Now showing items 336-355 of 430

 • Tažení plechu a jeho verifikace počítačovou simulací 

  Něnička, Filip
  Diplomová práce se zabývá stanovením odchylky mezi numerickou simulací procesu tažení provedenou za pomocí softwaru AutoForm R2 od švýcarské firmy AutoForm Engineering a reálnými výsledky zjištěnými pomocí bezkontaktního ...
 • Technicko-ekonomické modely spaloven komunálního odpadu s využitím energie 

  Čech, Martin
  Hlavní podstatou této práce je vytvoření technicko-ekonomického modelu spalovny komunálního odpadu s následným využitím energie. Tento model je možné přizpůsobit vzhledem k rozdílným technickým parametrům různých spaloven ...
 • Technika inteligentních budov 

  Bojanovský, Tomáš
  V práci je podána základní představa o pojmu inteligentní budova a s tím související oblasti, pro které je tato technologie vhodná. V další části jsou popsány systémy používané v tomto oboru, a to především tzv. komunikační ...
 • Technologické aspekty řezání válcovaných materiálů 

  Kubla, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá dělením hutního materiálu řezáním, ale i obecnými metodami dělení materiálu jako takového. Cílem je zaměřit se na řezání válcovaných materiálů na pilách, stanovení technologických parametrů ...
 • Technologie opracování středicích nákružků a patek elektromotoru v systému řízení výroby 

  Tollrian, Zdeněk
  Stávající opracování středicích nákružků a patek elektromotoru se soustřeďuje na dvě hlavní výrobní varianty. Pro převod výroby z Německa byla realizována nová inovační technologie. Výpočtem byla zjištěna hodnota řezných ...
 • Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů 

  Rusz, Radek
  V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu ...
 • Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí 

  Horník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části ...
 • Technologie výroby plastového nástavce se závitem 

  Turek, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o ...
 • Technologie výroby plechového dílu 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí ...
 • Technologie výroby pouzdra zpožďovače 

  Janošek, Martin
  V práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí ...
 • Technologie výroby součásti 

  Straka, Jiří
  Diplomová práce vytvořená v rámci magisterského studia M21-K Strojní inženýrství, oboru M-STM řeší technologii výroby strojní součásti Tvarové víko. Je proveden rozbor technologie výroby strojní součásti za použití konvenčních ...
 • Technologie výroby součásti těleso klapky 

  Keprt, Michal
  Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelováno v programu SolidWorks ...
 • Tepelné vlastnosti forem v závislosti na použitém ostřivu 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá studii pro tepelné vlastnosti formovacích směsí s použitím různých druhů ostřiv. Bylo testováno celkem 5 ostřiv a to: zirkon, ŠH22, chromit, olivín a dunit. Formovací ...
 • Tepelně-mechanická analýza hlavy vznětového spalovacího motoru 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu mechanického a tepelného zatížení hlavy vznětového motoru s následným výpočtem únavové životnosti. První část práce je věnována seznámení s obecnými možnostmi řešení těchto analýz. ...
 • Tepelný výpočet parního kotle 

  Růžička, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem parního kotle spalujícího zemní plyn. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Hlavní část práce představuje tepelný výpočet kotle, doplňková část se ...
 • Teplotní stabilita Mg-slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá teplotní stabilitou hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace, čímž je dosaženo jemnozrnné struktury. Tato struktura se vyznačuje svojí inherentní nestabilitou a v této ...
 • Teplovodní výměník pro krbovou vložku 

  Kněžínek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zapojení krbových kamen a krbových vložek do teplovodních vytápěcích systémů. Práce obsahuje stručný popis krbů a otopných soustav. Konkrétně se zabývá návrhem teplovodního ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Tlakové ztráty a tepelný výkon hydraulických kostek lineární integrované hydraulické jednotky 

  Soukup, Lubomír
  Častým problémem při návrhu hydraulických systémů jsou tlakové ztráty způsobené pohybem viskózní kapaliny jednotlivými prvky hydraulických obvodů. Tyto ztráty mají obecně negativní vliv na účinnost hydraulických zařízení ...
 • Trhání vodního sloupce pod OK vodní turbíny při nestacionárních stavech. 

  Vašek, Lubomír
  V diplomové práci Trhání vodního sloupce pod OK vodní turbíny při nestacionárních stavech se řeší tlakové průběhy zpětného hydraulického rázu. V práci jsou odvozeny vztahy pro sestavení matematického modelu zpětného rázu ...