Now showing items 299-318 of 430

 • Sada dveřních klik 

  Hřebíček, Jan
  Záměrem této práce bylo vytvořit originální a tvarově osobitý design dveřních klik, které přirozeně zapadají do sučasného architektonického prostoru. Za cíl jsem si také kladl, aby byl projekt realizovatelný v praxi a ...
 • Separátor horniny 

  Menoušek, Martin
  Cílém této diplomové práce je navrhnout separátor horniny, zařízení, které vytřídí jíl od piritu. Základním parametrem separátoru, ze kterého bylo vycházeno při návrhu je hmotnostní dopravní výkon 5 t/h.
 • Simulace kombinace dvou kniplů Active Side Stick a algoritmus potlačení pilotem indukovaných oscilací 

  Vadlejch, Filip
  Diplomová práce se zabývá představením, popisem a vytvořením modelu postranní řídicí páky pilota s aktivní silovou zpětnou vazbou firmy Honeywell International Inc. v prostředí MATLAB Simulink. Dále pak představením problému ...
 • Simulace válečkování pomocí explicitní MKP 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. ...
 • Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu ...
 • Simulační modelování paralelních mechanismů 

  Cintula, Ladislav
  Paralelné mechanizmy sú charakteristické svojou kinematickou štruktúrou prezento-vanou uzatvoreným kinematickým reťazcom. Koncový efektor mechanizmu je potom viazaný k základni viac než jedným ramenom. Tato konštrukcia ...
 • Sloupový jeřáb pro manipulaci s plechy 

  Dobšíček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení otočného sloupového jeřábu, který slouží pro manipulaci s plechy pro nůžky a zakružovací stolici. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů navržené ocelové ...
 • Souvislost vad řezu s řeznými parametry při laserovém řezání 

  Šťastný, Jan
  Projekt se zabývá v první části teoretickým rozborem technologických možností metody dělení materiálu laserem, principem a funkcí laseru, rozdělení jednotlivých typů laserů, vlastnostmi laserového paprsku, laserovým řezáním, ...
 • Spalinový výměník trigenerační jednotky se spalovacím motorem 

  Hadraba, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením technického a částečně i ekonomického návrhu spalinového výměníku kogenerační jednotky pro aplikaci absorpčního chlazení, kdy jsou uvažovány typy výměníků spaliny/voda a spaliny/pára. ...
 • Spalovací komora Stirlingova motoru o výkonu do 3 kW 

  Matuška, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu spalovací komory Stirlingova motoru. V úvodu práce stručně popisuji historii a dále praktické využití Stirlinova motoru v současnosti. V následující části jsou vysvětleny ...
 • Srovnávací analýza SIMO a MIMO metod experimentální modální analýzy 

  Manga, Martin
  Tato práce srovnává dvě dnes běžné varianty experimentální modální analýzy, a sice SIMO a MIMO analýzu. Pro provedení MIMO analýzy bylo nutné navrhnout nový postup měření, který je v práci podrobně popsán. Jak SIMO tak ...
 • Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod 

  Ďurdina, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů dvou tlakových vířivých trysek pro spalovací komoru malého turbínového motoru na zkušebním stavu za studena pomocí metod Particle Image Velocimetry (PIV) a fázové ...
 • Stanovení tuhosti, tlumení a přídavné hmotnosti tenké kapalinové vrstvy v těsnící spáře 

  Kohut, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku experimentálního vyhodnocení přídavné hmotnosti, tuhosti a tlumení, kterými působí kapalinová vrstva na rotor v těsnící spáře. Těsnící spáry jsou významným konstrukčním ...
 • Statistické zpracování dat z reálného výrobního procesu 

  Kučerová, Barbora
  Tématem této diplomové práce je statistická regulace výrobního procesu. Cílem bylo analyzovat data z reálného technologického procesu revolverového vstřikovacího lisu. Analýza byla provedena za užití statistického testování ...
 • Stavitelné rozpěrné zařízení pro zvedací práce v hale 

  Dvořáček, Jan
  Tato diplomová práce byla vytvořena pro společnost Bosch Rexroth za účelem zjednodušení zvedacích prací ve výrobní hale. Byl proveden konstrukční návrh stavitelných rozpěrných zařízení, pro zdvihání břemen. Návrh se skládá ...
 • Stroj pro hydroforming trubek z neželezných kovů 

  Ocelík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou netradiční technologie tváření vysokotlakou kapalinou – hydroforming. Jsou rozebrány faktory mající vliv na průběh tvářecího procesu a jejich vhodné řešení při konstrukci stroje. Je ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelí 

  Jech, David
  Předmětem této diplomové práce je hodnocení strukturní stability heterogenního svarového spoje, který se skládá ze dvou různých základních materiálů (ocel 16 537 a ocel 16 236) a dále ze svarového kovu NiCrMo2,5-IG a návaru ...
 • Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel 

  Havlík, Petr
  Heterogenní svarové spoje typu ferit/austenit jsou nedílnou součástí konstrukcí energetického průmyslu. Podmínky svařováni a následné tepelné zpracování po svařování mají výrazný vliv na strukturní stabilitu těchto spoje. ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Drga, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci operativního řízení výroby za účelem maximální efektivnosti využití pracovních kapacit výrobního závodu Brno. Jedná se o analýzu současného stavu, z které jsou zřejmá místa, které je možno ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Polívka, Pavel
  Tato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybrané firmě. V teoretické části studie jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní management, operativní management výroby a plánování výroby. Dále navazuje stručný popis a ...