Wyświetlanie pozycji 1-20 z 449

 • Využití 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků součástí parních turbín 

  Michalisko, Jan
  Tato odborná práce se zabývá využitím 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků, které jsou součástí parních turbín vyráběných firmou Siemens, s.r.o., odštěpným závodem Industrial Turbomachinery v Brně. V první části práce ...
 • Technologie obrábění vybrané součásti pro automobilový průmysl 

  Ryšavá, Zdeňka
  Tato práce se zabývá problematikou nárůstku. Jde o řešení konkrétního průmyslového problému. Pro daný odlitek ze slitiny hliníku a řezný nástroj ze slinutého karbidu je studován výskyt nárůstku pro různé řezné podmínky. ...
 • Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby 

  Illeová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na ...
 • Obrobitelnost kompresních kol z titanových slitin 

  Pepin, Faustin
  Nespornou vyhodou počítačem podporované výroby (CAM) je výrazná časová úspora při přípravě obráběcího programu. Asociativita je jedním z řešení, její místo v rámci přípravy výrobku se nachází mezi hlavní konstrukcí a ...
 • Přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy (mikro)magnetismu a shrnuty dosavadní teoretické i experimentální výsledky dosažené na ...
 • Tepelný výpočet parního kotle 

  Růžička, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem parního kotle spalujícího zemní plyn. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Hlavní část práce představuje tepelný výpočet kotle, doplňková část se ...
 • Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h 

  Popelka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za ...
 • Návrh a výroba kamerového modulu 

  Vokoun, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout levný, avšak dostatečně výkonný a univerzální systém, schopný snímání a zpracování obrazu z digitální kamery. Další částí je návrh a implementace funkcí pro zpracování obrazu a komunikace ...
 • Detekce a studium krystalových defektů v Si deskách pro elektroniku 

  Páleníček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a vyhodnocováním krystalografických defektů na povrchu křemíkových desek vyrobených Czochralského metodou. Zaměřuje se především na růstové defekty a kyslíkové precipitáty, které hrají ...
 • Výroba rohového kování sdruženým nástrojem 

  Loukota, David
  Projekt má za cíl navrhnout vhodnou technologii pro výrobu rohového kování sdruženým nástrojem. Rohové kování je vyrobeno z ocelového plechu 11 321.1 tloušťky 1,5 mm ve výrobní sérii 600 000 kusů za rok. Byla zvolena ...
 • Studium síly nutné k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/graphenové vrstvy s ohledem na aplikace v oblasti nanosenzorů 

  Pagáčová, Lenka
  Tato diplomová práce uvádí metodu silové spektroskopie jako nástroj ke studiu adhezních vlastností materiálů. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosné konstrukce překládacího vozu. 

  Suchý, Martin
  Tato diplomová práce byla vypracovaná ve spolupráci s firmou ROmiLL, spol. s.r.o. Zabývá se pevnostní analýzou a optimalizací nosné konstrukce překládacího vozu. Skládá se z pevnostní analýzy původní konstrukce, navržených ...
 • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

  Bittner, Jan
  Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...
 • Zplyňování drcených dřevotřísek 

  Hniličková, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje problematice zplyňování drcených dřevotřísek. Úvodní část je věnována obecné teorii zplyňování biomasy a druhům zplyňovacích generátorů. Dále je zde popsáno jaké produkty jsou v produkovaném ...
 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

  Haluza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...
 • Rám převíjecího zařízení elektrických kabelů 

  Palík, Milan
  Tématem diplomové práce je rám převíjecího zařízení elektrických kabelů. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů rámu a stanovení hodnot pro tyto stavy. Pro pevnostní kontrolu rámu bude použita metoda konečných prvků a ...
 • Ramenový nosič kontejnerů NKR130V 

  Derka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou základního rámu a nakládacích ramen ramenového nosiče kontejnerů. K výpočtu zatěžovacích stavů je použita dynamická simulace. Výsledky simulace jsou použity jako okrajové ...
 • Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340 

  Doleček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá analýzou hákového nosiče kontejnerů NKH 8A340. K výpočtu zátěžových stavů bylo využito dynamické simulace v programu MSC.ADAMS. Těchto výsledků bylo použito jako vstupních dat pro řešení dané ...
 • Analýza stability odchylky odtahu při výrobě hydraulických hadic 

  Josiek, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním a analýzou odtahu (stoupání opletu), jako jednoho z klíčových parametrů hydraulických hadic. Data pro analýzu byla získána ve společnosti Semperflex Optimit s.r.o. Jsou popsány ...