• Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje 

  Jelínek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, ...
 • Optimalizace vířivého čerpadla 

  Šmíd, Pavel
  Cílen práce je provést optimalizaci vířivého čerpadla. Toto čerpadlo by mělo najít uplatnění ve zdravotnictví jako náhrada lidského srdce pro mimotělní oběh. Dále se budeme zabývat analýzou smykových napětí v čerpadle a ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj 

  Mertlík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení nazvaného Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj. Úlohou projektu je demonstrace řízení rotačního pohybu ramene tak, aby v rámci koncepce stroje docházelo k ...
 • Systém common rail pro čtyřválcový vznětový motor 

  Brhel, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá instalací vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na čtyřválcový traktorový vznětový motor. Diplomová práce se v úvodní části věnuje vstřikovacím systémům vznětových a traktorových ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop ve výzkumu životního cyklu buňky 

  Křížová, Aneta
  Předmětem diplomové práce bylo použití koherencí řízeného holografického mikroskopu ve výzkumu životního cyklu buňky. V práci je stručně popsána historie interferenční mikroskopie a její aplikace v biologii. Zmíněny jsou ...
 • Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu 

  Novotný, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním sekvence snímků robota ze statické kamery umístěné nad rovinou pohybu robota. Nejprve jsou popsány metody segmentace obrazu a metody vhodné pro nalezení polohy. V další části jsou ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Rosendorf, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojezdového a zvedacího zařízení pro vrtulník Bell s minimální hmotností 2000kg a zdvihem 80mm. V jednotlivých částech práce najdeme přehled vyráběných zařízení, rozbor možných mechanismů, ...
 • Modernizace a ekologizace teplárny 

  Sobotka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh zařízení na výrobu tepla a elektrické energie (KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla) s těmito požadavky: - Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího ...
 • Výroba krytu kola automobilu 

  Říha, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování termoplastů a zejména na tepelnou bilanci nástroje. V teoretické části, literární studii, je stručně popsáno současné poznání v těchto oblastech. V praktické části ...
 • Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory 

  Kahánek, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu ...
 • Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je shrnout poznatky o emisivitách vlhkých, namrzlých a suchých povrchů vybraných materiálů, vytvořit podklady pro termovizní měření a diskutovat možnosti využití těchto podkladů v praxi. Teoretická část práce ...
 • Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Pavlíčková, Lenka
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Vliv vulkanického popela na leteckou dopravu 

  Soukop, Robin
  Tato diplomová práce komplexně zpracovává problematiku vulkanického popela a jeho vlivu na letectví včetně samotné vulkanické aktivity (podmínek pro její existenci, pro existenci erupcí a jejich základních produktů). Mimo ...
 • parní kotel na dřevo výkonu 50t/h 

  Vitula, Michal
  Parní kotel na dřevo výkonu 50t/h V této diplomové práci budu řešit návrh parního roštového kotle na čisté dřevo o výkonu 50t/h. Pro zadané parametry provedu stechiometrické výpočty a vypočítám entalpie vzduchu a spalin. ...
 • Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod 

  Ďurdina, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů dvou tlakových vířivých trysek pro spalovací komoru malého turbínového motoru na zkušebním stavu za studena pomocí metod Particle Image Velocimetry (PIV) a fázové ...
 • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

  Habr, Stanislav
  HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...