Poslední příspěvky

 • Klimatizace jednoho podlaží administrativní budovy 

  Balcar, Petr
  Hlavním cílem této práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích místností ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, ...
 • Přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy (mikro)magnetismu a shrnuty dosavadní teoretické i experimentální výsledky dosažené na ...
 • Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem 

  Sklenář, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává svařování otěruvzdorného materiálu HARDOX 400, metodou svařování vláknovým laserem, která bude porovnávána s metodou svařování MAG a za použití různých ochranných ...
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou 

  Fryčová, Martina
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou s pracovním prostorem 2,0 x1,8metru. V práci jsou popsané technologie řezání laserem a plasmou a z nich vycházející požadavky na stroj. Dále ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Povrchová úprava kulového čepu 

  Plášil, Petr
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského navazujícího studia oboru M2I – K analyzuje možné způsoby povrchové ochrany kulového čepu a tím zvýšení jeho korozní odolnosti. Kulový čep je montovaný do několika druhů ...
 • Numerická simulace mechanických vlastností grafitických litin 

  Haluza, Jakub
  Diplomová práce se v první části zabývá výrobou, vlastnostmi a užitím vermikulární litiny. Poté je uveden výpočtový model softwaru ProCAST, který je užit pro predikci mechanických a strukturních vlastností u grafitických ...
 • Využití změny skupenství při akumulaci tepla v solárních vzduchových systémech 

  Súkup, Tomáš
  V této práci je zpracován přehled možností akumulace tepla pro využití ve vytápění a ohřevu užitkové vody. V další části práce je navržen zásobník využívající PCM materiály pro vzduchový solární systém. Jeho vlastnosti ...
 • Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbiny 

  Husák, Martin
  Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového motoru 

  Herka, Miroslav
  Práce popisuje konstrukční řešení sacích kanálů soudobých spalovacích motorů, jejich základní vlastnosti a jednotlivé typy proudění. Práce je zaměřena na experimentálním měření reálného sacího kanálu motoru Husaberg, jehož ...
 • Optimalizace technologie vytavitelného modelu s využitím numerické simulace 

  Svobodová, Radka
  Cílem této diplomové práce je zjistit průběh vstřikování vosku vstřikolisem za určitých vstupních podmínek a pomocí simulačního programu Cadmould 3D-F® zdokonalit vstřikování a následné tuhnutí vosku. Jen díky dokonalému ...
 • Optimalizace vířivého čerpadla 

  Šmíd, Pavel
  Cílen práce je provést optimalizaci vířivého čerpadla. Toto čerpadlo by mělo najít uplatnění ve zdravotnictví jako náhrada lidského srdce pro mimotělní oběh. Dále se budeme zabývat analýzou smykových napětí v čerpadle a ...
 • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

  Suk, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...
 • Návrh dopravníku na rychlospojky 

  Klár, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravníku na rychlospojky s ohledem na požadavky řešení. Práce je členěna do několika částí, kde ze začátku je uvedena formulace daného problému, krátká rešeršní studie a ideový návrh ...
 • Studie použití vodního paprsku 

  Tvarůžek, Martin
  V diplomové práci se provádí studie možnosti nákupu vlastní technologie vodního paprsku. Studie má za úkol v konkrétních číslech poskytnout dané firmě obraz, který jí může pomoci při rozhodování o vynaložení finančních ...
 • Optimalizace uspořádání technologických pracovišť ve společnosti Slovarm 

  Podzámsky, Ján
  Úlohou tejto práce je optimalizovať usporiadanie pracovísk v rámci firmy Slovarm a.s, čo sa aj úspešne podarilo. Za pomoci postupov z oblasti technologického projektovania vznikol návrh, ktorý vychádzal z požiadaviek vedenie ...
 • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

  Kuba, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...

Zobrazit další