Now showing items 244-263 of 430

 • Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla 

  Podola, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu změn provozních a geometrických parametrů regeneračního výměníku na účinnost decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Decentrální větrací jednotku lze využít při ...
 • Parní generátor reaktoru ESFR 

  Bátěk, David
  Tato diplomová práce se zabývá parním generátorem pro reaktory ESFR (Evropský Rychlý Sodíkem Chlazený Reaktor), jenž je vyhříván tekutým sodíkem. V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o parametrech ESFR a porovnání ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 88t/h 

  Lučko, Martin
  Cílem této práce je návrh parního kotle o výkonu 88 t/h pro spalování čistého dřeva. Prvkový rozbor paliva a parametry zadání byly dodány spolu se základními parametry kotle. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický ...
 • parní kotel na dřevo výkonu 50t/h 

  Vitula, Michal
  Parní kotel na dřevo výkonu 50t/h V této diplomové práci budu řešit návrh parního roštového kotle na čisté dřevo o výkonu 50t/h. Pro zadané parametry provedu stechiometrické výpočty a vypočítám entalpie vzduchu a spalin. ...
 • Parní kotel na spalování dřeva 40t/h 

  Mach, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy – čistého dřeva dle zadaných parametrů. Pro zadané parametry byly stanoveny stecheometrické výpočty a výpočty entalpie spalin. Postupně se navrhuje ...
 • Parní turbina protitlaková 

  Merta, Libor
  Předmětem diplomové práce je návrh protitlaké turbíny bez odběrů. Základem diplomové práce je návrh termodynamického výpočtu jednotlivých částí turbíny. V závislosti na zadaných parametrech páry a zvolených podmínkách ...
 • Paroplynová elektrárna s spalovacími motory 

  Kubik, Martin
  Cílem této diplomové práce je zpracování a výpočet technologického schématu pro paroplynovou elektrárnu s pístovými motory spalující těžký topný olej. Jsou analyzovány požadavky pístových motorů na úpravu TTO a je navržen ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru 

  Ježek, Přemysl
  Předmětem této diplomové práce je vypracování pevnostně deformační analýzy uchycení filtru pevných částic na traktor. Jsou zde uvedeny všechny podstatné kroky pro sestavení modelu pro výpočet metodou konečných prvků. Tedy ...
 • Pevnostní analýza a optimalizace nosné konstrukce překládacího vozu. 

  Suchý, Martin
  Tato diplomová práce byla vypracovaná ve spolupráci s firmou ROmiLL, spol. s.r.o. Zabývá se pevnostní analýzou a optimalizací nosné konstrukce překládacího vozu. Skládá se z pevnostní analýzy původní konstrukce, navržených ...
 • Pevnostní analýza stojanu lisu LKDS800 

  Tománek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá rámem dvoubodového klikového lisu LKDS800, který byl navržen společností ŽĎAS a.s. Rám je svařovaná konstrukce tvořící základ lisu, který má při plném osazení hmotnost přibližně 90 ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s viskózním tlumičem 

  Procházka, Miloslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout hnací ústrojí vznětového řadového pětiválcového motoru se zadanými parametry, vyvážit odstředivé síly a momenty, navrhnout viskózní tlumič torzních kmitů a provést výpočet vynuceného ...
 • Plynový kotel na zemní plyn 170t/h 

  Žaloudek, Martin
  Práce popisuje výpočet parního kotle spalujícího zemní plyn. Pro zadané parametry páry je rozměrově navržen a tepelně vypočítán návrh na podobu kotle.
 • Podstata navigační metody RVSM a její aplikace v evropském vzdušném prostoru. 

  Pergl, Kamil
  Prostorová navigace RNAV a metoda snižování minim vertikálních rozstupů RVSM jsou významným krokem, učiněným v řešení problematiky kapacity vzdušného prostoru. Jejich zavedením dochází k optimalizaci struktury vzdušného ...
 • Pohon motokáry elektromotorem 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením přestavby motokáry pro půjčovny poháněné spalovacím motorem na motokáru poháněnou elektromotorem. Hlavní cíl práce je výběr vhodného elektromotoru a elektro-komponent pro ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Rosendorf, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojezdového a zvedacího zařízení pro vrtulník Bell s minimální hmotností 2000kg a zdvihem 80mm. V jednotlivých částech práce najdeme přehled vyráběných zařízení, rozbor možných mechanismů, ...
 • Pokročilé plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato diplomová práce práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). Teoretická část popisuje základní algoritmy plánování ...
 • Polohovací jednotka pro laserovou spektroskopii 

  Brada, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem polohovací jednotky pro laserovou spektroskopii a jeho realizací do podoby prototypu. Konstrukční návrh vychází z analýzy současného stavu poznání z oblasti zařízení pro ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu pomocí zobecněného faktoru intenzity napětí 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení zobecněného faktoru intenzity napětí a následného popisu rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu kombinací analytických a numerických metod. Práci je možné ...
 • Posouzení ekonomiky konvenčního svařování MAG a technologie ESAB-SAT 

  Lžičař, David
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování ESAB SAT^TM. ESAB SAT^TM je nová inovovaná metoda svařování vycházející z ...
 • Posouzení stability procesu 

  Kostečka, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití statistického řízení procesů (SPC) ve strojírenské výrobě a srovnání s metodou Beta correction. Cílem této práce je najít vhodnou regulaci daného výrobního procesu s ohledem na ...