Now showing items 224-243 of 430

 • Obecné řešení ztrát klikového mechanismu 

  Honc, Robert
  Diplomová práce se zabývá popisem tření v klikovém mechanismu a uvádí a popisuje možnosti experimentálního zjišťování třecích ztrát klikového mechanismu a možnosti výpočetního řešení třecích ztrát klikového mechanismu. ...
 • Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí 

  Pokorný, Pavel
  První část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc 

  Haluza, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc. Kotel K3 spaluje černé energetické uhlí a po 1.1.2016 již nebude plnit nové přísnější emisní limity. Práce ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouc 

  Kozumplík, Ondřej
  Cílem práce je návrh odsiřovacího zařízení pro práškový granulační kotel K3 v Teplárně Olomouc. V tomto kotli se spaluje černé uhlí, které obsahuje síru. Emise SOx na výstupu z kotle jsou mnohem vyšší než emisní limit pro ...
 • Odstraňování CO2 z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Prozkoumání technologií Selexol, Rectisol, Fluor a Purisol při úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu je hlavní náplní práce. Vyčištěný bioplyn musí splňovat kvalitativní požadavky, které stanovuje legislativa ČR. Důležitým ...
 • Oprava a rekonstrukce parní turbiny 

  Trněný, Bohumil
  Obsahem této diplomové práce je návrh opravy, rekonstrukce příslušenství a instalace elektrohydraulické regulace parní turbíny. Diplomová práce je zadaná pro konkrétní případ. V úvodu práce je uveden stručný popis opravované ...
 • Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje 

  Jeník, Jan
  První část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další ...
 • Optimalizace lepení střechy autobusu 

  Jaroš, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením produktivity lepení a požadavkem na snížení hmotnosti, při zachování tuhosti, střech autobusů. První část je věnována popisu stávající technologie lepení střech autobusu. Následuje ...
 • Optimalizace makrostruktury odlitků z niklových slitin 

  Šmíd, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá ovlivňováním struktury odlitků niklové superslitiny Inconel 713LC silovými účinky aplikovanými na taveninu prostřednictvím vibrace a rotace při krystalizaci. Pro tuto práci byly odlity tři ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Optimalizace sinusového čerpadla 

  Sluše, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout technické řešení minimalizace třecích ztrát, které při provozu sinusového čerpadla vznikají v uložení šoupátkového uzávěru a na oběžném kole. Ztráty vznikající od třecích sil, mají negativní ...
 • Optimalizace skořepinové formy při výrobě odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Mazůrek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace keramických skořepinových forem v metodě lití na vytavitelný model. V první části práce je nastíněn kompletní technologický postup metody se zaměřením na výrobu a ...
 • Optimalizace technologie vytavitelného modelu s využitím numerické simulace 

  Svobodová, Radka
  Cílem této diplomové práce je zjistit průběh vstřikování vosku vstřikolisem za určitých vstupních podmínek a pomocí simulačního programu Cadmould 3D-F® zdokonalit vstřikování a následné tuhnutí vosku. Jen díky dokonalému ...
 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Talanda, Ivan
  Cílem práce je vybrat nový modelový vosk pro slévárnu Fimes, a.s., jako náhradu za vosk stávající, již ne zcela vyhovující. Stávající vosková směs způsobovala problémy v technologickém procesu, které vedly ke zvýšené ...
 • Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting 

  Šťastný, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání části lisovací linky na výrobu reflektorů ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. První část je zaměřena na popis stávajícího stavu uspořádání pracovišť lisovací ...
 • Optimalizace uspořádání technologických pracovišť ve společnosti Slovarm 

  Podzámsky, Ján
  Úlohou tejto práce je optimalizovať usporiadanie pracovísk v rámci firmy Slovarm a.s, čo sa aj úspešne podarilo. Za pomoci postupov z oblasti technologického projektovania vznikol návrh, ktorý vychádzal z požiadaviek vedenie ...
 • Optimalizace vířivého čerpadla 

  Šmíd, Pavel
  Cílen práce je provést optimalizaci vířivého čerpadla. Toto čerpadlo by mělo najít uplatnění ve zdravotnictví jako náhrada lidského srdce pro mimotělní oběh. Dále se budeme zabývat analýzou smykových napětí v čerpadle a ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Olšák, Jiří
  Cílem diplomové práce je snížení nákladů na kvalitu na vybraném výrobním procesu, konkrétně na navíjecích linkách při výrobě rotorů, jako součást elektronických brzdných systémů EBS a ventilačních zařízení do automobilů. ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Procházka, Zdeněk
  Diplomová práce byla řešena v rámci projektu FR-TI1/070 „Optimalizace výroby těžkých odlitků“ ve spolupráci se slévárnou ŽĎAS a.s. Práce je zaměřena na hodnocení výskytu lasturového lomu ve vzorcích odebraných ze zkušebních ...
 • Optimalizace zobrazovacího spektrofotometru 

  Vodák, Jiří
  Práce se zabývá optimalizací zobrazovacího spektrofotometru, jehož hlavními částmi jsou monochromátor, zobrazovací soustava a CCD kamera s rozšířenou detekcí do UV oblasti elektromagnetického záření. Hlavními přínosy ...