Now showing items 358-377 of 430

 • Úcpávky turbodmychadel 

  Holík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem ucpávek turbodmychadel. Cílem práce je porovnání typů ucpávek používaných v turbodmychadlech společnosti PBS Turbo s.r.o a popsání způsobů jejich měření. První část popisuje princip ...
 • Únavové vlastnosti patinující oceli 

  Zavadilová, Petra
  Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šimek, Petr
  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...
 • Vady a jejich příčiny při barvení eloxovaných povrchů 

  Šulc, František
  Předložená diplomová práce se zabývá anodickou oxidací hliníku a jeho slitin. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je zaměřena na bližší seznámení se s vlastním procesem anodické oxidace a na teoretický popis ...
 • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

  Sobotka, Petr
  Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...
 • Virtuální model části obráběcího stroje v ADAMS 

  Juriga, Jakub
  Práca sa v teoretickej časti zaoberá kmitaním v obrábacích strojoch a popisu teórie vzniku samobudeného kmitania. V praktickej časti je riešený problém samobudeného kmitania v obrábacom stroji za použitia simulačného ...
 • Vizualizace hydraulické smyčky pro testování ohřívačů užitkové vody 

  Sileská, Silvia
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie pre ovládanie, zobrazenie a záznam dát z hydraulickej smyčky, ktorá slúži pre testovanie ohrievačov úžitkovej vody. Vizualizácia je vytvorená vo vývojovom prostredí ...
 • Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky 

  Hamplová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Tato ...
 • Vizuální styl studentského divadelního festivalu 

  Vávrová, Anna
  Předkládaná práce má za cíl vytvořit jednotný vizuální styl studentského divadelního festivalu Salon původní tvorby DIFA JAMU. Práce se zabývá vytvářením vizuálního stylu obecně, tato teoretická pravidla pak aplikuje na ...
 • Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl 

  Vraspírová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zjemněním lité struktury slitiny gama-TiAl–2Nb pomocí cyklického tepelného zpracování a analýzou mechanismu zjemnění. Vývoj struktury po aplikovaných teplotních cyklech byl sledován světelnou, ...
 • Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci 

  Herman, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich ...
 • Vliv okolní tkáně na napjatost výdutě mozkových tepen 

  Lipenský, Zdeněk
  Předložená diplomová práce se zabývá napjatostí výdutí mozkových tepen. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešeršní studii aktuálních článku zabývajících se daným tématem. Další částí je analýza vlivu geometrie ...
 • Vliv parametrů vazebného média a struktury povrchu na kvalitu snímaného signálu akustické emise 

  Schreier, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých vazebných prostředí a struktury povrchu na vybrané parametry akustické emise (AE). Jsou zde srovnány amplitudy signálu naměřené při použití pěti různých vazebných médií při teplotách ...
 • Vliv polohy zesíleného štěrbinového sacího nástavce nad pracovním stolem na účinnost odsávání 

  Winkler, Martin
  Práce si klade za cíl výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému v kombinaci s pracovním stolem. Tím bylo měření účinnosti odsávání před sacím nástavcem v různých výškách pracovního stolu při čtyřech hybnostních ...
 • Vliv preventivních bezpečnostních opatření na nehodovost v leteckém provozu ČR 

  Jonáš, Jiří
  Cílem této práce je posoudit vliv bezpečnostních kampaní, které jsou vydávány ÚCL, na bezpečnost letového provozu v ČR. Posuzována je kategorie letadel 0 – 5700 kg vyjma sportovní létajících zařízení za období let 1993 – ...
 • Vliv řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků 

  Hotař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků. Odlitky a zkoušky byly zhotoveny gravitačním litím do kovových forem. Cílem práce je srovnání vlastností odlitků ...
 • Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbiny 

  Husák, Martin
  Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden ...
 • Vliv vulkanického popela na leteckou dopravu 

  Soukop, Robin
  Tato diplomová práce komplexně zpracovává problematiku vulkanického popela a jeho vlivu na letectví včetně samotné vulkanické aktivity (podmínek pro její existenci, pro existenci erupcí a jejich základních produktů). Mimo ...
 • Vodní ráz v oblasti nízkých tlaků 

  Schultz, Richard
  Predmetom diplomovej práce „Vodný ráz v oblasti nízkych tlakov“ je riešiť problematiku dynamického chovania kvapaliny v oblasti nízkych tlakov. V práci je rozpracovaná problematika vplyvu zmeny tlaku na rýchlosť zvuku v ...
 • Volba a nasazení ERP systému 

  Rozmahel, Ivan
  Diplomová práce na téma Volba a nasazení ERP systému, si klade za cíl objasnit základní principy související s podnikovými informačními a řídicími systémy a podnikovými procesy z pohledu výroby. Zabývá se teoretickým popisem ...