zapadají do sučasného architektonického prostoru. Za cíl jsem si také kladl, aby byl projekt realizovatelný v praxi a ...

Zobrazit další