Now showing items 295-314 of 448

 • Racionalizace výroby koncovek 

  Grandič, Jan
  Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Westfalia. Cílem této práce je zanalyzovat možnosti racionalizace výroby koncovek plynotěsných hadic používaných v automobilovém průmyslu. Práce obsahuje studii racionalizace ...
 • Ramenový nosič kontejnerů NKR130V 

  Derka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní analýzou základního rámu a nakládacích ramen ramenového nosiče kontejnerů. K výpočtu zatěžovacích stavů je použita dynamická simulace. Výsledky simulace jsou použity jako okrajové ...
 • Rám převíjecího zařízení elektrických kabelů 

  Palík, Milan
  Tématem diplomové práce je rám převíjecího zařízení elektrických kabelů. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů rámu a stanovení hodnot pro tyto stavy. Pro pevnostní kontrolu rámu bude použita metoda konečných prvků a ...
 • Realizace laserové technologie 

  Urban, Jan
  Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost ...
 • Redukce neshodných dílů metodikou Six sigma ve firmě CCI 

  Harák, Petr
  Magisterská práce řeší problematiku neshodných komponent ve firmě CCI Czech Republic, s. r. o. se zaměřením na chyby při obrábění a označování dílců, které vedou k neshodě součástí s výrobní dokumentací. Cílem diplomové ...
 • Redukce NOx obsažených ve spalinách 

  Janík, Prokop
  Výzkum v oblasti snižování NOX významně vzrostl v posledních dvou desetiletích. Obecným trendem bylo vyvinout nové katalyzátory s cílem splnit ekologické předpisy. Diplomová práce se zabývá čištěním odpadních plynů ...
 • Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů 

  Korsa, Filip
  Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrženého obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za ...
 • Rotující odtržení v prostoru odstředivého kompresoru. 

  Guzej, Michal
  Diplomová práce se zabývá kompletním zpracováváním postupu k určování nestabilního proudění (rotující odtržení a pumpáž) v turbocirkulátoru. Tyto nežádoucí jevy vznikají, pokud je stroj provozován při nižším průtoku, než ...
 • Rychloběžná vodní turbína 

  Holub, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout geometrii oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny, která by měla zajistit maximální průtočnost turbíny při dosažení relativně vysoké hydraulické účinnosti. Při tvorbě nového návrhu se ...
 • Řešení montážních deformací bloku motoru 

  Foltis, Aleš
  Cílem této diplomové práce je stanovit velikost a rozložení montážních deformací bloku motoru při rozdílném statickém zatěžovaní. Práce je zaměřena především na deformačně-napjatostní analýzu bloku s vložkou při rozdílném ...
 • Řešení technologie součásti chladicí věže 

  Dobiáš, Radek
  Obsahem této diplomové práce je řešení výroby součásti z chladicí věže. Je navržen model chladicí věže dle specifikace zákazníka. Z ocelové konstrukce jsou vybrány 2 desky, které budou obráběny plazmovým řezáním. Je navržena ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Heča, Jan
  Diplomová práce zabývající se řeznou keramikou a jejím efektivním využitím. Úvod popisuje obecnou charakteristiku řezné keramiky, její historii a vývoj, jednotlivé druhy a výrobu. V této části jsou uvedeny i mechanicko-fyzikální ...
 • Řízení kvality procesů zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

  Krbalová, Maria
  Produkce odpadu a obzvláště pak biologicky rozložitelného odpadu provází lidstvo od počátku jeho existence. Tato práce se zaobírá popisem a dělením dostupných technologií zpracování těchto odpadů, včetně výhod a nevýhod ...
 • Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje 

  Janeček, Jan
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. 

  Jindra, Pavel
  Diplomová práci obsahuje simulaci náhrady spojitého řízení za nespojité. Cílem práce je řešení polohové regulace pístového servomotoru, který je ovládán přepouštěním tlakového oleje za pomoci několika elektromagneticky ...
 • Sada dveřních klik 

  Hřebíček, Jan
  Záměrem této práce bylo vytvořit originální a tvarově osobitý design dveřních klik, které přirozeně zapadají do sučasného architektonického prostoru. Za cíl jsem si také kladl, aby byl projekt realizovatelný v praxi a ...
 • Separátor horniny 

  Menoušek, Martin
  Cílém této diplomové práce je navrhnout separátor horniny, zařízení, které vytřídí jíl od piritu. Základním parametrem separátoru, ze kterého bylo vycházeno při návrhu je hmotnostní dopravní výkon 5 t/h.
 • Simulace kombinace dvou kniplů Active Side Stick a algoritmus potlačení pilotem indukovaných oscilací 

  Vadlejch, Filip
  Diplomová práce se zabývá představením, popisem a vytvořením modelu postranní řídicí páky pilota s aktivní silovou zpětnou vazbou firmy Honeywell International Inc. v prostředí MATLAB Simulink. Dále pak představením problému ...
 • Simulace válečkování pomocí explicitní MKP 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. ...